Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Živý Betlém v Potštátě 4.1.2009 (scénář)

Osoby a obsazení: Anděl, evangelista v roli komentátorů Živého Betléma. Ostatní se zapojují dle možností, hlavní role zpravidla nemluví, jen vytvářejí děj. Jednotlivé vstupy odděluje písněmi chrámový sbor nebo lid. Hlavní postavy Živého Betléma jsou: písař, hostinský, Josef a Maria s dítkem, pastýři a andělé, tři králové. Ostatní se mohou též zapojit, ale jsou jen na okraji dění. Mezi hlavní role, které mohou i mluvit je všechen přítomný lid, kterého anděl či evangelista rád vyslechne.

1. Uvítání


Anděl: Vítám Vás všechny, obyvatele Potštátu, i Vás, kteří jste sem připutovali z různých končin. Nyní jste se všichni stali obyvateli Betléma. 

Na začátku se Vám představím. Jak jistě poznáte, jsem anděl a budu Vás provázet v městě Betlémě. Možná se Vás občas na něco zeptám, abyste nám tady neusnuli. Už je přece jenom trochu pozdě večer a kdybyste se jen dívali, mohli byste snadno i zaspat. 

Evangelista: Tak já Vás tu taky vítám, tedy alespoň Vás, kteří jste zatím ještě neusnuli. Čeká nás dlouhý příběh o tom, jak se narodil Ježíš. Jo, abych nezapomněl. Jmenuji se Lukáš, jsem lékař a napsal jsem evangelium; najdete ho v Bibli. Tak Vám z něj budu občas číst, abyste se něco radostného dozvěděli. No, a občas přečtu něco od svého kolegy, apoštola a evangelisty Matouše, který Ježíše znal osobně a prožil s ním celé tři roky a i on ve svém evangeliu píše o Ježíšově narození. Také to má z vyprávění. Tak to pomalu začneme. Toto napsal Matouš:

18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.

20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:

23 ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.

24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

2. zpěv

Zpívá chrámový sbor Potštát

3. Písař a hostinský (LK)


Anděl: Tak si představte. Vyšlo nové nařízení od císaře. Neví tady náhodou někdo, co císař nařídil? 


(anděl si vyhledá nějakou oběť mezi lidem a zeptá se – nevíte, náhodou, co císař nařídil? – pokud se nenajde nikdo mezi lidem, který by měl odvahu odpovědět, nevadí, dáme tak 3 pokusy a pak…)

Evangelista: Tak to já si pamatuji úplně přesně:

1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.

2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.

3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 

Na scénu přijde písař(i) s perem a pergamenem nebo s notesem a propiskou a zasedne ke stolu, aby zapisoval nebo nechal zapsat všechny obyvatele Betléma. 

Anděl: A co Josef s Marií? Týkal se jich nějak tento zákon?
(anděl dělá, jako by si chtěl zas někoho vyhlédnout, ale …)

Evangelista: Ano, týkal, také se museli vydat na cestu:

4 Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,

5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 

Cesta nebyla jednoduchá, šli dlouho a pak ještě museli hledat nocleh.

Anděl: A našli?
(jde mezi lid a ptá se podobně, jako starý král v pohádce Pyšná princezna)

Mezi tím nebo potom může projít hostinský, který je možná už od začátku blízko scény, podívá se na místo s jesličkami, projde dál a zapíše se u písaře.

Evangelista:
6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.

7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. 

Anděl: (Přijde k jesličkám, pořádně si to místo prohlédne a prohlásí:) No jo, ale tam nikdo není.

Evangelista: (Prohlédne si chlév:) Hledají místo, kde by mohli přespat, ale tady jsou stejně všechny hospody plné. A oni sem za chvíli přijdou.

4. zpěv

Zpívá chrámový sbor Potštát

5. Sv. Rodina přichází do Betléma 

V úplném tichu a v očekávání přichází Josef a Maria bez dítěte. Dítě bude patrně větší panenka a Maria by ho mohla mít šikovně pod oblečením. Přijdou k písaři a podepíší se mu, teprve potom jdou do stáje k jesličkám a očekávají narození dítěte.

Anděl: A kde mají dítě?

Evangelista: Musíš ještě chvíli počkat. Porod taky nějakou dobu trvá.

A Maria porodí syna

6. zpěv


Zpívá chrámový sbor Potštát

5. Andělé, pastýři (LK)


Anděl: Tak, a máme to za sebou. Ježíšek se narodil, můžeme jít.

Evangelista: Milý anděli, …ale to není ještě všechno. Ježíš přece není jen tak obyčejné dítě.

Anděl: No, tak pokračuj.

Evangelista: 
8 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.

9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.

10 Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 

Anděl: Tak to máme jednoho anděla a nějaké pastýře. Tak rychle pastýři do Betléma a ty anděli taky. Ať máme ten živý Betlém pěkně pohromadě.

Evangelista: Počkej, jednoho anděla, co to plácáš? Ty mě to ani nenecháš dokončit.

13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:

14 “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 

(Andělé se v tichu přestěhují k Betlému kolem jesliček)

15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

16 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

17 Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.

18 Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.

19 Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

20 Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

8. zpěv


Zpívá chrámový sbor Potštát

9. Tři králové putují za hvězdou (MT)


Anděl: Tak, teď už můžeme jít v klidu spát. Lukáš toho totiž už víc nenapsal, takže tu máme úplně všechny.

Evangelista: Ty jsi dnes nějaký nedočkavý. Ale máš pravdu, o Ježíšovi v tom, co bylo dál v Betlémě už jsem víc nepsal. Ale evangelium nepíšu přece jenom já. Něco napsal také, no, hádej kdo? 

Anděl: Matouš, kdo jiný. Tak, abyste nám tu neusnuli, milí lidé Betlémští, tak se zase na něco zeptám. (Jde se ptát do lidu, ale pak si to rozmyslí…) Nebo ne. Nechám taky svého kolegu, abyste se mě ještě nakonec nebáli.

Evangelista: Tak já se teda zeptám. (Jde a ptá se, kdo v Betlémě ještě chybí)

Když se evangelista vrací na místo, pomalu jdou tři králové se svými dary a jeden z nich píská na píšťalku píseň My tři králové. Přijdou k jesličkám, dají dary Ježíškovi a zůstávají. Evangelista pak čte text:

Evangelista:
1 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:

2 „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;

4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.

5 Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:

6 ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“

7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:

8 „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“

9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.

10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. 

10. Zpěv


Zpívá chrámový sbor Potštát

11. Závěr


Anděl: A jak to bylo dál?

Evangelista:
12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

13 Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“

14 On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta

15 a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘

16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.

17 Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:

18 ‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.‘

19 Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě

20 a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“

21 On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.

22 Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských

23 a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.

Tak to je příběh o tom, jak se narodil Ježíš. Na nás všech je, aby se nenarodil jen tehdy v Betlémě, ale v každém z nás, abychom dokázali všem kolem nás rozdávat tu lásku, s jakou přišel Ježíš na svět. Šel až tak daleko, že se nebál jít kvůli nám na smrt kříže a vykoupit všechny naše hříchy.

Anděl: A kdo chcete dělat lidem radost, pojďte se poklonit Ježíškovi. A stejně, jako obyvatelé města Betléma, i vy se můžete dát zapsat. A až to všechno uděláte, ještě si společně zazpíváme

(Obyvatelé živého Betléma ještě zůstanou a čekají. Při závěrečné písni potom všichni stojí, pak po zpěvu již mohou odejít)

12. Zpěv, při tom obyvatelé Betléma se klanějí Ježíškovi


Zpívají všichni Narodil se Kristus Pán, chrámový sbor možná ještě něco přidá.

Zobrazeno 3867×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio