Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Postní verše

Letošní půst je tvořivý půst, kdy také takto zároveň rozjímám nad Písmem Svatým.

Popeleční středa: Mt 6,1-6.16-18

Dobro v skrytu dělat mám,

odmění je Pán Bůh sám.

Chlubení s tím nemá cenu,

přijdu totiž o odměnu.

Půst se ztrápeným ksichtíkem,

ten odměnila mi už zem.

Postíš-li se, radost máš,

od Boha vše dostáváš.

Ještě jedna myšlenka k popeleční středě:

Dobře vidíš, že se postím,

proto tě dnes nepohostím.Svátky a slavnosti doby postní

Stolec apoštola Petra - 22. únor: Mt 16, 13-19

Za koho mě, bratři, máte?

Jsi mesiáš, dítě svaté.

A ty jsi Petr, Skála,

má církev pevná, stálá.

Slavnost sv. Josefa -19. březen: Mt 1,16.18-21.24a

Josefe, Marii neopouštěj,

Božího Syna má, k němu se měj!

Lk 2,41-51a

Po tři dny hledáme naše dítě.

"Musím být u Otce. To nevíte?"

Slavnost Zvěstování Páně (25.3. - letos v době velikonoční 7.4.) - Lk 1,26-38

Zdráva buď, plná milosti,

budeš mít Syna z Výsosti.

Zelený čtvrtek - missa chrismatis: Lk 4, 16 - 21

Ježíš řekl, když z Písma předčítal:

"Dnes naplnilo se, co prorok psal."

 

Postní neděle

1. neděle postní

Cyklus A - Pokušení Páně: Mt 4,1-11

Na poušti, Ježíši, hlad jistě máš,

z kamene chleba snad si uděláš.

Nejen z chleba, pokrmu, žije lid,

i každým Božím slovem bude syt.

Jsi-li Syn Boží, skoč rychle dolů,

andělé jistě jsou s tebou spolu.

Nebudeš pokoušet Pána Boha,

o tom praví také svatá slova.

Z vrchu pak Ježíš vidí celý svět.

"Ten já ti dám, mě budeš se klanět."

"Odejdi, satane, vždyť psáno jest,

Pánu Bohu svému každý vzdá čest."

Ďábel ztratil moc, přišli andělé

Pánu Ježíši sloužit vesele.

Cyklus B: Mk 1,12-15

Ježíši na poušti všichni slouží,

jen satan zkoušením jej tam souží.

Když Jan je uvězněn, přichází Pán,

k obrácení každý jim je teď zván.

Cyklus C: Lk 4, 1-13

V poušti satan plný síly

Ježíše chce vyvézt z míry.

Tvé otázky jsou, ďáble, trapné,

nade mnou nemáš moci žádné.

Mějme z toho poučení,

ďábel chce nás ve vězení.

Když pokouší, řekni ne!

Ďábla trest přec nemine.

2. neděle postní

Cyklus A - Proměnění na hoře: Mt 17,1-9

Dobře je nám teď a tady,

postavíme vám tři stany.

Ježíš, Mojžíš, Eliáš,

náhle objeví se zář.

"To je můj Syn," říká hlas,

"poslouchej ho v každý čas."

Mlčte o tom, říkám vám,

dokud nevystavím chrám.

Cyklus B - Proměnění na hoře: Mk 9, 2-10

Žádný člověk na zemi

neuvidí to, co my.

Ježíš na hoře se proměnil,

s ním Eliáš a Mojžíš byl.

Teď tuto velkou událost

však nedávejte ve známost.

Vstáti z mrtvých, co to je?

To nám nedá pokoje.

Cyklus C: Lk 9, 28-36

Petr, Jakub, také Jan,

s nimi na horu jde Pán.

A Eliáš s Mojžíšem

vykládají s Ježíšem.

Když chce Petr stavět stany,

zní hlas:"Ježíš, milovaný!"

Teďka toto nechme stát,

Ježíš musel z hrobu vstát.

3. neděle postní

Cyklus A: Jan 4,5-42

To, že mluví s touto paní,

to je divné počínání.

Ta žena řekla všem, co pověděl,

to je ten mesiáš, předpověděn.

Věřili mnozí jejímu slovu,

poslechnout Ježíše byli znovu.

Cyklus B: Jan 2,13-25

Kupcům jedno, kde prodávají,

hlavně, že z toho zisky mají.

"Jakou mocí, že dělat to smím?

Já za tři dny chrám tu postavím."

Cyklus C: Lk 13,1-9

Ty, jimž se stala, tragedie,

hřešili jistě jako zmije.

V tom to není, to jistě víte,

zajdete, když se nezměníte.

Okopáme, pohnojíme,

za rok tedy uvidíme.

4. neděle postní

Cyklus A - Slepý od narození: Jan 9,1-41

Potkává člověka Ježíš,

jenž nikdy neviděl, věříš?

"On či otec nebo matka

spáchali snad hříchu, zkrátka?"

"V hříchu zde příčinu nehledej,

Boží skutky na něm se teď děj."

Oči jsou mu blátem pomazané,

v rybníku poslání očištěné.

Za kněžími jde již ten slepý zdráv,

jak se to stalo, mají málo zpráv.

Slepec hlásá Kristu slávu,

protiví se kněží davu.

Cyklus B: Jan 3,14-21

Svět spasený býti má,

Pravda světlo vyhledá.

Jan 3, 14 - 21 (Jan 3,16) 

Tak Bůh lidi miloval, 

Syna světu k spáse dal.

(Syna svého k spáse dal)

Cyklus C: Lk 15,1-3.11-32

Mladší syn, ten, jenž odešel,

udělal v světě mnoho zel.

Otec na něj čekal stále,

obrátil ho k Boží chvále.

5. neděle postní

Cyklus A: Jan 11,1-45

Lazar, ten trpí nemocí,

tak oslaví se Syn Boží.

"Kdybys byl dříve, Pane, šel,

můj bratr, ten by nezemřel."

"Věříš, Marto, ve vzkříšení?"

"Věřím, ač teď možné není."

"Já život jsem a vzkříšení."

"Kde, že je jeho ležení?"

Čtvrtý den již tleje v hrobě,

nemožné nic není tobě.

Ježíš tam nad ním zaplakal,

ó, jak jej náš Pán miloval.

"Vy odvalte hned kámen ten,

ty, Lazare, zas vyjdi ven!"

Cyklus B: Jan 12,20-33

Naznačil nám Otec sám,

jaký bude spásy plán.

Cyklus C: Jan 8,1-11

Cizoložství jistě špatné,

kamenovat zdá se správné.

Nevíme, co tam Ježíš psal,

lidi tím odtud odehnal.

Ženě, jež byla hříšnice,

řekl Pán: "Nehřeš již více."

 

Svatý týden

Květná neděle 

Průvod s ratolestmi

Cyklus A: Mt 21, 1-11

Pán oslátko potřebuje,

vrátí, jak jej použije.

Hle, přichází král pokorný,

je na oslátku vedený.

Ratolesti prostírají,

"Hosana" mu tam volají.

Lidé se ptají: "Kdo to je?"

"Prorok Ježíš z Galileje."

Cyklus B: Mk 11, 1 - 10

Ve vsi, kde blízko je Jeruzalém

oslátko najdete, vemte ho sem.

Jistě se vás tam někdo bude ptát,

řekněte, "budu je potřebovat"

Přivedli oslátko k Ježíšovi,

pak lidé začali volat slovy:

"Hosana! Přichází požehnaný

potomek Davida, slibovaný!"

nebo Jan 12, 12 - 16

Na svátky je plný Jeruzalém,

Pán nalez oslátko, used na něm.

Volali "Hosana, to je náš král!"

cestu mu prostřeli, volali dál.

Cyklus C: Lk 19, 28 - 40

Blízko hory Olivové

oslátko přivedli nové.

Pláště svoje přehodili,

Pána na něj vysadili.

Lidé pěly Bohu chvály

za zázraky, jež dostali.

"Požehnaný přichází král!

Sláva! Pokoj!" zpívejte dál.

"Mistře, zakaž to zpívání!"

"Pak bude křičet kamení."

Mše (pašije)

Cyklus A: Matouš

Cyklus B: Marek

Cyklus C: Lukáš

Pondělí sv. týdne: Jan 12, 1 - 11

"Za třista denárů ten olej stál."

To řekl Jidáš, jež z těch peněz bral.

Úterý sv. týdne: Jan 13,21-33.36-38

"To, co chceš udělat, udělej rychle,"

řekl Pán Jidáši, který kul pykle.

Středa sv. týdne: Mt 26, 14 - 25

"Co mi dáte, když vám ho zradím?"

Třicet stříbrných na tě vsadím.

"To já, snad, Mistře, že zrádcem jsem?"

Toto, Jidáši, sáms´řekl všem.

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno 391×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio