Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Zacheus v kreativní práci s Biblí

Jen tak na úvod

 

S velkou radostí se pouštím do úkolu k Metodám práce s Biblí a v rámci toho píšu scénář k setkání nad Biblí po přečtení k tomu doporučené literatury, jejím kritickém zhodnocení a vlastní zpracování na základě několikaletých zkušeností práce ve společenství, mimo jiné také jako pastorační pomocník. Pro ukázku jsem si vybral příběh Zachea, který evangelista Lukáš uvádí na začátku 19. kapitoly a odehrává se na začátku Jericha.

 

Když učím náboženství děti 3. ročníku základní školy, zaujal mě tento příběh, protože je základním příběhem, který by děti měly znát a opravdově si ho prožít dříve, než přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Také jejich rodiče by měly znát Zachea nejlépe osobně a spolu s dětmi ho prožívat. Tato biblická hodina by měla být tím speciální, že prožitek Zachea by měl naplňovat náš křesťanský život.

 

Podobných biblických příběhů má evangelista Lukáš samozřejmě mnohem více a každý z nich by šel tak podobně rozebrat. Byl jsem svědkem různých způsobů ztvárňování třeba Marnotratného Syna. Nemusíme však vybírat jen z Lukáše, oslovující příběhy se najdou v Bibli jak ve Starém, tak v Novém zákoně. Příběh Zachea jsem tedy vybral jako jeden z mnoha možných typů práce s biblickými příběhy.

 

Čas, kdy jsem se rozhodl tím zabývat, to je sobota před 3. nedělí v mezidobí (23.1. 2021), která je vyhlášena jako neděle Božího slova. Rozsah článku by se měl vejít do počtu několika stran a mělo by jít o scénář k biblické hodině. K dokončení práce jsem nakonec přistoupil po různě dlouhých částech během měsíce, celková koncepce však byla naplánována už v čas začátku psaní práce, která dosáhne svého vrcholu o svátku Stolce sv. Petra - 22. 2.

 

Tento příběh by se dal velmi vhodně zpracovat také metodou katecheze Dobrého pastýře, ale k tomu zatím nemám dost dobré podklady. 

 

Omezím se tedy jen na to, co by šlo udělat ve farnosti či rodině. Vybraný příběh se pokusím stylizovat do katecheze pro rodinu tak, aby v rodině mohla proběhnout i bez vyškoleného moderátora. Boží Slovo je důležité žít a církev začíná v rodině a farnost má být také širší rodinou. Jistě by se dalo tohoto použít také při setkání rodin nad Biblí. 

 

Než byla doba koronaviru, scházeli se pravidelně zuberší farníci 1x za 14 dní na biblistiku a rozebírali při tom vždy nedělní texty. V tomto čase se ty nedělní texty do konce roku 2020 rozebírají na webových stránkách, kde v blogu je možné napsat nějaký komentář a moderátor se pak vyjadřuje i ke komentářům. 

 

V liturgii se tento příběh předčítá mimo jiné o 31. neděli v mezidobí v cyklu C.

 

Tento scénář se skutečně může reálně odehrát a vštípit hluboký zážitek pro všechny zúčastněné, protože drama Zacheova příběhu je samo o sobě dost strhující a jistě bude velmi vhodné podívat se na celý průběh v souvislostech a rozhodně se dá v tomto příběhu vyvodit konkrétní závěry pro náš každodenní život.  

 

(V blogové verzi nedovoluji do završení zkoušky žádné komentáře kromě vlastních poznámek, potom komentáře klidně otevřu, nebráním se tomu.)

 

I. Biblický příběh Zachea; Lk 19,1-10

 

Začnu nejprve tím, že představím příběh Zachea ve dvou vyhotoveních a to biblicky - za použití nejlépe ekumenického či jiného vhodného překladu a pak nabídnu taky vlastní zveršovanou verzi. 

 

Z těch dalších biblických překladů mě napadá třeba liturgický nebo Jeruzalémský, neboť základ příběhu bude všude stejný, nepouštěl bych se však do překladu Kralického, kterému nemusí být dobře rozuměno vzhledem k jeho jazykové formě. 

 

Je-li biblické setkání zaměřeno k rodině, může být i vhodná dětská obrázková bible.  

 

V práci bude jistě vhodné, aby každý měl k dispozici nikoli zkopírovanou (máme mnohem lepší techniku), ale mnohem lépe napsanou a graficky pěkně upravenou verzi tohoto biblického příběhu s prostorem pro dostatečné množství poznámek napsanou optimálně velkým písmem tak, aby se to každému dobře četlo. Pro seniory (ti jsou také součástí rodiny) a hůře vidící a také malé školáky neškodí písmo velké kolem 1cm, lépe vidící zvládají i menší, nikoli však miniatury, jak bývají na návodech k použití nebo v kapesních vydáních Bible. Je také nutné, aby v textu byly přehledně označeny i jednotlivé verše a je jistě možné, aby každý verš byl napsán zvlášť. 

 

Technicky zdatnému moderátorovi tato práce s textem na internetu a tiskárnou nebude trvat déle, než slabých 10 minut přípravy. Ostatně na samotný text potřebuje řádnou přípravu, jak jsme byli vyučováni nejméně dvojnásobek doby, kterou má trvat společné setkání.

 

 

I. 1 Příběh Zachea dle ekumenického překladu 

 

 • 1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
 • 2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;
 • 3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
 • 4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
 • 5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
 • 6 On rychle slezl a s radostí jej přijal.
 • 7 Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“
 • 8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“
 • 9 Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
 • 10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

I. 1.1 Uzdravení slepého (předcházející příběh Lk 18, 35-43)

 

 • Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.
 • 36Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje.
 • 37Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský.
 • 38Tu zvolal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
 • 39Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
 • 40Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli.
 • 41Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ On odpověděl: „Pane, ať vidím.“
 • 42Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“
 • 43Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

I. 1.2 Podobenství o hřivnách (následující příběh Lk 19, 11-28)

 

 • Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma, a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned.
 • 12Proto řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost.
 • 13Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘
 • 14Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme tohoto člověka za krále!‘
 • 15Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.
 • 16Přišel první a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘
 • 17Řekl mu: ‚Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.‘
 • 18Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.‘
 • 19Řekl mu: ‚Ty vládni nad pěti městy!‘
 • 20Přišel další a řekl: ‚Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovánu v šátku,
 • 21neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.‘
 • 22Řekne mu: ‚Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel.
 • 23Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je byl teď vybral i s úrokem.‘
 • 24Své družině pak řekl: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!‘
 • 25Řekli mu: ‚Pane, už má deset.‘
 • 26Pravím vám: ‚Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
 • 27Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘“
 • 28Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.

 

I. 2 Příběh Zachea podle vlastní tvorby

 

Nabídnutý zveršovaný příběh je jakýmsi ztvárněním z doby, kdy jsem se zapojil při výzvě P. Marka Dundy, který vyzval k zapojení do projektu hesel k evangeliím v r. 2017, do kterého jsem se se svými veršovacími schopnostmi rád zapojil a tento příběh mám takto zpracovaný. Je přidaný zcela fakultativně s ohledem na to, že jde o vlastní, nikoli oficiální zdroj, ovšem s předpokladem, že to může být inspirace k dalším nápadům. 

 

Mimo jiné k tomuto příběhu existuje také skvělá divadelní scénka, jíž nejsem autorem a je jistě mnoho dalších ztvárnění v různých oblastech umění, třeba i výtvarného. Nepočítá se, tedy, s tím, že by jakkoliv nahrazoval primární biblický text.

 

Když byl Ježíš v Jerychu už, zvědavý byl tam jistý muž. 

Byl bohatý, ale malý, jako Zachea ho znali. 

Byl totiž vrchním celníkem a chtěl se setkat s Ježíšem. 

Bylo tam však hodně lidí, z fíkovníku pěkně vidí. 

Ježíš tama procházet měl, pod fíkovníkem jistě šel. 

A na strom se hned podíval, ihned se k Zacheovi znal. 

"Zache, teď rychle dolů slez, u tebe obědvat chci dnes." 

Šupem hnedka slezl dolů, přijal ho a byli spolu. 

Jiní, jak to uviděli, reptali a záviděli: 

Ježíš vešel k hříšníkovi, zákon ruší, to se poví! 

I zastavil se Zacheus by Pánu řekl slova kus: 

Bohatství svého polovic chudým rozdám a ještě víc... 

Když jsem někoho ošidil, čtyřnásobný mu dám rozdíl. 

Jen, ať se klidně přihlásí, sáhnu hlouběji do kasy. 

Pán mu tedy řekl k tomu: "Spása přišla k tvému domu. 

Z Abrahama on také je, přišel jsem přidat naděje. 

Zachránit, co zahynulo, to je celé moje dílo. 

Proto přišel Syn člověka: spása, naděje - odvěká."

 

 

I. 3 Náčrt dalších možných zpracování příběhu

 

Předchozí a následný příběh není třeba mít někde jinde, než v Biblích, které jsou při setkání k dispozici a jen proto, abychom si společně přiblížili linii Lukášova vyprávění. 

 

Další sérii vyprávění kolem Zachea lze sice zmínit, ale neúměrně by to rozmělnilo průběh setkání a nastolilo příliš mnoho myšlenek. Není od věci něco nechat na potom. 

 

Uzdravení slepého, podobenství o hřivnách a další příběhy kolem, tomu se klidně může věnovat další zvláštní biblická hodina, ostatně i tyto příběhy jsou čteny v nedělním lekcionáři cyklu C.

 

Kromě dětské bible může být pro děti velice oslovující i vhodný pracovní list. K dalšímu však více ve scénáři biblického setkání.

 

 

Dále bude následovat vlastní scénář čerpaný spíše z vlastních zkušeností, z nich mnohé jsou pojmenovány v doporučené publikaci Metody kreativní práce s Biblí. Po scénáři pak bude návrh provedení, eventuální možné varianty a závěr.

 

Ztvárnění příběhu Zachea velmi dobře zachycuje metodika přípravy dětí k prvnímu sv. přijímání. K tomu lze nabídnout v čase koronaviru i video:

Kromě toho lze sdělit zkušenost vlastní návštěvy Svaté země, kde na kraji Jericha je symbolický fíkovník, do kterého se Zacheus schoval. Tento materiál však také nemá každý. https://www.signaly.cz/fotky/81420/1663254

 

II. Scénář k biblické hodině a seznam potřeb

 

Stěžejní myšlenku bych chtěl však vést prostřednictvím navržené metody tří fází a od toho odvozovat další mnohé možné varianty.

 

Nejprve nabídnu klasickou strukturu, která je používána také ve farnosti Zubří, nicméně i zde přihlédnu k tomu, že by bylo vhodné do této hodiny a dalších podobných, zahrnout účast rodin s dětmi.

 

II. 1 Potřeby k biblické hodině

 

Rodiny se sejdou ve vhodných prostorách většinou fary nebo pastoračního centra. Velikost místnosti by měla odpovídat zájmu. Přijdou-li 4 rodiny, je třeba mít alespoň 20 míst k sezení, k tomu stoly a volné prostranství pro ztvárnění příběhu Zachea. Není přímo vhodné, aby se tato hodina konala v prostorách chrámu.

 

Pro realizaci biblické hodiny není nutné, aby všichni byli věřící. Může to být i vhodná pozvánka pro hledající, nicméně moderátor by měl na to umět pružně reagovat.

 

Je vhodné, když společenství povede dobře vyškolený moderátor. Ten by měl mít ztvárnění příběhu předpřipravené a měl by být dobře orientovaný ve společenství farnosti. 

 

Může být klidně přítomný i kněz, duchovní správce, je to velmi vítané,  nikoli však nutné.

 

Každé rodině je třeba dát kvalitní výtisk biblického příběhu s dostatečným místem na poznámky, je vhodné, aby měli Bibli, příp. i dětskou obrázkovou Bibli či biblický atlas, čisté papíry na malování, dostatek psacích potřeb a bude-li dramatické ztvárnění, tak také vhodné oblečení pro jednotlivé postavy příběhu.

 

II. 2 Průběh biblické hodiny

 

Biblická hodina by měla začít vždy ve vhodnou dobu, měla by mít i jistou pravidelnost, která společenství vyhovuje.

 

Biblická hodina vždy začíná vhodnou modlitbou. 

 

Modlitba není náhodné vymýšlení slov, měla by mít svou obvyklou strukturu a není od věci si ji také připravit. Může být klidně prostá nebo i speciální. Může být výsadou moderátora nebo u pravidelného společenství také spontánní. 

 

Není nutné, aby modlitbou přítomný zahajoval kněz, od nějž se to jakoby automaticky očekává, protože je v tom profesionál, ale naopak je vhodné, když setkání modlitbou končí, aby přítomný kněz udělil všem požehnání.

 

Modlitba může být také motivována konkrétním probíraným textem. Když se modlitbou začalo, modlitbou to má také skončit, vyvrcholit do konkrétních závěrů a předsevzetí.

 

Každopádně modlitbou si vyprošujeme vedení Boží a je to vynikající červená linka celého společenství. Modlitba nás uvádí do řádu.

 

Zde by měla být naznačená struktura celého setkání. Struktura by měla být pravidelná, nikoli nahodilá. Každý z účastníků má právo vědět, jak setkání bude probíhat.

 

II. 2.1 První fáze: Přistoupit k biblickému textu

 

Na začátku setkání je text uveden modlitbou. Rozhodně není od věci, aby nabídnutý text byl součástí modlitby. V modlitbě kromě prosby o dary Ducha svatého, můžeme také děkovat za působení Božího Syna i za to, že se chtěl potkat se Zacheem. Můžeme prosit i za to, aby Ježíš vstoupil do naší rodiny tak, jak vstoupil k Zacheovi. Tato modlitba nemusí být příliš dlouhá a může vyvrcholit v přečtení evangelijního příběhu pěkně pomalu a srozumitelně a po tomto přečtení může doznít chvílí ticha, při které se rodiny posadí u stolu a přemýšlí nad slyšeným příběhem.

 

Následně může být přečten text znovu velmi pomalu. Tuto četbu by měl obstarat moderátor a všichni ostatní se při tom zamýšlí a v rodinných skupinách si dělají poznámky, které je při čtení napadnou. Následně může proběhnout moderovaná diskuse nad přečteným příběhem,  každá rodina ve svobodě může dát svůj příspěvek.

 

Jsou-li přítomny i děti, může být zacheův příběh přečten i z dětské bible a takto se nadhodit jako scéna, která se tehdy odehrála, když Ježíš přicházel do Jericha se zástupem lidí a ve stromě byl schován muž, jehož Ježíš znal jménem a u něhož musel přebývat jako host u hříšníka.

 

Takto asi po 20 minutách se vypořádáme s první fází. Moderátor však může mít k textu připravené otázky či výzvy, jejichž účelem bude se biblickému textu konkrétněji přiblížit. Otázky mohou být i velmi zajímavé, klidně i provokativní, takové, aby se s nimi přítomné rodiny vypořádaly a dokázaly vytvořit konkrétní výstup, se kterým by se mohli společenství sdílet. 

 

Do druhé fáze pak vstoupí skupinka, která má před sebou vytyčený cíl a dále probírá tento aktuální příběh, který se může pozitivně vštípit do jejich života.

 

Takže: Modlitba se čtením příběhu - chvíle ticha - čtení příběhu s poznámkami - přečtení jinak zpracovaného biblického příběhu - nastolení otázek a výzev a vytvoření pracovních skupinek.

 

II. 2.2 Druhá fáze: Porozumět biblickému textu

 

V další chvíli v jednotlivých skupinkách podle rodin nad příběhem zcela svobodně diskutují. Zabývají se vynesenými otázkami, pokouší se na ně dát vlastní svobodnou odpověď, mohou udělat scénář novodobého Zachea či tvořivě vymyslet báseň či píseň, sadu postaviček a obrázků, dokonce mohou vytvořit kreativní hru "Na Zachea". Velmi kreativním způsobem lze představit, jak se dá ten příběh Zachea konkrétně žít v každém konkrétním životě. 

 

Po společné práci, asi po 30 minutách se všichni sejdou a každá skupinka může prezentovat svůj výstup, k tomu ať je stanoven vhodný čas. Je už na moderátorovi, zda nějakým způsobem příběh shrne nebo nechá doznít ve společné závěrečné modlitbě.

 

Dobře se to píše, ale jistě to chce nějaké konkrétní návrhy. Jak je psáno výše, může skupina vycházet klidně i z dětské bible, základní však je vždy primární biblický text z běžné Bible se slušným překladem. Já si dovolím použít vlastní tvorby vs. ekumenický překlad.

 

II. 2.2.1 Kreativní práce s biblickým příběhem Zachea

 

 • Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
 • 2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;

Předcházející příběh o uzdravení slepého se odehrává v Lukášově případě na cestě do Jericha. Ježíš už je v Jerichu a v tom Jerichu žije muž, který je jistě známý, jak o něm hovoří Písmo. Jmenuje se Zacheus. Můžeme se domnívat, jaký byl. Jen Ježíš ho znal dokonale:

 

Když byl Ježíš v Jerychu už, zvědavý byl tam jistý muž. 

Byl bohatý, ale malý, jako Zachea ho znali. 

Byl totiž vrchním celníkem a chtěl se setkat s Ježíšem. 

 

Co se týče výběru postav, je v příběhu Zachea velice široký nebo i úzký, podle toho, co je pro nás vhodnější. V příběhu totiž mluví jen Ježíš, Zacheus a všichni, kdo to viděli (reptající). Zástup byl velký, Ježíš měl patrně s sebou i učedníky, Zacheus měl rodinu a byl obecně známý. Možná víc, než jako Zachea ho znali jako celníka a pohrdali jím. Co se týče vypravěče, ten v tomto příběhu hraje celkem akčního hrdinu a samotný evangelista Lukáš nás může upozornit na velice důležité detaily. 

 

Opravdu v tom Jerichu je symbolicky strom, do kterého se Zacheus schoval: https://www.signaly.cz/fotky/81420/1663254

 

 • toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
 • 4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.

Bylo tam však hodně lidí, z fíkovníku pěkně vidí. 

Ježíš tama procházet měl, pod fíkovníkem jistě šel. 

 

Jako vrchní celník určitě věděl, kde se co šustne a tak byl připravený, vymyslel si plán, jak by mohl Ježíše vidět. On byl malý a kolem Ježíše bylo mnoho lidí. Když vyleze na strom, tak přeci logicky bude výše, než všichni a bude mít vynikající výhled a hlavně ho nikdo neuvidí a nebudou mít řeči. Mezi lidmi je přece známý, ale neoblíbený. Ještě se můžeme vrátit k té Zacheově touze a podívat se trochu více na Lukášovo evangelium. Hned na samotném začátku najdeme Simeona a Annu, kteří také toužili vidět Mesiáše. Možná právě tato touha vede Zachea k tomu nápadu vylézt na strom.

 

 • Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
 • 6 On rychle slezl a s radostí jej přijal.

Ježíš pohlédl vzhůru, viděl ho a hned ho znal i jménem. Zacheus toužil vidět Ježíše, chtěl se s ním setkat a teď ho Ježíš okamžitě osloví jménem. Možná můžeme vidět, jak veliká byla Zacheova touha a jak velký údiv, že Ježíš se k němu dokonce sám pozval a oslovil ho jménem. První lidé se také marně schovávali před Bohem. 

 

A na strom se hned podíval, ihned se k Zacheovi znal. 

"Zache, teď rychle dolů slez, u tebe obědvat chci dnes." 

Šupem hnedka slezl dolů, přijal ho a byli spolu. 

 

Můžeme si povšimnout, jak rychle jde spád tohoto konkrétního příběhu a může se nám to zdát velmi nepravděpodobné a nastolovat další otázky, jak by takové setkání probíhalo běžně. 

 

Že by Zacheus byl vynálezcem schovávané? To asi ne. Podle Bible tuto hru objevili už první lidé. Zacheus jen nalezl nové místo, ale i na něm byl nalezen. Jenže, jak to evangelista popisuje, můžeme řešit tyto záhady: 1. Jak se Zacheus dozvěděl o Ježíši? 2. Jak se Ježíš dozvěděl, že na tom stromě je právě Zacheus? (Neříká přece "Hej, ty z toho stromu!") 3. Jak se vůbec znali? 4. Proč právě dnes a právě u Zachea?

 

Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“

 

Tady je role těch, kdo to viděli. Dalo by se zde navodit, co si mysleli o tom Zacheovi, co se o něm říkalo, jak byl eventuálně pomlouván. Měli k němu negativní stanovisko a řekněme, že evangelista Lukáš je v jejich smýšlení ještě mírný, že pouze Zachea nazývají hříšným člověkem. Vždyť oni přece byli jistě také hříšní, ale brali se jistě za spravedlivé. Skoro si myslím, že mohli být ostřejší a klidně nazvat Zachea zrádcem nebo kolaborantem, ale oni ho nazývají hříšníkem.

 

Jiní, jak to uviděli, reptali a záviděli: 

Ježíš vešel k hříšníkovi, zákon ruší, to se poví! 

 

Co sledovali ti, co to viděli tím reptáním? Byl to skutečně jen postoj Izraelitů k hříšníkům? Tím se, ovšem, evangelista nyní nezabírá a jde hned k jádru věci, k samotné hostině.

 

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“

 

Zacheus se zastavil...- Kde se zastavil? V předchozím verši bylo, že je hostem..., z toho by se dalo pochopit, že už u něj byl a Ježíš pak mu odpověděl, že spása vešla do toho domu, takže se zastavil pravděpodobně doma, zřejmě při hostině. O hostině nemáme žádné podrobnosti, jen, že Ježíš byl hostem. 

 

Na otázku, jak to probíhalo, co tam dělali, jedli, čím Ježíš Zachea zaujal, to nám evangelista neřeší a pro příběh zde nechává jakýsi volný prostor kreativity. Rozhodně se můžeme shodnout na tom, že neměli pivo, vepřové ani kafe, ale Zacheus se zastavil.

 

I zastavil se Zacheus by Pánu řekl slova kus: 

Bohatství svého polovic chudým rozdám a ještě víc... 

Když jsem někoho ošidil, čtyřnásobný mu dám rozdíl. 

Jen, ať se klidně přihlásí, sáhnu hlouběji do kasy. 

 

Vůbec to Zacheovo náhlé a rychlé rozhodnutí by nemělo uniknout naší pozornosti. Můžeme si klidně dovolit počítat: tak, když byl bohatý, mohl by si dovolit dát chudým polovinu majetku. Jak to dělají současní bohatí, nad tím by se dalo přemýšlet, když kostelní sbírky někteří vyřeší 20Kč. Ale to je možná na příběh o chudé vdově, která dala všechno, co měla.

 

Nakolik čtyřnásobek byl daný židovským zákonodárstvím, to nemusí být nutně předmětem našeho počítání, chceme-li si poměřit toto radikální Zacheovo rozhodnutí. Nicméně, kdyby byl tak hříšným, jak se o něm předpokládalo, toto rozhodnutí by z něj a celé jeho rodiny udělalo maximální žebráky. Jistě jako celník si dobře spočítal následky tohoto pevného rozhodnutí. Je tu jistá možnost, že se držel rady Jana Křtitele na jiném místě v evangeliu: "Nevybírejte víc, než máte stanoveno."

 

 • Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
 • 10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Ježíš tak vítá toto rozhodnutí a stvrzuje tak účel své návštěvy, ono "dnes musím být v tvém domě" právě potvrdí tím, že "dnes přišla do tohoto domu spása. Velice krásný důraz v příběhu je tak i na pouhé jedno slovo "dnes". Ježíš mu přišel navrátit život, navrátit víru i naději ve spásu. Je zde krásná odpověď na otázku, proč přišel typicky Lukášovský "Syn člověka"?

 

Pán mu tedy řekl k tomu: "Spása přišla k tvému domu. 

Z Abrahama on také je, přišel jsem přidat naděje. 

Zachránit, co zahynulo, to je celé moje dílo. 

Proto přišel Syn člověka: spása, naděje - odvěká."

 

Po společném rozebrání příběhu ve skupinkách, asi za 30 minut, se navrátí všichni zpět a každá skupinka může prezentovat svůj výstup v rozumném časovém horizontu.

 

II. 2.3. Třetí fáze: S biblickým textem jít dál

 

Potom, co zazněly výstupy se skupinek, moderátor shrne setkání ať už v několika připravených myšlenkách nebo spíše okomentuje výstup skupinek aniž by jejich práci hodnotil na hodnotící stupnici a pokusí se nastínit o co konkrétně se podle biblického příběhu můžeme snažit do příštího setkání. 

 

Také jednotlivé skupinky zcela koordinovaně mohou na základě svých výstupů navrhnout další směřování. 

 

Nedá se vyloučit, obzvláště budou-li povedená zpracování, využití nacvičeného příběhu při dalších možných akcích ve farnosti. Skutečně tvořivější skupinky mohou z dalších biblických příběhů během roku vytvořit divadelní pásmo. Vůbec tento příběh může klidně inspirovat samostatnou vhodnou scénku, která by mohla obohatit nejen věřící.

 

Tak třeba na Antiochii jsme se rozhodli udělat aktualizovanou scénku na podobenství o marnotratném synu "Marnotratný syn z Rejchartic":

 

Na jiných táborech jsme s dětmi zase dělali i jiné příběhy, příběh o Zacheovi takto zpracovaný zatím není. 

 

Nicméně biblické poselství je třeba, abychom vnášeli pozitivně do svého konkrétního života, tak co tedy k Zacheovi?

 

Můžeme si odnést, jak Zacheus toužil po Ježíši. Možná proto se tento příběh předkládá dětem ve 3. třídě v souvislostí s přípravou na první svaté přijímání: "Aby opravdu toužili po Ježíši." A také, že Ježíš přichází k nám jako k hříšníkům. Ježíš chce přijít ještě dnes a Ježíš má v našem životě rozhodující slovo.

 

Těch myšlenek může vzejít mnoho. 

 

Jsou-li biblické katecheze systematické a o 31. neděli v mezidobí cyklu C narazíme na tento příběh, pak za  týden i 14 dní je příběh zase jiný a před týdnem byl také jiný příběh z téhož evangelia a skutečně na sebe průběhově navazují, můžeme tomu rytmu přizpůsobit i náš život podle evangelia.

 

Nedělám si iluzi, že scénář, který jsem takto napsal, opravdu takto přesně proběhne. Je to společné jako u všech metodik, že vytyčí nějaký ideál a propracování už záleží na skutečných aktérech ve skutečném čase a jistě zaujme pokaždé něco jiného. Společné setkání nad biblickým příběhem může být klidně kreativnější, než četba nějaké románové klasiky či jiného čtivého beletrického díla.

 

Boží slovo je přece plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč.

 

III. Možné další varianty zpracování Zacheova příběhu

 

Základem pro každou variantu je vždy ten konkrétní příběh v biblických souvislostech. Na ten příběh lze z různých úhlů nahlížet a promýšlet do důsledků, co mi ten tato část Písma Svatého přináší pro můj konkrétní život, jak mohu žít Boží slovo.

 

Velice dobrou inspiraci jsem získal shlédnutím těchto stránek: http://biblickedilo.cz/prakticka-prace-s-bibli/pripravene-scenare/novy-zakon/povolani-rybaru-lk-51-11/

 

Nicméně, jak je zde vidět, tak právě vytyčené téma Zachea zde není, takže mám tím větší motivaci k jeho zpracování. Je zde však spoustu jiných krásných zpracování a vytyčené metody by se daly určitě uplatnit i pro tento konkrétní biblický příběh. 

 

Tady se vlastně věnuji jen specificky k biblickým příběhům a navržená metoda lze aplikovat opravdu spíše jen na tento biblický žánr. Těžko by se tak dalo rozjímat třeba nad dopisem nebo chvalozpěvy.

 

Vhodnou metodu biblického setkání musí stejně moderátor volit podle toho, jaká bude skupina. Půjde-li o setkání seniorů nad Biblí, je to úplně jiné, než když se nad Biblí sejde rodina či mládež. Na mnohých biblických příbězích se dá postavit i duchovní obnova nebo konference.

 

III. 1 Text Zachea podle metody sedmi kroků

 

Kreativní přístupy k Bibli nabízejí mnoho forem přístupu k biblickým textům ve společenství. Metoda sedmi kroků je u nás snad nejpoužívanější metodou při práci ve společenství jak s moderátorem školeným, tak neškoleným. Tato metoda nabízí určitý řád a na ten řád se dá navázat kterákoli jiná z nabízených metod kreativní práce. Společenství potřebuje mít určitý řád, který se kreativně a srozumitelně naplňuje. 

 

Systém k výběru textů nám může dát v katolické církvi i liturgický rok, který ve svých nedělních lekcích během tříletého cyklu zachytí podstatné části evangelií.  

 

Také příběh Zachea má své místo v prožívání liturgického roku. Dá se však zařadit i po stránce zážitků do rámce evangelijních příběhů. Dramatický scénář podle metody tří fází a ve spolupráci s rodinami nyní proberu podle klasické metody sedmi kroků. Výstupem z toho může být také velmi dramatické provedení. 

 

K tomu počínání bude třeba, aby každý měl tištěnou Bibli, graficky pěkně vytištěný konkrétní text psaný dostatečně velkým písmem s dostatkem místa na poznámky, psací potřeby, pěkná místnost, zapálená svíce na znamení přítomnosti Krista mezi námi. (Nejeví se mi vhodný text okopírovaný, to už v dnešní době je poněkud přežitá metoda, jejíž nevýhody jsou zřejmé. Dnes se dá Bible zkopírovat z internetu a každému připravit podle jeho dispozic.)

 

Ovšem, dělá-li se to pro rodinu, pak by nebylo špatné udělat při tom taky program pro děti a tak lze využít i dětské bible a obrázků.  

 

III. 1.1 Zveme Pána, aby byl mezi námi

 

Je velmi dobrým zvykem každé setkání začínat modlitbou. Modlitba může být obvyklou pro to společenství, může být obecně známá, např. Vzývání Ducha Svatého nebo i spontánní, může se ji modlit společenství společně nebo někdo může být vyzván. Teď není nutné zabývat se v modlitbě textem, který budeme rozebírat.

 

Modlitba by měla být společná i pro děti, podobně i následné přečtení textu. Ale zabývání se textem by s dětmi mělo být probráno jinak.

 

III. 1.2 Přečteme si text

 

Nejprve si text najdeme ve svých tištěných Biblích, můžeme mít k dispozici i různé překlady, avšak pro společnou práci by měl být přečten jeden konkrétní vybraný překlad. Kdo text přečte, to se společenství domluví. Má být přečten pomalu a srozumitelně a potom následuje chvíle ticha, ve které všichni nad textem uvažují. 

 

Chvíle ticha by tedy měla být tak dlouhá, aby se nad textem dalo uvažovat, nemělo by se jednat ani v případě Zachea o pouhou minutu. Při uvažování si můžeme tužkou poznačit svoje poznámky pokud je to potřeba.

 

III. 1.3 Zabýváme se textem

 

Pro připomenutí může být text opět přečten a pak každý ze společenství (ve svobodě) sdělí verš či skutečnost, která ho zaujala. Má-li někdo stejný text, může mít jiný postřeh, to je dobré reflektovat, nicméně v této části čteme jen texty, nesdílíme se nad tím proč jsme přečetli zrovna to. 

 

Po každém přečteném slovu se krátce mlčí, aby mohlo v nás zaznít. Nemusí se tak mlčet ani příliš krátce, délka vybraného textu není tak velká, abychom neměli čas. Na to je třeba říci, že existují i delší evangelijní příběhy, nicméně každý čte obvykle jen jednu myšlenku a ve společenství nás nemusí být 40 - ostatně tak velké společenství by bylo třeba rozdělit na další skupiny. Dá se však počítat s tím, že členů společenství může být i přes 10, načež by příběh Zachea byl zase krátký.

 

Dětem může být přečten text z dětské Bible, mohou se zabývat příběhem po částech a vyjádřit se i obrazově. Také si mohou příběh přeformulovat do dnešní doby. Ve vhodných chvílích lze dělat dramatické pauzy. Následnou chvíli mlčení nemusíme vynechávat, je však velmi důležité před tím nadnést myšlenku, nad kterou mohou všichni přemýšlet. Pak se navrátí do společenství dospělých na konci jejich sdílení mohou připojit krátkou aktualizační scénku z příběhu, kterou si připravili při práci s textem.

 

Čas mezi dětmi k zabývání se textem může být delší tak, aby probíraný příběh pro ně byl také dobrým zážitkem, který mohou sdílet se spolužáky a před tím ještě s dospělými.

 

Tato část příběhu zaujala mě:

 

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“

 

III. 1.4 Mlčení

 

Možná se zdá, že tato metoda je hodně mlčenlivá. Modlili jsme se, pozorně si přečetli text a po příspěvcích každého účastníka se mlčelo. Teď se má zase mlčet. V tom mlčení však můžeme slyšet, jak v nás slyšené Boží Slovo zní. 

 

Má to velkou sílu i v tak činném biblickém příběhu, jakým je Zacheus. Mimochodem, on, když vylezl na strom, byl jistě potichu, než přišel Ježíš a oslovil ho. Pak už jakoby se nemlčelo, ale jednalo. Příběh má svůj spád, ale teď je nad tím třeba mlčet, abychom to docenili.

 

Je však také na druhou stranu třeba říci, že pro mnohé se rovná mlčení časem nic nedělání, takže nelze mlčet nad Písmem celé hodiny. Setkání nad Biblí nejsou exercicie a ani při některých exerciciích se tolik mlčet nemusí.

 

III.1.5 Sdělujeme si, co nás oslovilo

 

Nad texty, které nás oslovili se společně bavíme. Není ani tak důležité, co je správné, jaký je oficiální výklad či dělat kázání. Je důležité se sdílet, nebát se, nicméně i tak ve svobodě podle schopností každého, kdo cítí, že by se měl zapojit. Moderátor by to mohl vhodně koordinovat tak, aby se dostalo na všechny zájemce.

 

Mě, tedy zaujala tato věta: Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ Ježíš neříká tomu celníkovi, že lozit na strom je neslušné, ale říká mu, ať rychle sleze, protože bude mít důležitější práci - sám Ježíš chce být jeho hostem. 

 

Ale už jen v té jedné větě se dá najít mnoho vhodných myšlenek. Třeba to, že Ježíš pohlédl vzhůru. Proč to udělal? Zástup byl přece všude kolem něj. Klidně mě může napadnout, že se chtěl modlit a zahlédl Zachea, který tam čekal. 

 

Někoho jiného může oslovit jiná myšlenka z příběhu a také z jiného důvodu, může mu to něco připomenout a tak podobně. 

 

Také děti mají co mluvit do toho, co od nás Pán očekává ve formě toho, co si připravili.  

 

III. 1.6 Mluvíme o tom, co od nás Pán chce

 

V metodě tří fází je důležitým momentem s biblickým příběhem jít dál. Tento důležitý moment nezanedbává ani 6. ze 7 nabídnutých kroků. 

 

Písmo svaté máme žít svým vlastním životem. Ale jak na to, když Bible se psala někde v Izraeli na počátku letopočtu a my žijeme tady a teď ve své době a Ježíšovu odkazu máme porozumět tady na tomto místě a v tomto čase. Co pro nás znamená to, co jsme právě rozebírali? Na to je třeba si odpovědět zcela konkrétně a aktuálně a promítnout to do svého života. K tomu pro nás mohou vyvstat konkrétní úkoly, o co se budeme snažit.

 

Co je pro nás důležité v příběhu Zachea? Máme rozdat majetek chudým a křivdy čtyřnásobně hradit? Ne, ten příběh má také mnohem důležitější otázky. Můžeme se tím vším zabývat a nebát se odpovídat vlastním životem.

 

Když už jsem si vybral tu větu: Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě,“ tak také proto, že pro mě může mít v následujícím životě konkrétní dopad.

 

Samozřejmě nás může napadnout mnoho věcí pro náš aktuální život. Mě třeba nad tím zrovna napadá české přísloví: "Host do domu, Bůh do domu."

 

III. 1.7 Modlíme se

 

Začátek i konec je daný modlitbou. 

 

Celý průběh setkání může zformovat naši závěrečnou modlitbu ve chvály, díky a prosby. Zapojovat se mohou všichni, každý podle svých schopností.

 

Setkání nad Biblí se koná nejčastěji večer. Může to být krásná večerní modlitba rodin, takový vzor běžné modlitby. Rozhodně by se to nemělo odbýt tím, že už to setkání dlouho trvá, tak modlitbu zkrátíme.

 

Modlitba je začátkem i vrcholem. Bez modlitby se můžeme bavit v případě Zachea nad suchým příběhem, který se mohl stát nebo vlastně nemusel, ono je to jedno, je to jen takový dramatický biblický příběh, ze kterého lze udělat třeba detektivku (a jako knihkupec mohu říci, že to opravdu jde).

 

 

Shrnutí, závěr a realizace

 

Rozebírám-li biblický příběh a připravuji-li si ho pro setkání s rodinami, dělám tak také konkrétní pastorační krok a přispívám tak k tomu, že Boží slovo se šíří a to nejen mezi věřícími, ale i do jejich okolí a je to i jistá možnost evangelizace. Je jistě potřeba, aby se k textu přistupovalo svobodně a každý měl možnost se zapojit do práce s Písmem.

 

Tento konkrétní vybraný příběh o Zacheovi je velmi akční a má pro každého člověka hluboké poselství. Je třeba říci, že Bible je plná takových podobných příběhů, že pravidelné setkání jen nad těmi příběhy z evangelií budou jasným obohacením na dlouhou dobu, dá se říci, že i na několik let, předpokládá-li se, že se ona setkání pořádají 1x za 14 dní.

 

Už jen pravidelná nedělní účast na liturgii zajišťuje věřícím katolíkům tří letou systematickou formaci nad Písmem svatým. Když se k tomu přidá setkání nad Biblí 1x za 14 dní, pak za 6 let mohou být probrány do větší hloubky všechny stěžejní biblické úryvky.

 

Tato setkání mají svůj konkrétní smysl, když jsou propojena s životem farního společenství a jejich závěry pozitivně vnášejí do svého života.

 

Jako velkou naději vidím, když by setkání nad Biblí probíhali systematicky a pravidelně v rámci života farnosti a byly z nich pravidelné výstupy i na poli evangelizace. Je velmi dobře setkání propojit také s prožíváním liturgického roku, aby se také zdůraznilo pouto mezi Písmem svatým a eucharistií.

 

K setkání je potřeba se řádně připravit. Je velmi důležité mít Písmo svaté, mít řádně nachystaný text, který chceme rozebírat pro každého účastníka setkání, všichni jistě budou potřebovat také pomůcky na poznámky a příjemné prostředí, ve kterém bude setkání probíhat.

 

Když tedy budeme přistupovat k biblickému textu, je třeba společně navázat spojení modlitbou a přečíst si nabídnutý text. Přečtení je třeba naslouchat a pak můžeme přistoupit k biblickému textu, společně pohovořit o tom, čím nás zaujal - k tomu můžeme pracovat ve zvolených skupinkách a nakonec všechno propojíme s vlastním životem a opět uzavřeme modlitbou.

 

Často při setkání nad Biblí se používají texty pro liturgii. Myslím si, že je vhodnější mít jen jeden rozebíraný text z Písma, protože obsahuje dostatek myšlenek na jedno setkání, i kdyby šlo o krátké tříveršové evangelium. Je složitější (nikoli nerealizovatelné) propojovat texty starozákonní s novozákonními, i když byly vybírány tak, aby spolu ladili a měli nějakou společnou myšlenku. 

 

Jenže, čím víc různých textů, tím více se myšlenky rozbíhají a co hůř, ubíhá čas, který je pro společenství jistě omezený na pouhý večer, ač některé texty jsou schopny pojmout celou charismatickou konferenci.

 

 

Zobrazeno 189×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Včera (23.2.) jsem práci odevzdal, dnes jsem dostal zápočet, originál práce obsahuje 25 stran, ale pozor, požadavek byl nikoli max 34, jak jsem shlédl z instrukcí, ale 3-4, v čemž je pořádný rozdíl. Nicméně lépe se mě zpracovávalo těch 25 stran, než když bych měl napsat jen malý, kratičký scénář. Knihu Kreativní práce s Biblí opravdu stojí za to prostudovat.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio