Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Když má brácha 40

Já jsem to slavil loni a dostal jsem k tomu vše potřebné k bakaláři - tj. odevzdal bakalářskou práci a měl za sebou všechny potřebné zkoušky a zaplaceny všechny studijní poplatky. Slavil jsem to později, až s promocí.

Teď je řada na starším z mladších bratří, tedy na Mirkovi. Uměl si vybrat datum narození: o prázdninách, před sv. Annou, resp. na sv. Brigitu Švédskou. A stejně tak ke svým 25. narozeninám (tedy o den později) si vzal svou manželku Markétu, takže spolu slaví 15 let společného života ve svátosti manželství.

Jsou to hezké oslavy, takže je třeba to řádně oslavit. Většinou to zanedbávám, protože je čas dovolených a málo kdy mě vyjde být doma. Avšak vždycky na naše výročí, ať už kohokoliv z rodiny, myslím v modlitbě. Když jsem doma, tak i popřeji, jinak, než osobně to však nedělám a už vůbec ne formou sms nebo přes sociální sítě. 

V Drahotuších je velká pouť ke sv. Anně a když zůstanu zde, budu na roztrhání, ale protože má brácha 40, rozhodl jsem se, že na roztrhání nebudu a pojedu domů oslavovat alespoň o sobotním odpoledni, v neděli pak zas budu k dispozici, aby si mě lidé odchytili kdekoli v Drahotuších. Jako každý, kdo má vztah k Drahotuším, budu také užívat poutních zábav, které dnes, na sv. Jáchyma a Annu začínají.

No, když měl brácha těch 40 let vlastně v úterý, prožíval jsem to již od rána při všech modlitbách. Velice krásně jsem si tak prožil modlitbu se čtením, kde nám sv. Brigita, ke které o. Radomír putoval až do rodného Švédska, nabídla velice krásné rozjímání, které mě oslovilo:

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys předpověděl svou smrt a při poslední večeři jsi podivuhodně proměnil chléb ve své drahocenné tělo a dal jsi ho z lásky apoštolům na památku svého svatého umučení; a tím, že jsi jim svýma drahýma rukama umyl nohy, dal jsi jim příklad pokory a ukázal svou velikou poníženost.

Čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tvé nevinné tělo prolévalo v úzkosti před utrpením a smrtí krvavý pot, a přece jsi dokonal naše vykoupení, jak sis to vzal za úkol, a tím jsi jasně ukázal svou lásku k lidskému pokolení.

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys byl veden ke Kaifášovi, a ačkoli jsi soudce všech, ponížil ses a dal se předvést před Pilátův soud.

Sláva tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys strpěl posměch, když jsi byl oděn purpurem a korunován ostrým trním, a snášel jsi s velikou trpělivostí, když plivali do tvé slavné tváře, zavázali ti oči, a když nečisté ruce ničemů surově tloukly tvůj obličej a hlavu.

Chvála tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys dopustil s takovou trpělivostí, aby tě přivázali k sloupu, hrozně zbičovali a celého zbroceného krví tě odvedli před Pilátův soud jako nevinného Beránka.

Čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Celé tvé slavné tělo bylo zkrvavené a tys byl odsouzen k smrti na kříži; s bolestí jsi nesl kříž na svých ramenou, a když tě zběsilci přivedli na místo umučení a vzali ti šat, přibili tě na kříž, a tys to tak chtěl.

Neustálá čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys ve své veliké tísni láskyplně a odevzdaně pohlédl na svou vznešenou matku, která nikdy nezhřešila a nikdy nesouhlasila ani s nejmenším hříchem, a tys ji těšil a svěřil svému učedníkovi, aby ji věrně opatroval.

Věčně buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys ve svém smrtelném zápasu milosrdně slíbil zločinci, který se na tebe obrátil, nebeskou slávu, a tím jsi dal všem hříšníkům naději na odpuštění.

Věčná chvála tobě, můj Pane Ježíši Kriste, za každou hodinu, kterou jsi v největší hořkosti a úzkosti protrpěl na kříži pro nás, hříšníky; tehdy palčivá bolest z tvých ran pronikala tvou duši a krutě probodávala tvé nejsvětější srdce až do chvíle, kdy se zastavilo a tys šťastně vydechl naposled a nakloniv hlavu odevzdal ses pokorně do rukou Boha, svého Otce, a pak tvé mrtvé tělo vychladlo.

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Ty jsi svou drahocennou krví a nejsvětější smrtí vykoupil duše a milosrdně je přivedl z vyhnanství zpět k věčnému životu.

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys dopustil, aby ti byl pro naši spásu kopím probodnut bok a srdce, a proudem jsi vylil ze svého boku drahocennou krev a vodu, abys nás vykoupil.

Sláva tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys chtěl, aby tvoji přátelé sňali tvé požehnané tělo s kříže a aby spočinulo na rukou tvé matky, plné bolesti; tys dovolil, aby tvé tělo zavinula do pláten, aby bylo pochováno v hrobě a aby ho tam hlídali vojáci.

Věčná čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys třetího dne vstal z mrtvých a ukázal ses živý svým vyvoleným svědkům, a po čtyřiceti dnech jsi vystoupil před očima mnohých na nebesa a uvedl tam na čestné místo své přátele, které jsi vysvobodil z říše zemřelých.

Jásot a věčná chvála tobě, Pane Ježíši Kriste: Tys poslal Ducha Svatého do srdcí svých učedníků a roznítil v nich nesmírnou božskou lásku.

Buď veleben, chválen a oslavován navěky, můj Pane Ježíši Kriste: Ty ve svém nebeském království sedíš na trůně ve slávě svého božství a žiješ přitom jako člověk se všemi nejsvětějšími údy, které jsi přijal z těla Panny Marie; a tak přijdeš v soudný den, abys soudil duše všech živých i mrtvých. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. Amen.

A když jsem potom večer byl na mši svaté v Hranicích, dal mi pan děkan takového krásného brouka do hlavy:

"Když se nám neplní naše modlitby, není to tím, že prosíme o něco, co je proti Boží vůli?"

Mám-li tedy dát bratrovi něco užitečného ke 40. narozeninám, nebude to tento článek, ale právě modlitba za to, aby byl ve svém životě šťastný a čistá víra v to, že tato prosba je ve shodě s Boží vůlí.

 

 

Zobrazeno 650×

Komentáře

Dage

Skvělý článek!

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ještě doplním hymnu čtyřicátníka, kterou jsem napsal k vlastním: https://vvrh.signaly.cz/1804/ctyricatnikum

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio