Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Pašije z Matouše

4.3. - neděle 3. postní

Matoušem pašije začínají, nicméně já se k nim dostávám až jako k posledním. Lekcionář umožňuje kratší text evangelia a jelikož Matouš píše velmi podobně Markovi, pokusím se probrat ten kratší text od Piláta dál.

Když jsem s tím tak pracoval, užasl jsem nad tím, jak se všechny 4 zprávy evangelistů shodují: je tam Jidášova zrada, Petrovo zapření, useknuté ucho, výslech velekněží, výslech Piláta, chování vojáků, Šimon z Kyrény, losování o šaty, dva odsouzení kolem Ježíše a pak po smrti o Josefu z Arimatie nebo o vojákovi a o ženách, které viděly, kde byl Ježíš uložen. Každý má trochu jiný pohled, ale ve všech těch věcech se 4 zprávy shodují a podle židů stačí 2 svědci a tady máme rovnou 4.

 

Nyní budeme si vyprávět

zprávu, jež otřásá celý svět.

 

Matouš první vypráví,

jak stalo se bezpráví

 

jak nás Ježíš vykoupil,

smrti za nás podstoupil.

 

Marek o tom první psal,

Matouš ten u toho stál.

 

A Lukášovo sepsání

má trochu delší trvání.

 

Miláček Páně, apoštol Jan,

i jeho ruku vedl náš Pán.

 

Vraťme se rychle k Matoušovi,

sledujme kroky Ježíšovi.

 

Mt 26,14 - 27,66

 

Třicet stříbrných si Jidáš žádá,

bude z toho dokonalá zrada.

 

Že Ježíš Kristus se za nás vydává,

to při večeři poslední udává.

 

Tam v Getsemanské zahradě

dochází u všech ke zradě.

 

Když Krista vojáci seberou,

všichni se tam rychle rozejdou.

 

Petr Krista zapře hned,

bojí se, že přijde střet.

 

Dostanem se tak za Pilátem,

ohromeni tím jeho soudem.

 

Zprávu nám Matouš píše dál,

on toho Ježíše přeci znal.

 

5.3. - Pondělí po 3. neděli postní

 

Když Jidáš viděl jeho odsouzení,

peníze vrátil, jal se k oběšení.

 

Mt 27, 11 - 54

 

Ježíš byl přiveden před vladaře

a vladař se ho tam hnedle táže:

 

"Ty že židovský král jseš?"

Ježíš: "Ano, já jsem, věz!"

 

Na žaloby velekněží starších sic

Ježíš jim neodpovídá vůbec nic.

 

Na to je Pilát udiven:

"Nic na to z čehos obviněn?"

 

A Ježíš stále neříká nic,

Pilát se diví nad tím tím víc.

 

Bývavalo zvykem propuštění

jednoho zločince z uvěznění.

 

Jeden byl ten pověstný Barabáš,

Tohoto, Piláte, propustit máš.

 

"Koho to chcete k propuštění,

jednoho dám vám ze vězení.

 

Buď zločince Barabáše

neb Ježíše, Mesiáše."

 

Usoudil totiž Pilát ve svém soudu,

z nenávisti vydán je pro ostudu.

 

Když k soudu zasedl, dostává vzkaz,

tu jeho žena něco žádá zas:

 

"Nic neměj s tím spravedlivým,

kvůli němu ve snu trpím."

 

Velekněží, starší poštvali ten lid,

Barabáše žádat, Pána popravit.

 

Vladař se zeptal na jejich zdání:

"Koho propustit? Ti dva jsou k mání!"

 

Začali tak volat "Barabáše!"

"Co tedy mám dát pro Mesiáše?"

 

Volali všichni: "Na kříž s ním dál!"

Pilát: "Co špatného udělal?"

 

A křik ještě víc: "Na kříž s ním!"

Viděl, nic nedosáhl tím.

 

Dal přinést vodu, ruce své myl,

razantně všem lidem oznámil:

 

"Nenesu vinu na krvi člověka,

toť vaše věc, vámi vina protéká."

 

Jedním hlasem odpoví všechen lid:

"Na nás a děti tu krev chceme lít!"

 

Barabáše dal Pilát propustit hned,

Ježíše voják pak k bičování ved.

 

K ukřižování Ježíš tak vydán byl,

tak to všechno Pilát pěkně rozsoudil.

 

7.3. Úterý po 3. neděli postní

 

Vojáci Pána do budovy vzali,

aby se mu tam všichni posmívali.

 

Svlékli ho, dali mu rudý plášť

poklekal před ním pak každý zvlášť.

 

Korunu z trní na hlavu dali

a hůl z rákosu do rukou králi.

 

Plivali na něj, bili ho holí:

"Buď zdráv, buď zdráv, ty židovský králi!"

 

Když dosti se naposmívali,

jeho šaty mu zase dali.

 

Na cestu ho vychystali,

kříž svůj viděl brzy zdáli.

 

Zadrželi Šimona, muže,

jenž s křížem rád jim teď pomůže.

 

Golgota či lebka, hora

dívají se na ni zdola.

 

Když tam došli, odpočali, dali mu pít,

víno hořké jako žluč měl okusit.

 

Okusil, ale nic nepil,

voják ho pak na kříž přibil.

 

Losem rozdělili jeho šat,

na kříži ho též měli hlídat.

 

Připevnili nápis provinění:

"Ježíš, židovský král" odsouzený.

 

Zároveň s ním byli na kříži dva,

zločinec z prava a druhý z leva.

 

Ti, kteří tam okolo procházeli,

posmívali se, hlavou potřásali:

 

"Ty chceš zbořit ten náš chrám,

ve třech dnech vystavit sám.

 

Jsi -li tím Božím Synem,

sestoupíš z kříže honem."

 

Stejně velekněží, učitelé

na tom místě smějí se mu směle:

 

"Jiným pomoh, sobě pomoc nedal,

Je to prý, prý, prý izraelský král!

 

Ať tedy sestoupí z kříže, 

to pomůže naší víře.

 

Spoléhal na Boha, vysvobození,

ať osvobodí, má-li zalíbení.

 

Přece řekl, že je Božím Synem,

ať se tedy osvobodí honem!"

 

Tupili ho také ti muži,

kteří s ním viseli na kříži.

 

Ve dvanáct tma nastala,

do tří hodin trvala.

 

Ve tři hodiny Ježíšův hlas zní:

"Eli, Eli, lema sabachthani!"

 

Tím tak mocným hlasem prohlásil:

"Bože můj, proč jsi mě opustil?"

 

"Eliáše on si volá,"

říkali někteří zdola.

 

Jeden odběhl, houbu vzal,

naplnil octem, pít mu dal.

 

Ostatní však říkali:

"Počkej, až ho zachrání."

 

A uslyšeli Ježíšův mocný hlas

a v tuto chvíli skonal za všechny, nás.

 

Kolena skloňme, vidíme kříž,

na němž se vydal za nás Ježíš.

 

Opona chrámu roztrhla se v půli,

země se zatřásla, skály rozpukly.

 

Hroby naráz otevřeny byly

zesnulí svatí z nich vystoupili.

 

Po vzkříšení Páně z hrobu vyšli ven,

vešli v město, ukázali se lidem.

 

Vojáci viděli, co se událo,

zemětřesení je též polekalo.

 

Řekli setník i ti, co měli stráž:

"Toto byl Syn Boží, ten mesiáš!"

 

Tak vrcholí zpráva Matoušova

po ní následuje hned zvěst nová.

 

Z povzdálí bylo tam taky mnoho žen,

z nich mnohé řekli pak, že byl vzkříšen.

 

Josef vyžádal Ježíšovo tělo,

jež v skále tři dny odpočinek mělo.

 

Velekněží z obav o vzkříšení

žádají Piláta o střežení.

 

"Zde máte stráž, zajistěte,

udělejte, tak, jak chcete."

 

Oni šli a zajistili,

stráže k hrobu postavili.

 

Na kámen pečeť umístili,

že nevstane se ujistili.

 

Již otřese se celá zem

nad zmrtvýchvstalým Ježíšem.

 

To je konec této zprávy,

dál za Kristem půjdou davy.

 

Bohu díky za to dílo,

díky Mu se podařilo.

 

Pasije-z-marka

Pasije-z-lukase

Pasije-z-jana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno 375×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio