Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Třídy plné světců

Jak psáno jinde asi mockrát, mám rád svaté. Dnes je Slavnost Všech svatých. Dětem ve škole jsem říkal o nebi, pekle, halloweenu, očistci a také o jejich patronech. S druháky jsem byl na hřbitově, s prvňáky uvažuji, že příští týden.

 

 

Pár krát jsme celý letní tábor zaměřili na úctu k svatým (třeba první z nich ve Velkých Losinách "Hrdinové nebe" Tábor Velké Losiny | Já za to nemohu, to někdo jiný (signaly.cz) )a také tam jsem si dával tu práci zjišťovat ke jménům svaté ochránce. 

 

Tato činnost mě nejen baví, ale i vzdělává. Svatí nám totiž ukazují rozmanité cesty, jak dojít ke svatosti.

 

Dříve k tomu byla kniha "Naše světla", později se používala encyklopedie "Rok se svatými", avšak nejspolehlivější je provětrat internet, protože na něm se najde všechno potřebné.

 

Vždycky jsem děti vedl k tomu, že mají krásná jména a že za každým jménem je nějaký svatý. Tak je třída plná světců. 

 

Už vlastně skoro 15 let jsem měl na tento svátek plno práce s tím, abych si pohrál s jednotlivými jmény a některá byla, i letos, skutečně náročná.

 

Vždycky, když se vybírají jména u křtin, snaží se často dbát na to, aby to byla jména především křesťanská či aby bylo křesťanské alespoň druhé jméno.

 

Některé děti si myslí, že nemají svaté jméno - třeba takový Adam. Já si myslím, že v nebi se najde určitě hodně Adamů, ale ani ten první člověk není marný, vždyť pro hřích Adamův přišel na svět Kristus.

 

Tak pro děti dnes bylo velké překvapení, když jsem jim řekl, že každý máme dnes svátek, protože je všech svatých a všichni chceme směřovat do nebe a v nebi máme také své ochránce.

 

Tak po tom dnešním zkoumání mám další obrázky svatých do sbírky. 

 

Když jsem tak dnes zkoumal jména druháků, některá byla jednoduchá a jednoznačná, u jiných jsem se mírně zapotil, ale ke každému jménu se mě podařilo najít světce a ke světci i obrázek. Tu v Zubří mám však několikanásobný počet dětí a málo jmen se opakuje.

 

Z těch složitějších tady některé zpracované vložím - obrázek, význam jména a pár slov k životu světce. Zjistil jsem tak, že letos mám ve 2. třídě samá vítězná a vznešená jména světců, tedy většinou, že světec byl buď královského původu či jeho jméno má královský výklad nebo znamená nějaké vítězství.

 

 

Sv. Adéla

Adéla (staročesky a moravsky Adléta) je počeštěná verze starogermánského jména Adalheid.

 

Pocházela z Burgundska (dnes francouzský region) a byla dcerou krále Rudolfa II.

V roce 951 se provdala za Ottu I., s nímž měla čtyři děti a po deseti letech se stala císařovnou.

Silou modliteb dosáhla synova obrácení r. 981, ale čekaly ji ještě další bolesti. Celý život setrvávala v důvěře Bohu a v lásce k bližním. Zakládala také chrámy a kláštery a v jednom z nich, v 68 letech zemřela, když dříve pochovala všechny své děti i bratra.

 

Adélek je docela hodně, jen já učím 3, ale ve 2. třídě pouze jednu.

 

Sv. Ema

Ema je německého původu. Vzniklo z německého jména Erma. Jedná se o zkrácenou domáckou formu jmen začínajících na Erm- (ErmenhildErmentrud…) či Irm-. Další variantou jména je Emma. Vykládá se jako „pečovatelka, celá milovaná, veselá“.

 

Narodila se asi roku 983 nebo o něco dříve. Pochází z hraběcího rodu na území Rakouska.  mládí, jak bylo u jejího stavu zvykem, byla poslána na Jindřichův královský dvůr do Bamberka v Bavorsku. Jindřich II. byl jejím příbuzným. O její výchovu tam dbala světice, královna Kunhuta. O její ruku se pak s úspěchem ucházel hrabě Vilém ze Sany. Hemma dostala věnem více statků ve Štýrsku a v Krajině. Hemma po smrti synů a manžela, který zemřel buď r. 1016 nebo r. 1033, žila až do smrti jako vdova podle rad evangelia. S úsilím o dokonalost ve světě přijala také hábit terciářky. Svůj majetek určila chudým a jako nadace klášterů.

 

Poslední dobou je to taky docela oblíbené jméno.

Sv. Alžběta

Jméno Elisabeth je ženským křestním jménem, které se užívá především v anglosaských zemích. U nás se vyskytuje zřídka, najdeme ho také v podobě Elisabet. Českou variantou jména je Alžběta. Původ a význam jména najdete právě pod jménem Alžběta. Je hebrejského původu (hebrejskyאֱלִישֶׁבַע‎, Eliševa) a znamená Zaslíbená Bohu, resp. Bůh je má přísaha

 

Je dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky. Vychovávána byla jako snoubenka Ludvíka IV. na hradě Wartburgu. Provdala se v r. 1221 a před narozením poslední dcery v roce 1227 ovdověla. Po celý život vynikala pokorou a konáním skutků milosrdné lásky. Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla úvahy o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky ke Kristu žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě nemocným a ubohým. Zemřela ve 24 letech.

Sv. Jáchym

Jáchym je mužské křestní jméno hebrejského původu. Vykládá se jako „bude Bohem vyvýšen“.

 

Jáchym a Anna spolu žili jako manželé, přičemž po dobu 20 let se jim údajně nenarodil žádný potomek. Jelikož Jáchym byl starším knězem a neplodnost byla považována za Boží trest, jednoho dne byla Jáchymova oběť veleknězem odmítnuta. Jeho kroky pak vedly do přírody ke kající modlitbě. Ani přes pohrdání neztratili tito starší manželé svou nezlomnou důvěru a zůstali otevřenými Božím záměrům.

Sv. Viktorie

Vlastní dívčí jméno Viktorie pochází z latiny, kde victoria znamená „vítězství“. Tento význam je skryt nejen ve jménech Viktorie a Viktor, ale i v některých ryze českých jménech jako např. Václav apod. Viktorie je římská bohyně vítězství.

 

Anatolie i Viktorie byly kamarádky ze vznešených rodin v Tiburu, v současném Tivoli v Itálii. Narodily se ve III. století a dostalo se jim křesťanské výchovy. Vláda o křesťanství v zemi nestála a v různých vlnách zesilovala pronásledování. Obě křesťanské panny často praktikovaly svou zbožnost jen v soukromí a vzájemně se posilovaly v lásce ke Kristu, jemuž se cele chtěly oddat. Pak se Viktorie nechala přemluvit okolím a využít nabídky urozeného Římana Eugena, který se ucházel o její ruku. Zdál se jí být přitažlivý a dobrého srdce i mravů. A ač neměl ke křesťanství žádný vztah, sama sebe záhy přesvědčila, že ho jistě dokáže pro křesťanství získat. Anatolie ji varovala. Nakonec muž neměl pochopení pro křesťanskou víru, a protože křesťané byli pronásledováni, nakonec obě kamarádky byly pro víru v Krista umučeny.

Sv. Mikuláš

V České republice je celkem 20 lidí se jménem Niklas. Mikuláš (také MikolášNikolasNicolas aj.) je mužské křestní jméno řeckého původu (odvozené od Nikoláos, jehož význam je „vítězství lidu“ nebo „vítěz mezi lidmi“. Další forma jména stejného původu a významu je Nikola.

 

Měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství. Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky.

Sv. Helena

Nela je ženské křestní jméno. Jde o českou alternativu japonského dívčího jméno Nera neboli Nela (kandži寧良, hiraganaねら), které znamená "mírná a laskavá". Varianty v zahraničí:něm. Nelli, Nelly, rus., maď. Nelli, ital. Nella, angl. Nelly, Nell, Nellie, pol. Nela, Nelly. Významově a původem je příbuzné se jmény Kornélie (Cornelia), Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. 

 

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla syna Konstantina, pozdějšího císaře zvaného Veliký. Od něj se jí dostalo povýšení do císařské hodnosti a stala se pak vzornou křesťankou s citlivým vztahem k chudým a trpícím. Stavěla chrámy a jak se traduje, ve své horlivosti nalezla i pravý Kristův kříž. Zemřela ve vysokém věku v Nikomédii.

 

U jména Nela a jím podobným je bylo těžké najít světce v tom samém tvaru a tak význam se sv. Helenou mě docela překvapil.

Sv. David

David je mužskéjméno pocházející z dávno zaniklé ugaritštiny (patřící stejně jako hebrejština do semitské jazykové skupiny), v níž znamená davidu „náčelník“, lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód „miláček“ a „strýček“.

 

Žil v Judeji kolem r. 1000 př. Kr. Nejprve jako pastýř, pak bojovník a dvorní zpěvák, později král, svůdce žen a kající ctitel Hospodinův. Již jako mladík byl pomazán na krále, později sklízel mnohá vítězství a bylo mu předpovězeno, že z jeho potomstva vzejde ten, jehož království potrvá navěky (-Mesiáš). David smířil všechny izraelské kmeny a zformoval izraelský národ. Těžce také zhřešil, ale za svá provinění konal veřejné pokání. Prvním následníkem trůnu se po něm stal syn Šalomoun.

Sv. Richard

Richard je mužské jméno odvozované ze staroněmeckého Ríchart (rík/rîh=vladař/král a hart=silný)

 

Pocházel z Anglie. Studoval v Oxfordu, v Paříži a v Bologni. Stal se knězem a v roce 1244 biskupem. Vyznačoval se velkou láskou ke všem potřebným a velmi pozdvihl duchovní život své diecéze (svého biskupství).

Sv. Silvie

Silvie (také SylvieSilviaSilva nebo Sylva) je ženskékřestní jménolatinského původu (latinskysilva, les), znamená tedy "žena z lesa" nebo "lesní žínka", českou obdobou je řídce užívaná Lesana. V římské mytologii je Silvia matkou Romula a Rema, zakladatelů Říma.

Martyrologium nám tuto světici představuje jako matku sv. Řehoře Velikého I.- papeže a učitele církve. Podle spisu papeže Řehoře byla Silvie ženou, která modlitbami a pokáním byla skvělým příkladem pro ostatní. Žila ještě na začátku synova pontifikátu (590 – 604) a podle martyrologia zemřela v první polovině 7. století.

 

A tak by se dalo pokračovat dál, vždyť nebe je plné světců, které Pán povolal k tomu, aby svým životem svědčili o jeho vítězství nad smrtí.

 

Do budoucna bych chtěl udělat takový kalendář světců na každý měsíc.

 

Zobrazeno 71×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio