Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Prosincoví svatí

Takže první pokračování krátkých medailonků světců měsíce podobně jako https://vvrh.signaly.cz/2111/listopadovi-svati

Roráty

Roráty jsem poznal jako brzké ranní adventní mše nebo pobožnosti, vždy začínající před východem slunce za tmy kostela s průvodem dětí s rozžhavenými svícemi. V případě mše, byla vždy rychlá, nejpozději za půl hodiny a okleštěná o nějaké ty části. Po pobožnosti vždy bylo nějaké pohoštění. Ve skutečnosti však podle českých tradic se jednalo o ranní adventní mše ke cti Panny Marie a vždy se těšily velké popularitě a dnes se tak nějak jedná o moderní pastorační aktivitu, která se velmi dobře uchytila. (vlastní)

 

3.12. Sv. František Xaverskýhttps://www.signaly.cz/fotky/83853/1669387

Pro mě osobně tento světec je vzorem misionáře. Kdysi s mládeží jsme hráli hru na motiviy S. Enda: Mlčení. Byla to hra z prostředí právě Japonských misií a mě bylo velmi oslovující, v jakých podmínkách bylo schopno se křesťanství udržet do dnešních dnů přes velké pronáslenování církve. (vlastní)

 

Pocházel ze španělské Navarry. Mládí prožil v období politických bojů o nezávislost, za kterých padl i rodný hrad. Při studiích v Paříži se seznámil s Petrem Faberem a s Ignácem z Loyoly, kteří se v r. 1534 při zakládání řádu jezuitů stali i jeho spolubratry. Od r. 1537 byl knězem a od r. 1541 horlivě a úspěšně hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu, na Molukách a v Japonsku. Zemřel ve 46 letech, při cestě do Číny, na ostrově Sancianu. (Catholica)

 

4.12. Sv. Barbora https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669385

Je mnoho kostelů a kaplí zasvěcených právě sv. Barboře. Také v Potštátě, Padesáti Lánech byla na plánech města kaple sv. Barbory. Nebyla vůbec v dobrém stavu, ani obraz sv. Barbory tam nebyl. Tak jsme s dětmi jednou udělali úklid té kaple, z internetu stáhli nějaký pěkný obraz sv. Barbory a vytiskli. Od té doby jsme tam konali pravidelně poutě a když jsem v r. 2017 putoval do Fatimy, pořídil jsem pro tuto kapličku malou sošku sv. Barbory. (vlastní)

 

Ženské křestní jméno Barbora, stejně jako Barbara nebo Bára je řeckého původu. Vzniklo z řeckého slova „barbados“, které se dá přeložit jako „cizinec“ či „cizinka“. Užívá se také ve významu „člověk, kterému nejde rozumět“, vykládá se i jako „brepta“. Stejný význam má i slovo barbar. (svátky - centrum)

 

Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli  křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla Barbora jedinou dcera v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením  a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži.  Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla  uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena. (děti - vira.cz)

 

6.12. Sv. Mikuláš https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669392

Mikuláš je česky Vítězslav - ten, který slaví vítězství. Je mu zasvěceno také mnoho kostelů. Legenda o něm je všeobecně známa. I já jsem byl Mikulášem, 1x velmi výrazně, v obci, kde jsem po prvé prožil Antiochii, v Maletíně, a pak jsem tam pořádal Mikuláše do r. 2002. Teď zrovna se chystám na Mikuláše do Partutovic, je to tam krásná a významná pouť. Ostatně ani v Maletíně na svého patrona nezapomněli. (vlastní)

 

Mužské křestní jméno Mikuláš (také Mikoláš) vzniklo z řeckého jména Nikoláos. Původem jména jsou řecká slova „niké” s významem „vítězství” a „láos” s významem „lid”. Mikuláš se pak překládá jako „vítěz mezi lidmi” nebo „vítězný lid”. (svátky - centrum)

 

7.12. Sv. Ambrož https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669384

Můj tatínek je včelař a sv. Ambrož je patron včelařů. Také vím, že existuje ambroziánský ritus kolem Milána a že sv. Ambrož byl právě Milánským arcibiskupem v době, kdy se sv. Augustin obrátil. To jen tak narychlo na okraj. (vlastní)

 

Pocházel z Trevíru, vystudoval v Římě řečnictví a práva. Když ho povinnosti úřadu konzula zavedly z Uyrie do Milána, byl tam nečekaně zvolen biskupem města a 7. 12. 374 vysvěcen. Po svědomitém doplnění znalostí se osvědčil jako vynikající pastýř a učitel svěřeného lidu. Hájil čistotu pravé víry proti ariánům a s odvahou se stavěl i proti zneužívání císařské moci. Byl výmluvným kazatelem a významným autorem mnoha teologických spisů i liturgických hymnů. Zemřel o velikonoční vigílii 397 (Catholica)

 

Mužské křestní jméno Ambrož je řeckého původu. Vznik prastarého jména souvisí s řeckým slovem „ambrosiao“, které se dá přeložit jako „božský“, „nesmrtelný“ nebo „bohem milovaný“. Ambrózie je také označením pro božský pokrm. (svátky - centrum)

 

8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny dědičného hříchu

Panna Maria jako Neposkvrněné početí se zjevila sv. Bernadetě v Lurdech. Dogma o Neposkvrněném početí vyhlásil papež v r. 1854 a na tomto vyhlášení byl také sv. Jan Nepomuk Neumann, rodák z Prachatic. (vlastní)

 

9.12. Sv. Jan Didak https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669382

Tomuto indiánovi se zjevila v Guadaluppe Panna Maria, jeho plášť, ve kterém nesl růže je podnes uchováván neporušen i s obrazem, který na něm zázračně vzniknul. Nejde však o záhadu, ale o možnost upevnění víry, když víme, že je to viditelně lidsky nevysvětlitelné. (vlastní)

 

10. 12. Panna Maria Loretánská

V roce 1699 zavedl papež Inocenc XII. jako zvláštní mariánský svátek pro Loreto "Přenesení svatého domu" slavený v tento den. Je připomínkou Panny Marie Loretánské, protože v noci na 10. 12. došlo k zázračnému přesunu domku Panny Marie z Nazareta do Lorety v Itálii. Papež František v říjnu 2019 rozhodl o zápisu této liturgické památky Panny Marie Loretánské do kalendáře všeobecné církve. Dekret byl 7. 10. 2019 podepsán prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinálem Robertem Sarahem. (Catholica)

 

10.12. Sv. Julie https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669389

Pocházela z křesťanské africké rodiny, byla zajata a prodána do otroctví. V něm se osvědčila jako věrná křesťanka v každé situaci. Nakonec skončila jako mučednice v Korsice na kříži. (Catholica)

 

Původní význam jména je pravděpodobně „zářivý“, „zářící“, také „mladý“ nebo „vlasatý“. Dle hlubšího výkladu se jméno pojí s latinským výrazem pro Jupiter, přeneseně by se pak překládalo jako „božský“, resp. „božská“. (svátky - centrum)

 

12.12. Panna Maria Guadaluppská

Tu se vrátíme k sv. Janu Didakovi:

Pocházel z indiánského kmene v Mexiku. Vychován v pohanství, žil podle svědomí a po příchodu františkánů přijal se svou manželkou víru. Stal se horlivým křesťanem a ve dnech 9. až 12. prosince 1531 prožil čtyři setkání s Pannou Marií, která na návrší Tepeyac požadovala postavení kostela. Pro biskupa poslala po něm jako znamení květiny a na jeho plášti dala vznik mimořádnému, úchvatnému obrazu. Po splnění úkolu se v novém kostele stal kostelníkem, svědkem víry a vzorem mariánského ctitele. (Catholica)

 

13.12. Sv. Lucie https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669391

Svatá Lucie (284(?), Syrakusy304) je jedna z katolických a pravoslavných svatých. Uctívají ji (jako jediného svatého) i luteránští Švédi a Norové. Je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. V katolické církvi je oslavovaná 13. prosince. Pocházela z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj majetek i plánované věno chudým. Byla udána jako křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou smrt. Úcty se jí prokazatelně dostává od 5. století. Její poselství shrnuje výrok „Ti, kdo žijí cudný život, jsou chrámem Ducha svatého.“ Sv. Lucie je podle tradice připomínána od 5. století jako panna a mučednice. V době velkého pronásledování křesťanů se nebála odmítnout ruku pohanského aristokrata. Místo něho chtěla zachovat mravní čistotu po svém rozhodnutí pro Ducha svatého. Byla proto pohnána před místní úřady v Syrakusách na Sicílii. Od správce města se dozvěděla, že její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a podala je správci se žádostí, aby je tedy šlechtici předal. Do druhého dne se jí však zázrakem opět vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima. Když pobouřený správce zjistil, že je prostoupena Duchem svatým, rozhodl se ji nechat zneuctít. Rozkázal, aby byla poslána do nevěstince. Bláhově si totiž myslel, že ji tak Duch svatý opustí. Přišli vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s ní však pohnout. Stejně tak neúspěšný byl i pár volů. Zlomit její vůli nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí nakonec prokláli krk mečem, předpověděla pád císaře Diokleciána a povolení křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět let později císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství. Později byla sv. Lucie prohlášena patronkou města Syrakus. Přesně tak, jak jí ve snu pro Luciinu velkou víru předpověděla sv. Agáta. (Wikipedie)

 

Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově „lux“ s významem „světlo“. Jméno Lucie se tak překládá jako „světlá“ nebo „zářící“. (svátky - centrum)

 

14.12. Sv. Jan od Kříže 

Pocházel ze španělské chudé rodiny. V 21 letech vstoupil ke karmelitánům v Medině del Campo. Po seznámení se s Terezií z Avily a za souhlasu představených, se s ní podílel na šíření reformovaného Karmelu. Musel snášet mnoho příkoří, ale v utrpení dosáhl hlubokého spojení s Bohem i vrcholu mystického života. Zastával větší počet funkcí, ale dle svého přání skončil oproštěn od nich i od slávy související s uznáním. Zemřel v Ubedě po velkém utrpení. O jeho moudrosti svědčí duchovní spisy, které zanechal. (Catholica)

 

Od něj si pamatuji, že jsem četl v malé brožurce o růženci, že "Bůh nemá rád, když se dějí zázraky." (vlastní)

 

(16.12. Sv. Adéla) https://vvrh.signaly.cz/2111/tridy-plne-svetcu

Když žákům zjišťuji jména jejich křestních patronů, tak na sv. Adélu se dotazuji pravidelně, je to jméno jistě velmi oblíbené, v odkazu výše jsou ty obvyklé podrobnosti. Dnes jsem si tak povšimnul nepatrnou souvislost, že se sv. Vojtěchem byli zřejmí současníci a je možné, že se spolu i znali (vlastní)

 

(17.12. Sv. Lazar) https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669390

Sv. Lazara známe jistě z evangelijních vyprávění - Lazar, který byl v hrobě už 4 dny a Ježíš ho vzkřísil! To je velká velikonoční naděje. Papež František, který slaví narozeniny, jeho svátek přisunul ke svátku sv. Marty, aby byli všichni sourozenci pohromadě. (vlastní)

 

(21. 12. Sv. Petr Canisius)

Tento kněz a učitel církve, jezuita, jehož se slaví jen pro připomínku, měl velký vliv osobní svatosti přímo v naší zemi, tedy ve své době učil u nás. (vlastní)

 

Pocházel z nizozemského města Nijmegene. Vystudoval na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a v květnu 1543 vstoupil v Mohuči do jezuitského řádu. Roku 1546 se stal knězem. Zúčastnil se tridentského koncilu, působil v Messině na Sicílii a po složení slibu v r. 1549 a získání doktorátu teologie byl poslán do Německa, kde po třicet let pracoval na oživení a upevnění katolické víry v konfrontaci s protestantismem. Roku 1556 se stal provinciálem jezuitů a do Prahy přivedl řádové bratry. Vedle Německa a naší vlasti působil také v Rakousku a ve Švýcarsku, kde v 76 letech zemřel. (Catholica)

 

25.12. Slavnost Narození Páně

Co říci k tomuto zasvěcenému svátku? Velmi mě oslovuje koleda Narodil se Kristus Pán, kde v refrénu zpíváme: "Nám, nám, narodil se!" Je správné, že tuto slavnost slaví věřící i nevěřící, ale je na velké zamyšlení, jak a proč slavíme Vánoce, abychom je slavili dobře. Betlémů a atrakcí máme více, než dost, ale teď toho správně využít. (vlastní)

 

26.12. Sv. Štěpán https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669394

Sv. Štěpán je pro mě rok od roku víc a více oslovující. O jeho životě jsou jen strohé zprávy ze Skutků, ale i ty zprávy vydávají podstatná a působivá svědectví. To, že umíral jako Pán Ježíš, lze vystopovat u více mučedníků, ale u něj jako první, proto je taky prvomučedník. Ale bez Štěpána by nebylo Pavla, který byl přítomen onomu kamenování víc, než aktivně. A taky, když přemýšlím nad jáhenstvím, jako službou, je sv. Štěpán nedostižným vzorem jáhnům. (vlastní)

 

Mužské křestní jméno Štěpán má řecký původ. Původ a význam jména je shodný i s variacemi jména Štepán nebo Štefan. Jméno vzniklo z řeckého jména Stephanos s významem „věnec”. Přeneseně se tedy vykládá jako „ověnčený”, „oslavený”, „vítěz” nebo „korunovaný”. Ve starém Řecku se totiž vítězové a významní lidé korunovali vavřínovými věnci. (svátky - centrum)

 

26.12. 2021 Sv. Rodina, Ježíš, Maria, Josef

Svatá Rodina, ve které je na prvním místě Ježíš nám ukazuje dokonalou spolupráci s Boží milostí. I když Sv. Rodina není Nejsvětější Trojice, přece jen nám ukazuje také trojiční obraz, ve kterém je Nejsvětější Trojice živě přítomna v narozeném Ježíši a to jistě v jeho lidství i Božství. Ve svatém Josefu má Boží Syn dokonalého ochránce, vždyť Duch svatý sestoupil k Marii, aby v ní počal Božské dítě a k Josefovi ve snu promluvil, aby neopouštěl Marii. Svatá Rodina tak s Bohem spolupracovala zcela dokonale podle Boží vůle. (vlastní)

 

27.12. Sv. Jan, evangelista https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669388

Evangelium sv. Jana je samo o sobě dost výmluvné a nádherné již od samého začátku, dívá se hned k počátku, že bylo Slovo. Evangelista Jan jako apoštol byl přímým svědkem Kristova života a jeho nejmilejším učedníkem, též jediným, který byl pod křížem a jemuž Spasitel svěřil svou Matku. V evangeliu jde k počátku, ve Zjevení pak uzavírá touhou: "Přijď, Pane Ježíši!" vlastní

 

28.12. Sv. Mláďátka https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669380

Píše o nich evangelista Matouš, že král Herodes nechal povraždit všechny nevinné děti, aby byl zabit Král, který je mezi nimi. Avšak anděl se zjevil Josefovi, aby vzal dítě i Matku a uprchli do Egypta a také třem mudrcům, aby se vrátili jinou cestou. Na tyto děti padl herodův hněv, avšak hlas této krve volal k Bohu podobně jako krev Abelova. vlastní

 

(29.12. Sv. David) https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669386

Ze starozákonních postav je král David mou velkou inspirací. Je to král se všemi královskými slabostmi, avšak komunikuje s Bohem chvalozpěvy i prosbami za odpuštění a přijímá Boží výzvy. Z jeho rodu vzejde potomek, Ježíš, náš Spasitel. (vlastní)

 

David je prastarým mužským křestním jménem, které patří k těm nejoblíbenějším. Původ jména není jednoznačný, existuje několik teorií, které vysvětlují jeho vznik. Jedna z nich popisuje jméno David jako odvozeninu hebrejského slova „dód“ s významem „miláček“ nebo také „strýček“. Jméno může pocházet také z asyrského slova „dádu“, které se také překládá jako „milovaný, miláček“. Další výkladová verze vidí původ jména David v zaniklé ugaritštině (jazyk patří do stejné jazykové skupiny jako hebrejština). Pocházelo by pak ze slova „davidu“, které má význam „náčelník“. (svátky - centrum)

 

29.12. Sv. Tomáš Becket https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669395

Kostel sv. Tomáše Becketa je v Mohelnici. Kdysi v televizi jsem viděl divadelní hru popisující život a smrt sv. Tomáše Becketa, velmi mě zaujala. Dokud byl Tomáš Becket jen jáhnem na králově dvoře, trpěl všemi možnými neřestmi, avšak, když ho jeho přítel, panovník, jemuž byl kancléřem, Jindřich II., přemluvil k úřadu arcibiskupa v Cantenberi, byl tomuto úřadu a službě věřícím věrný natolik, že ho tento král nechal zavraždit přímo u oltáře (1170) (vlastní)

 

31.12. Sv. Silvestr https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669393

Pocházel z Říma a církev spravoval v letech 314-335. Byl papežem uznávaným biskupy z Východu i ze Západu, kteří s úctou přijímali jeho vyslance na sněmech. Za jeho pontifikátu došlo k proměně pohanského Říma na křesťanský, vyrůstaly nejvýznamnější římské chrámy a konaly se důležité koncily. Doléhaly na něj starosti a útrapy působené bludy donatistů a ariánů, zaváděl církevní disciplínu a usiloval o zvelebení bohoslužeb. Po necelém 22letém pontifikátu zemřel v Lateránském paláci, do nějž přenesl sídlo římského biskupa. (Catholica)

 

Mužské křestní jméno Silvester (také Silvester) má svůj původ v latině. Vyvinulo se z latinského slova „silva” s významem „les”, případně přídavného jména „silvestris” s významem „lesní”. Jméno se tak překládá jako „lesní muž”, „muž z lesa”. (svátky - centrum)

Zobrazeno 56×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio