Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Pán Ježíš to zvládne! K čemu Panna Maria?

Mše svatá je nejsvětější obětí Krista!

 

Největší užitek ze mše svaté má církev a pak kněz sám, potom teprve někde je úmysl mše svaté, kdy můžeme prosit za živé i zemřelé. 

 

Úmysl mše svaté někdy zahrnuje také formulaci: "Na přímluvu Panny Marie..."

 

Už jsme tak nějak odnaučili dárce používat ještě zajímavější: "K Panně Marii (Svatohostýnské) za..."

 

Nejsem kněz a nebudu vysvětlovat konkrétně či liturgicky přímluvy nebo prosebné modlitby či vůbec modlitby při mši svaté a jejich účinnost.

 

Mše svatá je na prvním místě Nejsvětější oběť - zpřítomnění kalvárské oběti Ježíše Krista, nejen pouhá připomínka poslední večeře, která se koná podle odkazu Kristova. Kristus sám je obětníkem skrze kněze a zároveň i obětí, která se dává za pokrm. 

 

Doufám, že nečekáte, že to tady budu rozebírat. 

 

Každopádně eucharistie není pouhá oplatka a v eucharistii přijímáme celého Krista i s jeho církví a se vším, co bylo vloženo na oltář. Při mši svaté je přítomné celé nebe a přenáší tuto Kristovu oběť Bohu - Otci, jak se modlí kněz v I. eucharistické modlitbě a v tom je právě ta síla.

 

Já zde chci jen trošičku se podívat na přímluvy!

 

Jo a má to být růženec i pro nekatolíky, tak co do toho plancám mši svatou nebo spíše její část?

 

Nezdá se to, vzal jsem to velkým okruhem a s velkým důrazem, že ve mši svaté je síla, také proto,... 

abych prohlásil zcela zodpovědně, že i v modlitbě růžence je síla!

 

Dostaneme se k tomu, nebojte se. Zkusím to stihnout do oběda, kdyby ne, tak ten článek podle kalendáře vyjde až v pátek 20. března, před sobotou, které večer již patří 4. neděli postní a tedy 2. polovině postu a pak plánuji delší přestávku od tohoto povídání až k začátku dubna sic se současným tempem předpokládám, že do 4. neděli postní se mi podaří splnit všechna témata, které jsem si vytyčil.

 

Při mši svaté jsou přímluvy vrcholem části, která se nazývá bohoslužba slova. V bohoslužbě slova církev oslovuje Pána v modlitbách a předkládá Boží Slovo a nauku Písma, jak se to děje i v posvátném růženci, když se rozjímají jednotlivá tajemství, která jsou pravdivá podle Písma a můžeme podle nich směřovat svůj život. 

 

Liturgie Božího Slova nám také dává skrze Písmo svaté směr a v modlitbách za nás církev prosí, abychom v dobrém směru vytrvali až do konce.

 

Zatímco vstupní modlitba, ordinaria a další (společné modlitby a zpěvy - Kyrie, Gloria, Credo či úkon kajícnosti), jsou společnou modlitbou církve na celém světě a také lekce Písma Svatého jsou všude stejné (akorát kázání či homilii má každý kněz svoji), přímluvy mohou být vlastní místní církvi nebo obci. Současný papež František vyzývá, aby byly co nejaktuálnější.

 

Ostatně modlitba přímluv je vlastní napříč církvemi a vyzývá k ní i sv. Pavel ve svých listech. Doporučuje zvláště žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

 

Mše svatá má tedy svoje přímluvy a není to jediná liturgie, která tuto modlitbu věřících obsahuje...

 

Přímluvy se konají také při udílení kterékoliv ze svátostí, při rituálu křesťanského pohřbu a také při denní modlitbě církve.

 

Možná se Vám zdá (do oběda mi zbývá asi 20 minut), že se v myšlenkách v této sérii často opakuji a mnohokrát zmiňuji věty z Písma či odkazuji na Písmo bez citací. Také denní modlitba církve obsahuje Písmo svaté a tak člověk, který se modlí denní modlitbu církve, růženec, chodí na mši svatou a občas si Písmo otevře, by měl mít nějaký trochu přehled o tom, co se kde v Písmu píše. 

 

A protože je rok Bible a navíc krizový stav, máme velkou motivaci si otevřít Písmo a rozjímat nad Písmem.

 

Další liturgie ani denní modlitbu církve dál rozebírat nebudu, na to jsou na Signálech jiní odborníci v pravém slova smyslu, nikoli s jakýmkoli posměškem, zcela vážně.

 

Také naše osobní modlitba je dobře okořeněná, když s důvěrou v Boží pomoc obsahuje i přímluvy.

 

Je mnoho příruček, které doporučují formy modlitby. Je také Kancionál, který se nosí do kostela a i ten obsahuje mnoho modliteb a jsou tam i přímluvy.

 

Když se modlíme, můžeme k Bohu mluvit jako k Otci a nemusíme se obávat o slova, vždyť "vlastně ani nevíme, co se máme modlit a Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit Otec a ví, že jeho přímluva za křesťany je shodná s Boží vůlí." Tak nějak je to v Písmu. Nebo z žalmu: "Dříve, než vyslovím slovo, ty už je znáš celé!"

 

K Bohu můžeme mluvit s důvěrou v krátkých větách a věřím, že mnozí jsou na to zvyklí a s vírou dodávají Amen, že Bohu věří.

 

A už se dostáváme k modlitbě růžence a základnímu tvrzení článku

 

Avšak ještě to nebude tak rychlé. V Písmu je mnoho výzev k modlitbě a samotná modlitba Otče náš, kterou nás naučil Kristus je dost silná.

 

Velmi silná je též modlitba posvátného růžence a zvláště, když jsou křesťané sjednoceni v jednom úmyslu a v jednu dobu, jak je to v současné situaci, která potrvá celou postní dobu a už ji asi mnozí mají plné zuby, ale doufám taky, že plný jazyk modlitby.

 

Růženec ve společenství se modlí také na úmysly svatého otce, ale k tomu se dostaneme jindy.  Ó, pardon - o tom to vlastně mělo být taky, takže chvíli strpení. 

 

V aktuální době nás papež i každý biskup jednotlivě - a v tom je vidět jednota církve - zvou k modlitbě růžence denně ve 20:00 až do středy svatého týdne.

 

Modlitba růžence je mocnou zbraní, která v historii toho dokázala hodně, protože je to modlitba, která spojuje a mohla by spojovat všechny křesťany sic musíme být ochotni respektovat každého křesťana, který s modlitbou růžence nemá tu zkušenost.

 

Biskupové i papež vybízí hodně k modlitbě svatého růžence.

 

Především ve společenství se modlí růženec na úmysl papeže

 

Zpravidla po modlitbě růžence a k získání odpustků, které jsou plnomocné nebo částečné - na to je taková speciální knížka, za co všechno lze odpustky získat a mimo jiné i za modlitbu růžence (Enchiridion odpustků) - a tam se to dočtete úplně přesně.

 

Na případnou otázku "co se modlí?", protože zpravidla modlitba na úmysl papeže se přidává, bych asi odpověděl, že kteroukoli ze společných modliteb, kterou předsedající načne. Já v růženci většinou načínám Anděle Boží, ale nebudu tu modllitbu tady rozebírat, protože nauka o andělech je docela obsáhlá.

 

Vím, že mnohá společenství mají problémy s papežem, ale stejně vesele ho sledují a citují a dávají často za příklad - Bohu díky za to "Kdo není proti nám, je s námi," jak můžeme číst v Písmu, aniž bych chtěl zneužít význam onoho biblického výroku.

 

Papež je jeden z biskupů, nástupce apoštola Petra a náměstek Kristův. "Když jsi býval mladší, sám ses přepásával a chodil, kam chtěl. Až zestárneš, jiný tě přepáše a povede, kam nechceš..." To píše evangelista Jan ve chvíli Petrova trojího vyznání a dodává k tomu: "...aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha..." Je to zajímavý příběh setkání Krista a Petra.

 

Když se modlíme na úmysl papeže, máme úmysl být sjednoceni s církví, protože Kristus sjednocuje a papež je náměstek Krista, který sjednocuje mocí klíčů. Kdo, že dostal ty klíče podle Písma: "Dám ti klíče od nebeského království"?

 

Vím, že věřit na Petrovo prvenství je pro nekatolíky náročná věc. Ale sám Ježíš před svým utrpením prosí o jednotu. 

 

A je mnoho svědectví z Písma o tom, že i apoštolové se obraceli na Petra. Sám Pavel Píše, z apoštolů pobyl u Petra asi 2 týdny a z dalších poznal osobně jen Jakuba, bratra Páně. 

 

A když se Jan jde přesvědčit o prázdném hrobu, jenom nahlédne, vidí, věří, ale čeká na Petra nebo v den letnic mluví Petr a apoštolové tak, jak všichni rozumnějí, ale vždy apoštol Petr nese jakési prvenství.

 

A ještě Pavel ve svém dopise píše, že musel napomenout Petra, když viděl, že něco dělá nesprávně, protože všichni ostatní se pak podle toho chovali.

 

V tradici církve pak vždy platilo: Roma locuta, causa finita

 

Když Roma locuta, causa finita, tak to nemusím rozhodovat z Drahotuš, ostatně co je to slovo pastoračního asistenta proti slovu pravého nástupce apoštolů! 

 

Když byl nějaký spor dán do Říma z celého světa, byl to římský biskup, který rozhodl a ukončil kauzu.

 

Úřad římského biskupa slouží pro jednotu křesťanů. 

 

Když se tedy modlíme na úmysl Svatého otce, sjednocujeme se s celou církví a naše modlitba je tak stvrzena celou církví a nese se jako poklad do nebe.

 

A tak ještě na chvíli se vrátíme k přímluvám v růženci, abychom kauzu dokončili...

 

Pohledem do Kancionálu však v růženci nejsou přímluvy...

 

Prosby se dají vyslovit kdykoli zní Pozdravení andělské i v jiné vhodné době. 

 

Modlí -li se růženec společně, přímluvy nebo úmysly modlitby není ve zvyku vyslovovat, avšak často a rádo se to mezi věřícími koná, ale nemá to žádnou závaznost.

 

Síla růžence je v jednotě Písma a rozjímání a také v jednotě všech těch, kteří se růženec modlí. 

 

Přímluvy můžeme k růženci sami přidat kdykoliv je to vhodné. Může to být klidně i jako střelná modlitba.

 

Podařilo se mě několikrát telefonicky vstoupit do modlitby růžence a ten, který bral ten telefon měl z toho velikou radost a důvod k modlitbě. Většinou to řekl velmi krásně: "Vstupuješ mi do modlitby". 

 

I při mši svaté, když nás napadá nějaká prosba, můžeme ji kdykoliv v duchu připojit. Náš Bůh není někde na straně, jak provokoval Ballovy proroky prorok Eliáš. Náš Bůh je pořád na příjmu, nikdy nemá vypnuto nebo nedostupno.

 

Matka Boží a všichni svatí jsou na tom úplně stejně:

 

Nejsou vypnutí ani nedostupní, ale ...

 

předkládají naše modlitby přímo před Boží trůn při zpěvu chval.

 

Tak si to myslím, protože je psáno v žalmech: "...Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčils ho ctí a chválou, dals mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno..."

 

V žádném případě nepopírám, že by Pán Ježíš naše prosby nezvládl. On je zvládne! Mši svatou taky zvládne být oběť i obětník a také příjemce našich proseb.

 

Ale, když si vzpomeneme na první Ježíšův zázrak, tak kdo Pána Ježíše popostrčil? Přece Jeho Matka! A komu Ježíš nic neodmítne - svoji Matce. 

 

Vždyť Panna Maria Bohu říkala neustále ANO, 

proč by měl Bůh Panně Marii říkat NE?

 

Ale to mělo být asi na začátku, abyste se nemuseli obtěžovat s celým tímto textem.

 

https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky

Zobrazeno 323×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio