Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Radostný Boží duch 3. adventní B

Jak to tak vypadá, tak tento advent je aktivní i tak, že na každou neděli nějak rozebírám ty texty. Jen jsem si tak řek, že se podívám a už přišla inspirace. Nečekám však, že to budu dělat po celý rok. To není mé předsevzetí.

 

No, posuďte sami, když už jsem to překopíroval z Liturgie.cz:


 

Vstupní antifona - Flp 4,4.5 (v. Žl 85)

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna ...

 

Iz 61,1-2a.10-11

Radostí jásám v Hospodinu.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto. Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít své setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.

 

Lk 1,46-48a.48b-50.53-54

Odp: Můj duch jásá v mém Bohu!

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté

a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.

Hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na své milosrdenství.

 

2. čtení - 1 Sol 5,16-24

Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

(Bratři!) Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte (Bohu). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte (oheň) Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Iz 61,1

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

 

Evangelium - Jan 1,6-8.19-28

Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

 

Antifona k přijímání - srov. Iz 35,4 (v. Is 35)

Řekněte malomyslným: Vzmužte se, nebojte se! Hle, náš Bůh přijde a spasí nás.

 


 

Jistě jste nečekali, že tady povídání skončí, to by bylo moc jednoduché.

 

Ale jistě jste si při pročítání textů něčeho všimli: Je radostná neděle (Gaudete) a kromě radosti se ve všech, i tentokrát velmi krátkých textech objevuje Boží duch a to tak, že přímo napsaný, jen v evangeliu je trochu skrytý! Také ona radost je skryta v evangeliu. Asi si povšimnete, že pokaždé je ta řeč jiná, ale vždy povznášející ducha. 

 

Řeč proroka Izaáše je chvalozpěvem poslání od Hospodina a povzbudivé proroctví. 

 

Naši radost z poslání umocňuje povzbudivé proroctví. Něčeho podobného si můžeme povšimnout i ve vyprávění evangelisty Jana. Tam bych řekl, že ono povzbudivé proroctví ještě umocňuje pokora Jana Křtitele, který zvěstuje radost o Ježíši.

 

Mariin chvalozpěv není tentokrát vybrán jako evangelijní text, ale tak můžeme mít dvounásobnou radost, když slyšíme hned dvě zprávy z evangelia a dva doplňující se evangelisty. Maria vyzpívává radost, kterou jí udělil Hospodin. V něm je spása, on se ujal svého služebníka!

 

Apoštol Pavel spojuje radost s modlitbou a děkováním a povzbuzuje v životě z Božího ducha.

 

Termínově tato neděle shodou okolností vychází na Sv. Lucii, která podle jména je nositelkou světla. Radost a světlo k sobě docela ladí, máme se obléci do výzbroje světla a žít počestný život jako ve dne, máme být děti světla a nemáme konat skutky temnoty.

 

Neděle Gaudete, neděle radostná, je pro naší víru mnohem povzbudivější, než kafe po ránu. 

 

A tuto neděli také budou mít rády ženy, obzvláště, když kněze uvidí v nádherné růžové barvě ornátu. Ovšem, kdybych byl papežem, první moje rozhodnutí by bylo vyměnit krásnou růžovou za ještě hezčí oranžovou a to samé udělat se zelenou o nedělích.

Zobrazeno 212×

Komentáře

ChrisDos

Ven, veni, Emmanuel
captivum solve Israel,
qui gemit in exsilio,
privatus Dei Filio.!
Gaude! Gaude! Emmanuel,
nascetur pro te Israel!
Udělal jsi mi radost, že poslední věta je růžovou barvou :D Ty liturgické texty jsou přenádherné. Pro mne osobně jedny z top pasáží, ke kterým se často vracím.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio