Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Živý betlém podle růžence

I když je letos koronavirus, který zrušil všechny živé betlémy, přesto mě napadl alespoň scénář, který by se taky dal zahrát možná kdykoliv během roku, neb růženec se modlí celoročně a z tohoto scénáře se dá vytrhávat, jak z trhacího kalendáře.

 

5 radostných událostí z růžence je známých, k tomu se doplní ještě tři králové a možná křest v Jordánu, že bychom rozjímali o Ježíšově skrytém životě. 

 

No a tak se dají taky jednotlivé scénky použít třeba na Májové. Myslím, že by nebyl velký problém udělat scénky i na zbývající části růžence. Byl by to zajímavý "májový projekt". 

 

A protože budou Tři králové a koronavirus nám přeorganizoval i sbírku, budou všechny veršovánky možné zpívat k nápěvu tříkrálové písničky a kdysi ještě v Potštátě jsme složili (s varhaníkem Karlem Kotrlou) Lurdskou růžencovou.

Živý betlém podle modlitby růžence

 

(Úvod

 

Může být vhodná koleda 1.  např. https://kancional.cz/209

 

Z Lurdské růžencové:

To, co Bůh přislíbil, se nyní stává,

skrz  Děťátko začíná Boží sláva.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Z Kancionálu 117 "Rodičko Boží, vznešená" https://kancional.cz/117

 

sbor

Bůh, vševládný, všemohoucí,

lidem z hříchu chtěl pomoci.

Svůj slib dal již Adamovi,

v Kristu Pánu svět obnoví.

A tento Boží, spásný plán,

v Ježíši lidem všem je dán!

 

Může být vhodná koleda 2. nebo ještě adventní píseň: https://kancional.cz/106

 

1. Početí Mesiáše v Nazaretě

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553476

 

Z Lurdské růžencové:

Tu archanděl Gabriel Marii dí

že Spasitel světa se jí narodí.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Evangelista Lukáš

Gabriel je poslán k Panně,

hned ji zdraví odevzdaně.

 

Gabriel

Buď zdráva, plná milosti,

je s tebou Pán na Výsosti.

 

(sbor

Teď se, Maria, ulekne,

však anděla si vyslechne.)

 

Gabriel

Ty počneš, syna porodíš,

jmenovat se bude Ježíš.

 

Maria

Jak toto udělat můžem?

Nežila jsem ještě s mužem.

 

Gabriel

Ty Nejvyššímu patřit máš,

tvé dítě bude Mesiáš.

Dítě bude mít Alžběta,

tedy tvoje stará teta.

Ta přece byla neplodná,

Bohu každá věc je možná.

 

Maria

Já jsem služebnice Páně,

ANO, říkám odevzdaně.

 

Může být vhodná koleda 3 nebo také ještě další adventní píseň https://kancional.cz/109

 

2. Návštěva Panny Marie u tety v horách

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553477

 

Z Lurdské růžencové:

Maria, Panna radost ukazuje,

u své tety Alžběty ji zjevuje.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Evangelista Lukáš

Panna se vydá na cestu

k jednomu judskému městu.

V horách toto město leží,

za Alžbětou rychle běží.

A v těle Alžbětina Jan

radostí hne se, přišel Pán.

 

Alžběta

Požehnaná jsi ty, žena,

samým Bohem navštívena.

 

(Požehnaný tvůj plod živý,

Hospodin je milostivý.)

 

Šťastná, že jsi uvěřila,

Boží vůli naplnila.

 

Maria

Velebí má duše Pána,

že je lidem spása dána!

 

(Slávou oslaví mě všeci,

že Bůh dal mě velké věci.)

(On je mocný, milosrdný,

nikdo není jemu rovný.)

((On mocné z trůnu odehnal

a ponížené k sobě vzal.

Hladové skvěle nasytil,

bohaté s prázdnou propustil.))

 

On pamatoval na svůj lid

a přichází ho vykoupit.

 

(Lze užít i jiné verze Mariina chvalozpěvu, např. z Hosany "Má duše Boha velebí...")

 

sbor

(Tam tři měsíce zůstane,

než porod Jana nastane.)

 

Může být vhodná koleda 4. např. https://kancional.cz/211

 

 


 

 

 

3. Narození Ježíše v Betlémě

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553478

 

varianta podle Lurdské růžencové:

V městečku Betlémě se něco chystá,

čekáme narození Pána Krista!

/Ave, ave, ave Maria/

 

Evangelista Lukáš

Spočítat lid, že je třeba

a Betlém je město chleba.

Město Davidova rodu,

proto Josef na pochodu.

Maria brzy rodit má,

i ona na cestu se dá.

Bydlení spolu hledají,

však místa nikde nemají.

(Když ve stáji se uchýlí,

Marii čas se naplní.)

 

Může být vhodná koleda 5. např. https://kancional.cz/210

nebo taky: 290 – Vzhůru bratři milí | Kancionál (kancional.cz)

 

Z Lurdské růžencové:

V tom městečku Betlémě nese se zvěst,

Že Spasitel, Pán Ježíš narozen jest.

/Ave, ave, ave Maria/

 

sbor

Teď Mesiáš je narozen

a do jeslí je položen.

Celé nebe se rozzáří,

když pasou ovce pastýři.

Vidí, jak z nebe andělé

zpívají chvály veselé.

 

Anděl

Nebojte se, radujte se,

radost ať se světem nese!

Kristus Pán, dnes narozený,

ve stáji je uložený.

Josef s Marií při jsou při něm,

směřujte za město Betlém.

 

Pastýř

Do Betléma, tedy, jděme,

svaté dítko vyhledejme.

O něm všeckým vyprávějme,

z něho radost v srdci mějme.

 

sbor

V Betlémě dítko našli hned,

Ježíše, jenž zachrání svět!

 

Může být vhodná koleda 6. např. https://kancional.cz/213

 

Lze zpívat "Narodil se Kristus Pán!" - pokračuje-li Betlém dál, zpívá se tato později.

https://kancional.cz/201

 

Dále může být buď scénka Tříkrálová (ta není v růženci) nebo Hromniční. Jsou-li obě, časově pak tříkrálová patří do Betléma a měla by být dříve, byť je možné, že pokud se udála historicky, byla spíše po obětování v chrámě.

 

 


 

 

 

Může být vhodná koleda 7. např. https://kancional.cz/216

nebo https://kancional.cz/219

 

IV. Příchod mudrců z východu

https://www.signaly.cz/fotky/61757/1551218

 

varianta "Lurdské růžencové"

Tehdy o narození Ježíšově

na nebi zjevila se hvězda nově.

/Ave, ave, ave, Maria!/

Nejsem přímým autorem textů této části scénky, čerpáno z divadelních her z internetu před cca 10 lety a již několikrát hráno ve scénce na živý betlém.

 

Tři králové:

My tři králové jdeme k vám, 

štěstí, zdraví vinšujem vám.

 

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

my jsme k vám přišli z daleka.

 

((Kašpar: Král Kašpar já se jmenuji,

v dálné Persii panuji.

Mé jméno česky znamená,

že se o poklad starat mám.

Melichar: Král Melichar jsem zase já

a Sýrie je země má.

Aramejské je jméno mé,

značí, že můj král světlo je.

(sbor Co ty černý stojíš vzadu,

vystrkuješ na nás bradu.)

Baltazar: Já jsem Baltazar z Východu

 a za svou barvu nemohu.

(Slunce je toho příčina,

že má tvář je opálena.)

Mé jméno babylonsky zní: 

ať Bůh králi život chrání.

(sbor Kdybys na slunce nechodil,

  tak by ses tak neopálil.

Baltazar: Slunce je drahé koření,

od Pána Boha stvoření.

Slunce je drahé kamení,

z něhož nám život pramení.

Slunce je naše znamení

od Božího narození.)

 

Evangelista Matouš

Král Herodes z okna kouká,

vidí tři krále z daleka.

 

Herodes:

Vy tři králi, kampak jdete,

komu své dary nesete?

 

Tři králové:

Daleká je naše cesta,

do Betléma mysl naše (do salaše).

 

Herodes:

Co je v Betlémě nového,

že pospícháte do něho?

 

Tři králové:

Narodil se tam Spasitel,

všeho světa Vykupitel.

Hvězda, kterou jsme viděli,

jest jeho velké znamení.

 

Herodes: 

Jaké jsou to řeči vaše,

ty mě obtěžují srdce.

Vždyť já jsem král sám jediný,

krom mne není žádný jiný.

Jděte tři králi, pospěšte,

zprávu o všem mě doneste.

 

sbor

(A my všichni též půjdeme,

Ježíška v jeslích najdeme.)

 

Když do Betléma přijeli,

Ježíška v jeslích viděli.

 

(varianta:

Kašpar: Já, Kašpar, zlato daruji,

moc jeho tím oznamuji.

Melichar: Já, Melichar, kadidlo dám,

živému Bohu poctu vzdám.

Kašpar+Melichar: Ty, Baltazare, copak dáš,

jak poctu Králi králů vzdáš?

Baltazar: Toť myrha, tato vzácná mast,

že on překoná smrti past.

Smrtí (Křížem) nad smrtí zvítězí,

pekelné síly porazí.)

 

nebo v originále sbor

Král Kašpar zlato daroval,

moc jeho tím v pravdě vyznal.

Melichar mu kadidlo dal,

jako Bohu mu poctu vzdal.

Baltazar myrhu věnoval, 

smrt a pohřeb oznamoval.

 

Může být vhodná koleda 7 např.https://kancional.cz/222

 

V. Útěk do Egypta a návrat

https://www.signaly.cz/fotky/61757/1551217

 

varianta "Lurdské růžencové":

Bůh z Egypta povolal svého Syna,

by křížem smyta byla lidská vina.

/Ave, ave, ave, Maria!/

 

sbor

Ježíškovi se klaněli,

Herodesovi ujeli.

 

(Baltazar: A já černej vystupuj

a Nový rok vám vinšuju.

Kašpar a Melichar:  A my taky vystupujem

a Nový rok vám vinšujem.

Tři králové: Bychom přes rok zas k vám přišli

a ve zdraví vás tu našli.

Zůstávejte s Pánem Bohem,

až na věky věků. Amen.)

 

Evangelista Matouš

Vzbudil se Josef ze spaní

a vzal Ježíška s Marií,

odjel s nimi do Egypta,

tam přebývali tři léta.

Když umřel zlý král Herodes,

tak je zase zpátky odvez.

 

Může být vhodná koleda 8 https://kancional.cz/284

(příp. Narodil se Kristus Pán) Je-li živý betlém v noci: https://kancional.cz/224

 

 

 


 

 

Tato část příběhu z logiky času se odehrává 40. den po Narození Páně, když se slaví "Uvedení Páně do chrámu", tedy 2. února

 

4. Uvedení Páně do Jeruzalémského chrámu

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553479

 

Pokračuje-li tak živý betlém, ještě je možné zazpívat vhodnou koledu např. https://kancional.cz/285

 

Z Lurdské růžencové:

A Ježíšek, Dítě je obětován,

v tom chrámě Spasitel nám všem zvěstován

/Ave, ave, ave Maria/

 

Evangelista Lukáš

Tak, jak židovský zákon zní,

V chrámě po narození,

syn má býti obětován,

za něj Bohu dar darován.

A Simeon, zbožný muž,

čeká na něho v chrámě už.

Bere Pána do náručí,

z úst mu chvála Boha zvučí.

 

Simeon

V této chvíli Bože, Pane,

mám své srdce odevzdané,

(Svého sluhu teď můžeš vzít,

a v pokoji mě propustit.)

Vždyť moje oči viděly,

tu spásu čeká svět celý.

Pohanům světlo k svícení

a národa oslavení.

 

sbor

Úžas vzbuzen těmi slovy,

stařec žehná Ježíšovi.

Matce ještě řekne, že věz:

tvoji duší pronikne meč.

(Boží služebnice Anna

všem zjevuje Krista Pána.)

(Dítě Ježíš prospívá,

v dvanácti letech dospívá.)

 

5. Nalezení Dvanáctiletého v chrámě v Jeruzalémě

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553480

 

Jelikož jde o téma Ježíšova dětství, klidně může být i další koleda: https://kancional.cz/283

 

Z Lurdské růžencové:

Ve  dvanácti v chrámě tam Pán zůstává,

své rodiče poslouchá, dál prospívá.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Evangelista Lukáš

Židé každý rok putují,

jediný chrám navštěvují.

(O velikonočním času

prochází tu samou trasu.)

Rodina svatá s Ježíšem

putují směr Jeruzalém.

Dvanáct roků, když Ježíš má,

v tom chrámě déle zůstává.

 

Maria

Kde Syna svého právě mám

po jednom dni se vyptávám.

(Náš směr se zpět k městu mění,

mezi příbuznými není.)

Tři dny s Josefem hledáme,

kde je, ponětí nemáme.

 

Kněz v chrámu

Mladý chlapec, ten v chrámě je,

moudrostí nás udivuje.

(Nás, učitele poslouchá,

učení víry naslouchá.

Dává správné odpovědi,

co se mladí nedovědí.)

On mluví jako moudrý muž,

snad aby doma byl už, už!

 

Maria:

Co tu děláš, milé dítě,

my s otcem jsme hledali tě.

 

Ježíš:

Proč jste mě, Matko, hledali?

Marně jste se namáhali.

Se svým Otcem jsem byl v chrámě,

Otec tady povolal mě.

 

sbor

Co tím Ježíš tady říká,

srdci Matky neutíká.

Sice tomu nerozumí,

v Boha spolehnout se umí.

Rodiče doma poslouchá,

moudrostí, věkem prospívá.

 

Z Lurdské růžencové:

My Božími dětmi jsme velcí, malí,

zde dětství Ježíše jsme rozjímali.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Náš Pán Ježíš, Spasitel, světlem nám je,

jak dojít do nebe nám ukazuje.

/Ave, ave, ave Maria/

 

 


 

 

 

6. Křest Pána Ježíše v Jordáně

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553481

Z Lurdské růžencové:

V tom posvátném Jordánu svatý Jan křtí,

„Zde Boží je Beránek“, těm lidem dí.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Je-li o svátku Křtu Páně nebo jinak vhodně, může ještě zaznít koleda: https://kancional.cz/217

 

Evangelista (Matouš):

Kdo by neznal muže Jana,

předchůdcem byl Krista Pána.

Hlas volající na poušti,

přichází Bůh, jenž odpouští.

 

sbor

Mnoho lidí se dává křtít,

vždyť potřebují odpustit.

 

Jan Křtitel:

Kdo obrátit se nechcete,

odsud rychle odejděte.

Své srdce musíš obrátit,

by Bůh ti mohl odpustit.

 

sbor:

Též Ježíš ke křtu přichází,

Jana zbavuje nesnází.

 

Jan Křtitel:

To mě by si měl, Pane, křtít,

nemohu tuto poctu mít.

 

Ježíš:

To vůle Boží, Jene je,

pomoz, ať se naplňuje.

 

Evangelista (Matouš):

Se křtem již Jan neotálí,

k nebi vzletěl holub malý.

A nebe se otevřelo,

mocným hlasem rozeznělo.

 

Boží duch:

To je můj Syn, milovaný,

k spáse světa je poslaný.

V něm já zalíbení mám!

Toto praví Otec vám!

 

(Vyvrcholení

 

Písničky na závěr pokud se končí křtem Pána Ježíše: 

Aj, slyšte z nenadání: https://kancional.cz/121

Píseň sv. Františka: https://kancional.cz/909

 

Z Lurdské růžencové:

Na hoře Kalvárii umírá Král,

On vítěz je nad smrtí, život nám dal.

/Ave, ave, ave Maria/

 

Marek:

A jak to bylo s Kristem dál,

to Boží Slovo píše nám.

Když mu třicet roků bylo,

mnoho lidí s ním chodilo.

 

Matouš:

Světem chodil po tři léta,

připravoval spásu světa.

On mnoho lidí uzdravil,

dokud v tomto světě žil.

 

Lukáš:

Lid dědičná vina tíží,

Ježíš míří k svému kříži.

Pro svou velkou Boží lásku,

život svůj dal za nás v sázku.

 

Jan (Evangelista):

Ježíš nás učil Boha znát,

z celého srdce milovat.

Bližní jako sebe sama,

Láska byla mezi náma.

 

Evangelisté:

Z kříže na nás všechny shlíží,

podívej se k tomu kříži.

Z kříže Pán Ježíš vítězí,

v hrobě jen po tři dny vězí.

 

sbor

Třetího dne z hrobu vstává,

věčná budiž Bohu sláva!

 

Z Lurdské růžencové:

Slávu Boží šíříme v blízku, v dáli,

že vítězem je Kristus, Zmrtvýchvstalý.

/Ave, ave, ave Maria/)

 

Inspirace byla jednoduchá. Myslel jsem, že to bude prácička na chviličku, jenže, když si s tím člověk hraje a pohrává a nápady se hrnou, tak se nakonec nestihl Nový rok, ale až 2. neděle po Narození Páně, resp. v sobotu večer.

 

Když už nic jiného, tak je to taková rekapitulace živých betlémů, kdy od r. 2007 každý rok jsem dělal nějaký nový. Ne všechny živé betlémy jsou ve scénářích na mém blogu nebo úryvky na You tube. 

 

Většinu z nich mám někde nahrané na DVD nebo taky ve svém počítači. Realizaci některých jsem neviděl, jen jsem o ní slyšel, takže vím, že žádná má práce s tím nepřišla nazmar a vždycky alespoň 1x se zahrála.

 

Co se týče tvorby scénáře, tak mnoho bylo z internetových nebo biblických inspirací, ale ne málo jich mám vlastní tvorby. 

 

Mimochodem, tvořit a psát jakožto i malovat mě velice baví, to ostatně na blogu i Signálech můžete vidět. Ale já za to fakt nemohu, prostě, když je nějaká inspirace a motivace, tak to musí být.

 

 

Zobrazeno 231×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Takto to vypadá jako dlouhý článek, ale to dělají ty verše, které jsou úzké. Celý scénář se vejde na 4 A4 pěkně čitelně, tj. při výběru všech obrazů asi na hodinu hry.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio