Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Růženec pro třeťáky

Není lehké v 5. vyučovací hodině 3. ročníku dětem naráz vysvětlit modlitbu růžence. Bere se to moc hopem a zkušenost mi praví, že ta hodina tak koncipovaná podle metodiky je tak náročná, že se těžko setká s úspěchem dětí.

 

Z jedné české farnosti, kde jsem se jednou v květnu zastavil, jsem získal zkušenost, že děti se rádi modlí růženec při májových. Má to pro ně větší smysl, když sami mohou modlitbu vést a když si ta tajemství růžence prožívají po jejích částech, třeba po desátku nebo jednom růženci. 

 

Probrat modlitbu růžence ve všech 20 desátcích v jedné hodině beru jako "šílenství" toho, kdo to vymyslel. Beru to však tak, že metodika spoléhá na zdravý rozum katechety a ne jednou, ale v několika (v některých ročnících i mnoha) hodinách podává neslušné návrhy. 

 

Přece ani normální zbožný katolík se během jednoho dne nemodlí běžně 20 desátků a když už, tak to trvá minimálně hodinu a půl. Tady metodika chce, abychom děti naučili celému růženci naráz v pouhé jedné vyučovací hodině.

 

Navrhuji tedy krátká rozjímání ke každému desátku a stačí to stihnout během májových pobožností a děti do toho opravdu aktivně zapojit. Jeden desátek nebo jeden růženec se pomodlí rádi.

Těžko bychom s dětmi se modlili všech 20 desátků, tak to církev moudře roztřídila po pěti.

 

K jednotlivým desátkům je píseň Růžencová - "Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná..." - všechny desátky (kromě světla) jsou v Hosaně I, píseň 226

Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná. 

Cesto, Maria, bráno, Maria, Skálo růžencová!

 

Radostný

 1. Už Boží posel - otevírá
 2. Ať šťastně dojdeš - za Alžbětou
 3. Chlév dětským hláskem - prokoukává
 4. Hned Syna Otci - odevzdáváš
 5. Chrám, to je místo - k nalezení

I. Ježíšovo vtělení

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Bůh slíbil lidem Zachránce a teď se ptá skrze anděla Gabriela v městě Nazaret Panny Marie, zda může přijít. Maria byla Bohem vyvolena a říká k tomu Bohu své ANO. Tak přichází na svět Ježíš do lůna Panny Marie.

 

II. Navštívení Panny Marie

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Maria si pozorně vyslechla, co jí řekl anděl a hned spěchala k Alžbětě. Také Alžběta poznala, že její dítě, Jan, se pohnul v lůně a že přichází žena, požehnaná mezi ženami. Jak radostné bylo to setkání vyzpívala Matka Boží ve svém chvalozpěvu. Matka Boží byla první živou monstrancí, která nosila Spasitele ve svém těle.

 

III. Narození Ježíše

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Ježíš je živý mezi námi, narodil se v Betlémě Marii, Panně. Jaká to radost mezi lidmi, to si každý rok připomínáme o Vánocích. Tuto radost, že živý Ježíš je právě u tebe, můžeš zažít při každém svatém přijímání.

 

IV. Obětování Ježíše v chrámě

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Židovský zákon přesně určoval, že nově narozený Syn má být zasvěcen v chrámě a tak po dnech očišťování přichází Svatá Rodina do chrámu a děkuje za svého Syna. Je tam i Simeon, který má Bohu poděkovat za to, že směl vidět Spasitele. Po sv. přijímání je chvíle také pro tebe, abys děkoval.

 

V. Nalezení Ježíše v chrámě

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Maria s Josefem našli Ježíše v chrámě, v domě Otcově. Kde najdeš Ježíše nejniterněji? V kostele ve svatostánku. Tam je místo, kde s Ježíšem můžeš rozmlouvat. 

 

Světla

(moje z května 2006)

 1. Křtem se nám Ježíš - ukazuje
 2. Na svatbě v Káně - z vody víno
 3. Co dělat máme - říká nám Pán
 4. Na hoře Tábor - proměnění
 5. Tělo a Krev nám - Ježíš dává

I. Ježíšův křest

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Jan křtil vodou ty, kteří se rozhodli připravit cestu Pánu a vyrovnat stezky, uznávali svoje viny. Do vody, kde Jan smýval viny přichází Ježíš a tuto vodu lidských hříchů bere na sebe. Ukáže se Duch jako holubice a z nebe zní hlas Otce: "To je můj milovaný Syn..." A už víš, koho máš následovat.

 

II. Ježíšův zázrak na svatbě v Káně

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Maria říká učedníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne." Mají naplnit nádoby k očišťování vodou a z této vody Ježíš udělá to nejlepší víno, jaké kdy mohli pít. To byl první zázrak a můžeme se těšit na zázrak ještě větší, na všechny chvíle, které zažijeme s Ježíšem.

 

III. Ježíšova výzva k hlásání evangelia a k pokání

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Jan mluvil jasně a tvrdě. Ježíšova řeč je mocná a náročná. Vede nás k hlásání evangelia a vyzývá, abychom změnili svůj život. Život s Ježíšem je vždy radostnou zvěstí, i když nás to stojí pokání.

 

IV. Ježíšovo proměnění na hoře Tábor

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

To, co učedníci zažili s Ježíšem na této hoře nedokážou ani popsat, tak veliké bylo to setkání. V té době ještě nevěděli, co to znamená vstát z mrtvých. A nás s Ježíšem čeká zážitek ještě mnohem větší.

 

V.  Tajemství Eucharistie

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Když Ježíš ustanovoval hostinu lásky, byla to silná chvíle pro muže, kteří za kratičkou chvíli byli vystrašeni ze všeho toho, co znamenalo Ježíšovo vydání Těla a Krve. Když teď přijímáme rádi a často svaté přijímání, vypadá to jako pohoda, ale za touto pohodou se skrývá Ježíšova oběť.

 

Bolestný

 1. Pot barvy krve - vytryskává
 2. Tvé srdce důtky - rozrývají
 3. Znak svoji moci - dostává Král
 4. Kříž Pána Krista - to je kříž tvůj
 5. Král tvého nebe - dokonává

I. Krvavý pot v Getsemanské zahradě

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Hned po večeři šli na místo zvané Getsemany, kde Ježíš věděl, že ho čeká okamžik největší zrady, kdy ho všichni opustí. Sílu pro svou oběť získával v modlitbě. Na Otce se může vždy spolehnout, na učedníky ne, ti přece spí. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé, kéž od Tebe, Pane, čerpáme sílu.

 

II. Bičování

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

To není jen takový výprask, to je trest, který vede ke smrti a zneuctění, které za nás trpí Ježíš. Jeho tělo je ničeno a nikdo nemá slitování, jeho utrpení je teprve na začátku. Teď je krutá bolest odsouzence.  Ježíšovo Tělo a taky Krev - veliké je tajemství Ježíšovy oběti denně slavené na oltáři.

 

III. Koruna z trní

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Ježíš je král, ale nemá zlatou korunu. Vojáci mu dají pro zábavu korunu z trní a místo žezla rákosovou hůl, kterou ho bijí po hlavě. Baví se utrpením Ježíšovým. A my si můžeme uvědomit chvíle, kdy i nás baví hřích, který naši duši vede do záhuby. Pane Ježíši, zachraň nás! 

 

IV. Křížová cesta

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Ježíš jde cestu skutečně s křížem a nesmírně vyčerpaný až na smrt. Nese kříž za naše hříchy také proto, že nám se nechce nést kříž. Vidíme potřebu a je nám za těžko pomoci, ztěžkla naše srdce, máme raději pohodu. Pane, ukaž nám ten náš kříž!

 

V. Ježíšova smrt na kříži

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Jak velikou bolest cítí Ježíš na kříži, na kterém umírá. Dal už nám skutečně všechno, své Tělo i Krev, jeho oběť je dokonána. My stojíme pod křížem, kde Ježíš dává Matku Janovi a také nám všem. Velká je bolest Matky, která vidí svého Syna umírat na kříži!

 

Slavný

 1. Hle, už je kámen - odvalený
 2. Syn už se k Otci - odebírá
 3. Pán svého Ducha - posílá nám
 4. Jdeš za svým Synem - do království
 5. Jsi celým nebem - oslavená

I. Slavné zmrtvýchvstání

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Ježíš žije! Tato zpráva se nese městem i celým světem. Apoštolové nemohou popadnout dechu. Ten, který zemřel na kříži je živý mezi námi! Toto si nemůžeme nechat pro sebe!

 

II. Slavné nanebevstoupení

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Ježíš poskytl mnoho důkazů, že žije. Pak před zraky apoštolů vystoupil do nebe a od té chvíle nastává čas, kdy z apoštolů se stávají rybáři lidí. Ještě neví, jak na to, ale vědí, že Ježíš bude stále s nimi. A při každém svatém přijímání je Ježíš vždycky s námi.

 

III. Seslání Ducha Svatého

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Seslání Ducha Svatého je velikým vylitím darů. Církev se stává společenstvím s Pánem. Roste a zažívá rozkvět, těší se ze svého díla. Duch svatý působí, že ustrašení se již nebojí a jdou s Kristem do celého světa. Evangelium se šíří dál skrze biskupy, kněze i skrze nás, kteří jsme Pána přijali.

 

IV. Nanebevzetí Panny Marie

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Maria nám ukazuje směr, který je spolehlivý a to je směr za Kristem. Nebojme se tím směrem jít. Ta, která v modlitbě při seslání Ducha Svatého byla uprostřed, stále se za nás přimlouvá u svého Syna a Syn své Matce nic neodmítne. Kde je Maria, tam je taky Pán, do společenství každý je zván!

 

V. Koruna Panny Marie

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Lidé Ježíši dali korunu z trní. Panna Maria v nebi však získala korunu cennější, než všechny královské koruny na světě. Dostala korunu z rukou Božích, protože celý život byla s Ním. S Marií se raduje celé nebe. Matka se přimlouvá také za tebe.

 

Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

Zobrazeno 164×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio