Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Svatovojtěšské nešpory

Když člověk dělá takové hlouposti https://vvrh.signaly.cz/2004/nespory-a-modlitba-pred-spanim-pro-noc-kostelu , může ho napadnout i něco užitečného. Jen však kopíruji a vkládám, není v tom nic mého. Umění hrát a zpívat je úžasná věc.

 

Velikou dnes slavnost máme,

když si smrt připomínáme

ochránce našeho,

biskupa milého,

svatého Vojtěcha,

my Čechové Čecha.

 

On byl muž velikých ctností,

skvěl se obzvláštní svatostí,

byl příklad biskupů,

učitel zástupů,

mnohá prošel místa,

aby hlásal Krista.

 

Jsa dobrý pastýř ovcí zlých,

Čechů tehdy tak pohanských,

v své nevděčné vlasti

snášel mnohé strasti,

by však duše získal,

v práci si nestýskal.

 

Naposledy v zemi pruské,

rozsévaje símě božské,

Pánu svému sloužil,

život zaň položil,

raněn od pohanů,

šťastně skonal v Pánu.

 

Všichni společně voláme,

tebe pokorně žádáme,

ó Vojtěchu svatý,

rač nám pomáhati,

ať nezahyneme,

do nebe přijdeme.

ŽALMY

(zobrazit Sláva Otci)

1. ant. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, aleluja.

Žalm 116 (114), 1-9

 

Poděkování

 

Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. (Sk 14,22)

1Miluji Hospodina, neboť slyšel *

můj prosebný hlas,

2neboť naklonil ke mně svůj sluch *

v den, kdy jsem ho vzýval.

3Obepjaly mě provazy smrti, †

dostihly mě smyčky podsvětí, *

uvízl jsem v tísni a trýzni.

4Hospodinovo jméno jsem vzýval: *

„Ach, Hospodine, zachraň mi život!“

5Hospodin je milostivý a spravedlivý, *

Bůh náš je milosrdný.

6Hospodin chrání prosté lidi; *

pomohl mi, když jsem byl v bídě.

7Uklidni se opět, má duše, *

neboť Hospodin ti prokázal dobro,

8vždyť vysvobodil můj život ze smrti, *

mé oči ze slz, mé nohy z pádu.

9Budu kráčet před Hospodinem *

v zemi živých.

Ant. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, aleluja.

 

2. ant. Jestliže mi kdo slouží, toho můj Otec, který je v nebesích, zahrne poctou, aleluja.

Žalm 116 (115), 10-19

 

Poděkování v chrámě

 

Skrze (Krista) podávejme Bohu stále oběť chvály. (Žid 13,15)

10Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: *

„Jsem tak sklíčen!“

11Pravil jsem ve svém rozrušení: *

„Každý člověk klame!“

12Čím se odplatím Hospodinu *

za všechno, co mi prokázal?

13Vezmu kalich spásy *

a budu vzývat jméno Hospodinovo.

14Splním své sliby Hospodinu *

před veškerým jeho lidem.

15Drahocenná je v Hospodinových očích *

smrt jeho zbožných.

16Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, †

jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, *

rozvázal jsi moje pouta.

17Přinesu ti oběť díků, Hospodine, *

a budu vzývat tvé jméno.

18Splním své sliby Hospodinu *

před veškerým jeho lidem

19v nádvořích domu Hospodinova *

uprostřed tebe, Jeruzaléme!

Ant. Jestliže mi kdo slouží, toho můj Otec, který je v nebesích, zahrne poctou, aleluja.

 

Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho a bude žít navěky, aleluja.

Kantikum

 

Chvalozpěv vykoupených

 

Zj 4,11; 5,9.10.12

4,11Pane, náš Bože, jsi hoden, *

abys přijal slávu, čest, i moc,

protože jsi stvořil všechno, *

z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.

5,9(Pane), jsi hoden vzít svitek *

a rozlomit jeho pečeti,

protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi) *

z každého kmene, jazyka, lidu i národa

10a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze *

vládnoucí nad zemí.

12Beránek, který byl zabit, †

si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, *

sílu, čest, slávu i chválu!

Ant. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho a bude žít navěky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 5, 1

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

(skrýt plné znění krátkých zpěvů)

Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. * Aleluja, aleluja.

Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. * Aleluja, aleluja.

Mnohé odvrátil od nepravosti.

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. * Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE (zobrazit)

Antifona ke kantiku Panny Marie: Svatý Vojtěchu, slavný mučedníku, dobrý pastýři, chloubo Čechů, přimlouvej se za náš národ i za celou církev, aleluja.

PROSBY

(skrýt zvolání po každé prosbě)

 

(zobrazit kratší prosby z dodatku)

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s vděčností volejme:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do krajnosti,

stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys prolil svou krev za spásu světa,

dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,

dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,

posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,

stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

 

(zobrazit) Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse duší a posilovals ho, aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu, a lid, kterýs jim svěřil, posiluj, ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

 

Z breviáře tak může být nádherný koncert žalmů.

 

A na závěr ještě k Panně Marii:

 

Zobrazeno 273×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio