Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Rozjímání růžence na Krista, Krále

Když jsem se tak dneska o Slavnosti Krista, Krále modlil svatý růženec, napadlo mě, že v každém tajemství růžence i vlastně v celém Písmu Svatém je Kristus Králem!

 

Nejvhodnější tajemství by byla dnes asi bolestná, když je Kristus Králem z Kříže nebo byl trním korunován.

 

V neděli však bývá zvykem modlit se růženec slavný, což rozhodně není špatně, když jako vítěz vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, seslal Ducha Svatého a korunoval svou Matku.

 

Ovšem i ostatní tajemství mluví o Kristově Království, vždyť je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat nebo hlásal o Božím království.

 

Nejlepší je tak pomodlit se dnes všechna tajemství. S Boží pomocí se mi to dnes podařilo.

 

Tak pojďme rozjímat zcela konkrétně tajemství po tajemství, bude to vždy krátké:

 

 1. Bůh, který je Králem posílá anděla Gabriela, aby si vyžádal souhlas Nevěsty se svatbou, Nevěsta souhlasila a Boží Syn se mohl vtělit do jejího Těla a z nebeského trůnu sestoupit do tohoto světa jako pravý Bůh i pravý člověk. Lůno Matky Marie se stává trůnem Kristovým.
 2. Bůh je mezi námi a Panna Maria živou monstrancí. Maria přijímá poslání jít se svým dítětem za Alžbětou, aby se Král mohl potkat se svým služebníkem ještě v mateřském lůně. Král promlouvá z mateřského lůna a služebník reaguje. Ženy to cítí a chválí Boha.
 3. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi. Jak krásně to napsal evangelista Jan. Slovo, které bylo od věků přijímá Tělo a je mezi námi chudý Král z chudých jeslí. Může tento Král oslovit. Jeho trůnem jsou teď jesle, brzy to bude Kříž. A až uvidíme Krále ve Slávě...
 4. Král je přinesen do svého Paláce, je představen svému Otci, když Panna Maria se svatým Josefem nesou Ježíška do chrámu v Jeruzalémě. A prorok pronese proroctví, že Mariinou duší pronikne meč. Oči proroka vidí Krále, vidí Spasitele, už může, už je připraven umřít.
 5. Ježíš jde tam, kde bydlí jeho Otec. Sám Tvůrce zákona lásky učí učitele. Jeho rodiče ho starostlivě hledají a najdou ho na místě, kde přebývá Bůh, kde se Bohu dostává nejvíce cti a obětí. Do chrámu však přišel ten, který dá tu největší oběť, Bohu, svému Otci - Kristus, Král.
 6. Když Boží služebník Jan křtí, přichází sám Král, aby se nechal pokřtít. Jak může služebník křtít Krále? Neptej se! Nech tak nyní a křti! Boží Království přichází mezi nás v Ježíši. Následuj nového Krále, Krále pokoje.
 7. Pán Ježíš se svými učedníky a svou Matkou se účastní svatby. Matka žádá učedníky i nás, abychom udělali všechno, co jim Ježíš řekne. Na její přímluvu udělá její Syn zázrak. A tak je tomu pořád - na přímluvy své Matky se její Syn, Kristus Král, vždy a rád smilovává.
 8. Ježíš jako Král mluví o Království nebeském. On je Král. On sám se snižuje, osobně nám hlásá radostnou zvěst a vyzývá nás k pokání. On je ten ženich, na kterého čekají družičky až přijde. On je cesta, pravda a život. Jeho Království není z tohoto světa.
 9. Koho, že to učedníci vidí na hoře Tábor? Mojžíše a Eliáše a Ježíše uprostřed jako Krále, který je zahalen nádherou a slávou. Je jim moc hezky, ani to nedokážou vypovědět. Vidí Ježíšův trůn slávy a možná začínají tušit, že Ježíš není jen tak nějaký král, ale opravdový Král.
 10. Král nám dává dar, jaký nám žádný jiný král dát nemůže. Tím darem je Eucharistie. Je to dar mnohem cennější, než královské zlato. Žádná ceremonie není krásnější, než oběť mše svaté, kde sám Král se nám dává za pokrm a posilu. Všechny svatostánky jsou trůnem Ježíšovým.
 11. Ti, kteří chtějí Krále sesadit z trůnu, jdou ho zatknout. Jenže Boha nikdo sesadit z trůnu nemůže! A Kristus se za nás všechny modlí v Getsemanské zahradě. Vidí každého z nás a potí se krví. Král zná každého z nás jménem.
 12. Bičovat Ježíše! Za co a proč? Nechtějí krále, to raději císaře! Kdyby tak věděli, koho bičují! Jenže oni teď nechtějí vědět. Král mlčí nad touto nespravedlností a pokorou přijímá každou ránu. Jak velký  tím dává příklad, abychom  nereptali. On je přece Král a nechá se bičovat.
 13. Židovský Král je s místodržícím a ten rozhoduje o bičování a korunování trním, i když ví, že židovský Král je nevinný. I Pilátovi byla dána moc shůry a tak má moc ho propustit či nechat ukřižovat. Nakonec před všemi prohlásí: "Hle člověk!" a všichni ho vidí s korunou z trní.
 14. Místodržící si myje ruce nad svým rozhodnutím a Král přijímá svůj trůn, který si sám nese - je to jeho kříž. Jde za nás cestu oběti. Král se za nás obětoval, abychom my mohli být v jeho Království, ale zve nás k tomu, abychom vzali svůj kříž a následovali ho!
 15. Král visí mezi nebem a zemí na kříži a z kříže mluví jako vládce a také prvního zve do svého království a zve ho ještě dnes, ne až na konci světa. Boží království je tady a vstupenkou je Kristův kříž. I naše česká královská koruna nese ostatky sv. Kříže, trůnu Kristova.
 16. Král vstal z mrtvých! Do beznaděje vnesl naději. Zvítězil nad smrtí, zvítězil nad hříchem a ještě chvíli zůstává mezi námi a nese si znamení ze svého trůnu - 5 svých svatých ran. Tyto rány jsou nejvzácnějším Královým drahokamem a jimi se Král dává poznat svým věrným.
 17. Král nás neopustil, vstoupil do svého království, o kterém nás učil. Loučí se se svými blízkými, aby usedl na svůj trůn po pravici Otce a z tohoto trůnu kraluje a v každé modlitbě a zvláště ve slavení eucharistie vstupuje do našeho života jako Král, abychom už teď žili jeho království.
 18. Kristus zbudoval svou církev, apoštolové s Pannou Marií se modlí přichází Duch svatý, který nás vede do církve a ukazuje nám cestu, kterou nám Král připravil, abychom ho následovali do království. Nebojme se té cesty, máme na ni skvělé průvodce - Boha, bližní, anděly i svaté.
 19. Matka Boží vystupuje za Synem. Sám Syn ji zve, aby ji měl po boku. Celé nebe se těší na Matku Spasitele světa a celé nebe se těší, až nás bude moci uvítat také. Syn provází Matku Rájem, který si zvolila, když na Boží výzvu vždy a ráda řekla ANO.
 20. Ježíš Kristus je Králem a Panna Maria Královnou. Král Královně nic neodmítne a jako Královně ji dává podíl. Můžeme se utíkat ke Královně, ona se u Krále přimluví a On ví, že její přímluva je shodná s Jeho vůlí a s radostí splní tužbu i nejmenšímu, která je k jeho spáse.
 21. Církev, která zvítězila a raduje se s Kristem pomáhá nám, kteří bojujeme a také duším, které trpí v očistci, aby očištěni mohli přijít do nebe a setkat se s Králem, který je miluje. Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

 

 

Zobrazeno 194×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio