Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Křížová cesta, že se těším na Ježíše

Tato křížová cesta může směřovat pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Nebude dlouhá a bude níže.

 

Jelikož se nemůžeme normálně scházet, tak jsem se rozhodl, že pozvu děti, které připravuji k prvnímu svatému přijímání s jejich rodinami na křížovou cestu. Každá dvojice rodin si připraví vždy jednu a tak se sešla první dvojice k modlitbě křížové cesty v první březnovou neděli. Po křížové cestě jsem se dětí zeptal, zda se chtějí dobře připravit na první svaté přijímání.

 

Díky moc všem, kteří si to připravili i těm, co zařídili přímý přenos, na jehož záznam se můžete podívat:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qP-NUBsTeN0

 

 

Pane Ježíši, při každé mši svaté si připomínáme, co jsi pro nás udělal. Kéž se vždy těšíme na chvíle, kdy přijdeš k nám na návštěvu. Velice toužíme po svatém přijímání. Křížovou cestu jdeš za každého z nás a neseš všechny naše hříchy.

 

I. Ježíš je odsouzen k smrti Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš se nikdy nedopustil hříchu a Pilátův soud je nespravedlivý! Pilát si marně myje ruce. Já hřeším, zasluhuji si přijmout trest a místo toho mi Ježíš nabízí odpuštění ve svátosti smíření. Chci jít smířit se s Pánem Ježíšem. Moc se na to těším.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

II. Ježíš bere na sebe kříž Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš bere kříž za mne. Chci začínat s Ježíšem každý nový den. Každý den má své starosti, které se učím řešit. Každý den se něco učím. Ježíš bere kříž a jde křížovou cestu. Chci jít za ním!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

III. Ježíš po prvé padá pod křížem Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš byl celý život borec, všichni ho chtěli poznat, a teď padl. Jenže on padl pod tíhou mých hříchů, hříchů každého z nás, sám žádný hřích neudělal! Já, když udělám nějakou špatnost po prvé, nechtěl bych ji opakovat znovu. Nechci znovu dělat bolest sobě, druhým ani Ježíši!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

IV. Ježíš se setkává se svou Matkou Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš má rád svou Matku. Matka vidí jeho bolest. Také moje maminka i tatínek vidí mé bolesti, moje trable, moje hříchy. Mám k nim důvěru, vím, že mi pomohou. Také Panna Maria nám svou přímluvou pomáhá. Chci jim být vděčný a dělat radost.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

V. Ježíš přijímá pomoc od Šimona Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš je vyčerpaný. Taky já jsem někdy vyčerpaný a potřebuji pomoci s křížem. Šimon měl také dost svého kříže, vracel se z pole a musel jít pomoci Ježíši! Jak nakonec rád pomohl a jeho kříž se stal lehčím. Kéž pomáhám Ježíši s nesením kříže a rád nesu také svůj kříž, všechny radosti i starosti, úspěchy i neúspěchy jak nás vyzývá Ježíš, když říká: "Vezmi svůj kříž a následuj mě!"

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

VI. Ježíš přijímá od Veroniky šátek Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš je zpocený a zakrvácený. Veronika vidí, že může pomoci alespoň trochu. Má šátek a tím utře Ježíšovu tvář. U křtu jako malé děti jsme také dostali bílou roušku na znamení křestní nevinnosti. Tu nevinnost jsme ztratili hříchem. Nyní se chystáme k tomu, Ježíš vyčistil všechny šmouhy od hříchu na naší křestní roušce. Veronika měla na roušce otisk Kristovy tváře. Nám se po svátosti smíření obnoví křestní nevinnost. Chci se dobře připravit ke svaté zpovědi.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

VII. Ježíš padá pod křížem po druhé Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš pociťuje velkou tíhu našich hříchů a padá. Dříve, než jdeme ke svaté zpovědi, uvažujeme nad svými hříchy. Co jsme mohli udělat lépe a neudělali. Čím vším jsme ublížili těm, kteří nás mají rádi. To všechno vkládáme Ježíši na kříž. Toho všeho litujeme na začátku každé mše svaté a při každodenním zpytování svědomí. Ježíš povstal a také my musíme povstat a být odhodlaní více nehřešit.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

VIII. Ježíš napomíná plačící ženy Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš i při nesení kříže má ještě dost síly na to, aby povzbudil, aby nás nasměroval. Ty ženy plakaly nad trápením Ježíše, ale sám Ježíš jim říká, aby plakali nad sebou. Pro nás je to také výzva, abychom litovali všech svých hříchů. V Ježíšově kříži máme jistotu odpuštění.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

IX. Ježíš padá pod křížem po třetí Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš ještě mnohokrát pod těžkým křížem upadl, ale vždy povstal. Nemysleme si, že to s námi bude jiné, že po svaté zpovědi a svatém přijímání již přestaneme hřešit. Naše odhodlání nehřešit padá s naší lidskou slabostí. S Ježíšem se nemusíme bát, on je připravený nám odpustit vždycky a všechno a on sám nám pomáhá vždy povstat a jít dál.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

X. Ježíš je svlečen z šatů Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš se ocitl před lidmi nahý. Když se zadíváš na svatou hostii, je bílá a čistá, je to chléb, kterým nám Ježíš dává sám sebe. Má jedinou podmínku a to je naše čisté srdce. On sám chce být naším hostem. Nahotou mu vojáci ztropili ostudu. Nechtějme Ježíši tropit ostudu hříchem. Očistěme svá srdce dříve,  než budeme přijímat Tělo Kristovo.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

XI. Ježíš je přibíjen na kříž Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš uléhá na kříž a vojáci ho pevně a bolestně připevní. Kříž je teď znamením bolesti, ukrutné bolesti. Když naši duši tíží těžký hřích, je to ukrutná bolest duše. Jsou to ty hřeby, které přibíjí Krista na kříž. Když slyšíme srdce kostelního  zvonu, které nás zve ke slavení mše svaté, pospěšme, ať přijdeme včas slavit Ježíše, který se za nás vydal na smrt kříže.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

XII. Ježíš na kříži umírá Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš pro nás všechny vydal úplně všechno do poslední kapky. Chvíle proměňování při mši svaté a následně svatého přijímání, to je každodenní výstup na Kalvárii. Toto je moje tělo..., Toto je kalich mé krve..., Tělo Kristovo a Krev Kristova. Při každé mši svaté se toto Tvoje vydání nekrvavým způsobem znova zpřítomňuje. To je veliké tajemství víry. Pane Ježíši, moc se těším na každou chvíli, kdy budu moci přijmout do svého srdce tvé Tělo, které se za každého z nás vydalo. 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

XIII. Ježíš je Matce položen na klín Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Pán Ježíš je mrtev a jeho tělo nesmí zůstat přes svátky na kříži. Najdou se věrní přátelé, kteří sejmou tělo z kříže a položí na klín Matce, aby mohla pochovat svého Syna. Syna, kterého držela v náručí jako dítě, může opět chovat. To je ten meč, který ji předpověděl Simeon a který probodl její srdce. Trápení Syna trápí i Matku. Přimlouvejme se rádi k naší nebeské Matce.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

XIV. Ježíš je pohřben Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš je v hrobě jen na tři dny. Když pohřbíváme někoho blízkého, je nám smutno. Nechceme se vzdálit od milovaného, nechceme se vzdálit od Ježíše. Každým těžkým hříchem však Ježíše vyháníme. Kéž bychom nezůstali dlouho v těžkém hříchu a vždy včas vyhledali kněze, který nás smíří s Ježíšem ve svátosti smíření a při svatém přijímání bude Ježíš opět s námi.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

XV. Ježíš vstal z mrtvých Růženec a křížová cesta | Signály.cz (signaly.cz)

 

Ježíš opouští hrob a setkává se opět se svými blízkými. Ti ho často nepoznávají. Poznají ho vždycky až ve chvíli, kdy otevřou své srdce a očistí od svých překážek. Máme-li možnost, každou neděli slavme Ježíšovo zmrtvýchvstání a při každém svatém přijímání se Pán Ježíš stává Králem našeho srdce. Pane Ježíši, těšíme se na každé setkání s Tebou.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši! Smiluj se nad námi!

 

Pane Ježíši, veď nás po cestě našeho života. V mnohém se ta cesta bude podoba křížové cestě. Když však s námi jdeš, jsme v bezpečí a víme, že dojdeme vítězství. Vždyť ty jsi přece křížem zvítězil! Pane Ježíši, choď vždy s námi.

 

 

 

 

Zobrazeno 163×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio