Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Listopadoví svatí

Loni jsem se přestěhoval do Zubří a po prvé od r. 2011 jsem nesestavoval roční kalendář. Nicméně v nové farnosti o. Radomír mě oslovil, že by chtěl začít tak, jak jsme v Drahotuších začali s kalendářem pro farnosti již r. 2007. Byl to formát oboustranné A3, kde byl celý rok, všechny důležité svátky a také pastorační plán všech tehdy šesti farností v jednom. Tak jsem během necelého týdne navrhl formát kalendáře na letošní rok: Kalendářové listy 2021 | Signály.cz (signaly.cz)

 

Potom mě napadlo, že bych konečně začal dávat dohromady svou sbírku světců s krátkými životopisy a že bych to mohl udělat v té formě vyhledání obrázků ze všech památek, co církev slaví během jednoho měsíce. Celkem až do května se mě to dařilo vytvářet včas. Pak byly studijní povinnosti a teprve v říjnu jsem začal dohánět další měsíce. Listopadové svaté už mám, zbývají tak zářijoví a prosincoví a potom ještě udělat úpravy v těch měsících, které byly dělány tak trochu horkou jehlou a nakonec všechno upravit pro příští rok.

 

Seznam všech svátků jsem si dokončil vlastně na halloween: Halloween - tak jdu slavit... | Já za to nemohu, to někdo jiný (signaly.cz)

 

Od tohoto měsíce bych chtěl napsat kratičké hlášky o světcích v tom měsíci podobně, jak jsem to dělal na výuku dětí o Slavnosti Všech svatých: Třídy plné světců | Já za to nemohu, to někdo jiný (signaly.cz)

 

A tak od památky sv. Karla Boromejského začnu postupně a průběžně podle kalendáře, ale začnu to tak, že je budu psát postupně během týdne, kdy se budou slavit. Bude to vždy 1 takový článek v měsíci, tedy ne jako slovo na každý den.

 

Nebude se jednat o vysokoškolské dokumenty, ale přece jen alespoň stručně budu označovat zdroje.

 

 


 

 

Listopad

 

 1. Všichni svatí
 2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 3. x
 4. Sv. Karel Boromejský
 5. x
 6. (Sv. Linhard)
 7. x
 8. x
 9. Posvěcení Lateránské baziliky
 10. Sv. Lev Veliký
 11. Sv. Martin
 12. Sv. Josafat
 13. Sv. Anežka Česká
 14. x
 15. x (Sv. Albert Veliký)
 16. x
 17. Sv. Alžběta Uherská
 18. x (Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)
 19. x
 20. x
 21. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, 2021 Slavnost Ježíše Krista, Krále
 22. Sv. Cecilie
 23. x (Sv. Klement I.)
 24. Sv. Ondřej Dung Lac a druhové
 25. (Sv. Kateřina Alexandrijská)
 26. x
 27. x
 28. 2021 - 1. neděle adventní
 29. x
 30. Sv. Ondřej, apoštol

 

1. listopad - Všichni svatí https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669315

Tak to jsou ti svatí, kteří se dostali do nebe, jak ti, o kterých to církev vyznává, tak ti, o kterých to církev ještě neví. Náš směr je jasný, protože taky chceme do nebe a proto máme usilovat o svatost. K tomu nám církev předkládá cestu blahoslavenství. (vlastní)

 

2. listopad - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669314

Za zemřelé je velmi užitečné se modlit. Od 1. do 8. listopadu k tomu máme také odpustky. I my jednou zemřeme a budeme potřebovat, aby se za nás lidé přimlouvali. Je to svátek pro všechny duše, které ještě nedosáhly nebeské blaženosti, ale očišťují se, aby mohly věčně patřit na Boha. (vlastní)

 

4. listopad - Sv. Karel Boromejský https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669306

Jméno Karel vzniklo z germánského slova karlaz, což znamená „svobodný muž“. Ve staroangličtině přežilo jako churl (staroanglicky „ċeorl“). Pod vlivem slávy císaře Karla Velikého se velice rozšířilo a v češtině, polštině, chorvatštině, srbštině a maďarštině zdruhovělo: označuje krále. (Wikipedie)

 

Pocházel z významné lombardské rodiny. Vystudoval práva a jeho strýc, papež Pius IV. ho povolal po svém nástupu do Říma, kde ho v 21 letech učinil svým sekretářem i jmenoval kardinálem - jáhnem. Po třech letech přijal kněžské a biskupské svěcení. Má velkou zásluhu na dokončení tridentského sněmu a uskutečnění jeho reforem. Jako 25letý nastoupil na arcibiskupský stolec v Miláně. Žil asketicky, byl rozhodný a nesmírně obětavý. Svolával synody a konal pastorační vizitace, při nichž se zajímal o všechny. Obnovil duchovní život diecéze, mimořádně se staral o chudé a nemocné, zvláště v době moru aniž se nakazil. Zemřel vyčerpán ve 46 letech. (Catholica)

 

6. listopad - Sv. Linhard https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669310

Vzniklo ze jména Leonhart, které je původem severoněmecké (originální podoba je Lienhard). Toto jméno je složené; doslovným překladem pak leo = lev; hart = tvrdý (tak jako jméno Leonard či Leonardo). Ve své původní verzi se vyskytuje již v polovině 12.st. (Wikipedie)

 

Zprávy o Leonardově původu se vyskytují zejména v tzv. Ildegarově vyprávění a o spolehlivých informacích z jeho života se hovoří většinou až od jeho příchodu do lesů v blízkosti Limoges v Aquitánii. Zde žil jako poustevník, kterému jsou přičítána jistá charismata, zbudování kostelíka P. Marie a sv. Remigia i založení poustevnické osady. Ta se pak stala základem, na kterém vznikl klášter St-Léonard-de-Noble. O Leonardovi je známo, že mimo jiné pomáhal zajatcům, které přiváděli z válek Frankové, a mnozí z nich mu vděčili za své propuštění i obrácení na víru.(Catholica)

 


9. listopad - Posvěcení Lateránské baziliky

Slavením tohoto výročí si připomínáme význam té nejstarší ze čtyř římských patriarchálních bazilik. Byla posvěcena v první polovině IV. století, stala se sídlem papežů i dějištěm pěti všeobecných církevních sněmů (1123, 1139, 1179, 1215 a 1512-1517). Podstatné je, že se stala matkou všech křesťanských chrámů a k těmto chrámům Božím patříme i my. (Catholica)

 

V ohláškách farnosti Valašské Meziříčí byl tento svátek nazván svátkem Povýšení Lateránské baziliky. Tento chrám všech chrámů světa, však nelze již více povýšit. (myšlenka z kázání o. Pavla vlast. slovy) Nicméně já, který dokáže říkat "velice vynikající" případně ještě "velmi velice vynikající" bych sám takto dokázal povyšovat i do nekonečna. Modlitby v liturgii odkazovaly "Mimo kostel, který slaví výročí svého posvěcení" a k obrazu nebeského Jeruzaléma.

 

10. listopad - Sv. Lev Veliký https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669309

Lev je mužské křestní jméno, které není obsaženo v českém občanském kalendáři. Nosilo ho třináct papežů a šest byzantskýchcísařů. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova „leo“ - „lev“. Druhá výkladová verze jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by se vykládalo jako „smělý, statečný“ („leute“ - „lidé“, „bald“ - „smělý, rychlý“). Dle jména Leonard by pak překlad zněl „silný jako lev“ („löve“ - „lev“, „hart“ - „silný“). (Wikipedie)

 

Od mládí působil v Římě. Za papežů Celestina I. a Sixta III. byl veden jako arcijáhen. V čele církve stanul 29. 9. 440. Svědomitě postupoval proti všem bludům, vyskytujícím se za jeho pontifikátu. Zvláště bolestně jej zasáhl blud Eutycha (neuznávající, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk), který měl později za následek i krveprolití. Lev I. horlivě bránil primát sv. Petra proti Cařihradu i své město před jeho nepřáteli. Až do smrti se cítil zodpovědný za čistotu víry i svěřený lid. (Catholica)

 

11. listopad - Sv. Martin https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669311

Jméno má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývali Mars, přídavným jménem k němu je v latině slovo „Martinus”. V doslovném překladu tak Martin znamená „zasvěcený bohu války”, „zasvěcený Martovi”. Přeneseně se dá jméno vykládat jako „válečník”, „bojovník”. (centrum.cz)

 

Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let. (Catholica)

 

12. listopad - Sv. Josafat https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669305

Jóšafat (hebrejsky: יְהוֹשָׁפָט‎, Jehošafat), v českých překladech Bible přepisováno též jako Jošafat či Jozafat, byl čtvrtým králem Judského království. Jeho jméno je vykládáno ve smyslu Hospodin rozsoudil“.[2] Moderní historikovéarcheologové uvádějí, že vládl asi v letech 870–846 př. n. l.[3] Podle kroniky Davida Ganse by však jeho kralování mělo spadat do let 3024–3047 od stvoření světa neboli do let 738–714 před naším letopočtem,[4] což odpovídá 23 létům vlády, ačkoliv v Bibli je uvedeno, že kraloval 25 let.[5][6]Židovští učenci totiž poukazují na to, že ještě za Jóšafatova života usedl na judský královský trůn jeho syn Jóram,[7] který po dva roky zastupoval svého otce v královském úřadu. Jóšafat pocházel z rodu Davidova, byl synem krále Ásy a jeho manželky Azúby, dcery Šilchího. Na trůn nastoupil, když mu bylo 35 let. (Wikipedie)

 

Pocházel z pravoslavné rodiny ze západní části Ukrajiny. V litevském Vilniusu či Vilně se stal řeckokatolíkem a vstoupil do řádu basiliánů. Roku 1609 přijal kněžské svěcení, o čtyři roky později se stal igumenem v Byteni. Od roku 1618 působil v postavení arcibiskupa v běloruském Polocku. Celý jeho život, od připojení se k unii s římským apoštolským stolcem, je poznamenán úsilím o sjednocení církví. Zemřel mučednickou smrtí přibližně ve 43 letech. (Catholica)

 

13. listopad - Sv. Anežka Česká https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669303

Anežka je tradičním ženským křesťanským jménem. Pochází z řeckého slova „hagnos, hagné“, které se překládá jako „čistá“, „nevinná“, „neposkvrněná“. Anežka je českou verzí latinského jména Agnes.(centrum.cz)

 

Letos (2021) slavíme 810 let od narození sv. Anežky České V lednu zřejmě 1211, se na Pražském hradě narodila nejmladší dcera Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie. Jen o pár týdnů později, v noci po Květné neděli, utíká v Assisi z domova 18tiletá Klára Favarone di Offreduccio, aby s pomocí sv. Františka začala život následování Krista v radikální chudobě a založila ženskou větev františkánského řádu. Kdo mohl tušit, že obě ženy jednou spojí společný ideál a způsob života i hluboké osobní přátelství (Nedělníček farnosti Krásensko).

 


15. listopad - Sv. Albert Veliký 

Albert je mužským křestním jménem německého původu. Stejně jako alternativa jména Albrecht pochází z německého „Adalberaht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený, honosný, ušlechtilý“, „beraht“ pak jako „zářící, skvějící se“. Albert tak významově představuje někoho vznešeného, urozeného, někoho se skvělým charakterem a mnoha přednostmi. (svátky centrum)

 

Po vynikajících studijních výsledcích mnoha oborů se v Padově stal dominikánem. V Kolíně nad Rýnem knězem. Působil jako profesor a svými znalostmi obsáhl všechny vědní obory té doby. Mimo jiné uvedl Aristotelovo učení do středověké filozofie. Byl provinciálem v letech 1253-1257 a řezenským biskupem v letech 1260-1262. Působil na papežském dvoře a byl důvěrníkem i císaře. Vynikl v ctnostném životě, jako kazatel, diplomat i vědec.(Catholica)

 

17. listopad - Sv. Alžběta Uherská https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669302

Alžběta je ženské křestní jméno s hebrejským původem. Je českou podobou hebrejského jména Elíšéwah (Eliševa), které se významově překládá jako „Bůh je má přísaha“, „přísahám na svého boha“, potažmo tedy jako „Bohu zaslíbená“, „v Boha věřící“. (svátky - centrum)

 

Je dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky. Vychovávána byla jako snoubenka Ludvíka IV. na hradě Wartburgu. Provdala se v r. 1221 a před narozením poslední dcery v roce 1227 ovdověla. Po celý život vynikala pokorou a konáním skutků milosrdné lásky. Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla úvahy o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky ke Kristu žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě nemocným a ubohým. Zemřela ve 24 letech. (Catholica)

 

18. listopad - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Připomeňme si i první posvěcení Vatikánského pahorku utrpením svědků víry v Krista. Bazilika sv. Petra zde byla postavena nad jeho hrobem podobně jako sv. Pavla za hradbami, kde až po roce 2002 byl pod hlavním oltářem odhalen Pavlův sarkofág. Římské chrámy těchto apoštolů jsou symboly samotné církve a Petr s Pavlem jsou označováni za její sloupy. (Cathlolica)

 


21. listopad - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Událost „zasvěcení P.Marie“ se liturgicky začala slavit v Jeruzalémě, kde na památku jejího zasvěcení byla v roce 543 posvěcena bazilika. (Catholica)

 

21. listopad 2021 - Slavnost Ježíše Krista, Krále https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669301

Slavnost Ježíše Krista Krále (či zkráceně Krista Krále) je velký katolický svátek vyhlášený papežem Piem XI., který má oslavovat a připomínat Kristovu vládu nad světem a zdůraznit, že žádný člověk není vyňat z jeho reálné a přítomné vlády. A že tedy ani státní moc nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu. (Katopedia)

 

22. listopad - Sv. Cecilie https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669304

Cecílie (častěji krátce Cecilie) je ženské křestní jméno latinského původu. Pochází ze slova caecus – „krátkozraký, slepý“ Podle legendy pocházela ze starého římského rodu Ceciliů. Již v mládí se stala horlivou křesťankou. Nosila sice šaty odpovídající vznešenému stavu, ale pod ně si oblékala žíněnou košili. Nepotrpěla si na zábavy, ale učila se hudbě a zpěvu, aby takto mohla chválit Boha. Zavázala se slibem věčného panenství.(Wikipedia)

 

Žila pravděpodobně ve třetím století v Římě. Podle tradovaného podání se zasvětila Kristu, ale rodiče se pak rozhodli provdat ji za Valeriána, který byl pohanem. Přičiněním Cecilie však souhlasil, že s ní bude žít bez porušení jejího panenství, a přijal víru, pro kterou položil život. Mučednickou smrtí zemřela i Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde stával její dům, byla postavena bazilika nesoucí její jméno (zařazené i do mešního kánonu) a r. 821 byly do ní ostatky sv. Cecílie přeneseny z Kalistových katakomb. V 16. století se zjistilo, že její tělo zůstalo zachovalé.(Catholica)

 

23. listopad - Sv. Klement I. https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669308

 

je latinského původu, které znamená „vlídný, laskavý, shovívavý“. (Wikipedie)

 

Byl třetím nástupcem sv. Petra, osobně znal některé apoštoly a od nich přijal celou Kristovu nauku, jejíž podstatou je láska. V listě Korintským uvedl, že pro její dokonalost není slov (50 kap.). Jeho list se četl při bohoslužbách, jak dosvědčuje Eusébius, ještě 70 let po jeho mučednické smrti. S hlásáním evangelia nepolevil ani ve vyhnanství a při těžké práci v mramorových dolech. Zemřel proto připoután ke kotvě v Černém moři. (Catholica)

 

Sv. Cyrila a Metoděj nalezli ostatky sv. Klementa a darovali je papeži. (vlastní poznámka)

 

24. listopad - Sv. Ondřej Dung - Lac a druhové https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669312

Tato dnešní památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem II. Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu hlásáno od poloviny 16. století. Zasloužili se o to dominikáni a františkáni, misionáři z Portugalska a Španělska. V následujícím století vznikly dva vikariáty, v nichž působili Španělé a Francouzi. Církev v této zemi od samého začátku po tři století prožívala s krátkými přestávkami pronásledování. (Catholica)

 

25. listopad - Sv. Kateřina Alexandrijská https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669307

Původ ženského křestního jména Kateřina (také Katarína nebo Katka) není zcela jednoznačný. Existuje několik teorií výkladu, nejpravděpodobnější přisuzuje jménu Kateřina řecký původ. Jméno by pocházelo ze starořeckého jména Aikaterine. Římané jméno spojovali s řeckým slovem „kathará“ s významem „čistá“, „cudná“ nebo „počestná“. (svátky - centrum)

 

Je slavná pro mučednickou smrt, kterou podstoupila v Alexandrii v Egyptě. Podle legend pravděpodobně kolem r. 310. Pocházela ze vznešeného rodu, byla prý dcerou krále Kosta, měla vzdělání a přitahovala pozornost svou krásou. Její rodiče zemřeli a tak v paláci žila jen se služebnictvem. Na křest ji připravil poustevník, který jí dal poznat Kristovu nauku a lásku. Před poznáním Krista odmítala prý nápadníky z pýchy a později pak chtěla žít pro Ježíše. V legendě se hovoří o nočním zjevení Panny Marie s dítětem Ježíšem, který se k ní sklonil a navlékl jí na prst zlatý prsten na znamení, že se stává jeho nevěstou. Po probuzení prý Kateřina spatřila na ruce zářící prsten, klekla a božskému Snoubenci slíbila zachování panenské čistoty. 

 

V době, kdy císař Max... (Maximinus Daja – synovec Galeriův /v Egyptě mezi 305-310/ či Maximian nebo jeho syn Maxentius – v legendách se objevují jména tří císařů, častěji Maximian jež byl v Africe od r. 298 a nanejvýš do r. 303, kdy se z jara vrátil do Říma –důvod uvedení s.inc.) pobýval v Egyptě a v Alexandrii pořádal okázalé slavnosti na počest bohům, při kterých všichni pozvaní měli obětovat modlám, předstoupila před něj asi 18letá Kateřina údajně se slovy: „Císaři, pokud bys chtěl, mohl bys poznat, že vaši bohové jsou jen přeludem a pošetilostí. Rozum říká, že jen jedna bytost může být nejvyšší...“ Císař po návratu z nějaké cesty nařídil, aby byla připravena čtyři kola z hřeby k pozvolnému drcení Kateřinina těla až do jejího konce. Po spuštění mučícího stroje povolily provazy připoutané mučednice a kola se rozpadla. Legenda říká, že je zničil anděl a císař pak nařídil dívce setnout hlavu. V jedné legendě je napsáno, že místo krve vytékalo z jejího těla mléko a andělé je následně přenesli do míst, kde se Mojžíš poprvé setkal s Bohem. (Catholica)

 


28. listopad 2021 - 1. neděle adventní a advent

Advent, z latinského "příchod" je doba očekávání Ježíšova příchodu. Začínáme tak liturgický rok, kdy se připravujeme na slavnost narození Krista. Setkání s Kristem podle jedné adventní písničky probíhá "nejprvnější v těle, druhé v duši celé, třetí při skonání, čtvrté o vzkříšení. Advent má 4 neděle a celkem novodobím znamením adventu je adventní věnec se čtyřmi svícemi, který si zapalujeme při modlitbě. Každou neděli přibývá se zapaluje navíc jedna svíce na znamení přicházejícího světla. (vlastní)

 

30. listopad - Sv. Ondřej, apoštol https://www.signaly.cz/fotky/83853/1669313

Mužské křestní jméno Ondřej pochází z Řecka. Jedná se o variantu mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej se vyvinula z řeckého jména Andreas, resp. slova „andréios” s významem „statečný”, „statný” nebo „mužný” (svátky - centrum)

 

Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než poznal Ježíše, byl rybářem a učedníkem Jana Křtitele. Po dobu Ježíšova veřejného působení byl v jeho blízkosti a evangelia o něm hovoří na mnoha místech (viz další text). Podle tradice šířil evangelium zejména na Východě a zemřel v Patrasu v Achaji (dnešním Řecku), kde byl kolem roku 60 přivázán na kříž ve tvaru písmene X. (Catholica)

 

Zobrazeno 70×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio