Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Mariánské nešpory

V květnu se modlí tzv. Májové pobožnosti. Letos máme tím větší motivaci se scházet k modlitbě a také sv. otec František se bude modlit s námi: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200425list-svateho-otce-vsem-vericim-k-mesici-kvetnu

 

Nedělám z toho velkou vědu, v podstatě kopíruji a vkládám, vybral jsem z breviáře Panny Marie fatimské jako slavnost a vybral z videí You tube.

 

Zdrávas, hvězdo moří,

živitelko Boží,

ustavičná Panno,

slavná nebes bráno!

 

Ave tobě pěla

ústa Gabriela;

mír nám vlej, když jméno

Eva zpět je čteno.

 

Rozvaž pouta viny,

slepoty vzdal stíny,

zbav nás všeho zlého,

zdroj buď dobra všeho.

 

Ukaž nám, žes Matka,

prosba tvá je sladká

sluchu Syna tvého,

pro nás zrozeného.

 

Panno požehnaná,

milosti jsi schrána;

změň nás v prosté viny,

v tiché, čisté syny.

 

Dopřej nám žít čistě,

ať kráčíme jistě

k tobě, do tvé říše

patřit na Ježíše. Amen.

 

1. ant. Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s tebou! Aleluja.

Žalm 122 (121)

 

Svaté město Jeruzalém

 

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12,22)

1Zaradoval jsem se, když mi řekli: *

„Do domu Hospodinova půjdeme!“

2Už stojí naše nohy *

v tvých branách, Jeruzaléme!

3Jeruzalém je vystavěn jako město, *

spojené v jeden celek.

4Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *

jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.

5Tam stojí soudní stolce, *

stolce Davidova domu.

6Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *

ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,

7ať vládne mír v tvých hradbách, *

bezpečnost v tvých palácích!

8Kvůli svým bratřím a přátelům *

budu říkat: Pokoj v tobě!

9Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *

budu ti přát štěstí.

Ant. Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s tebou! Aleluja.

2. ant. Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova, aleluja.

Žalm 127 (126)

 

Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh

 

Jste Boží stavba. (1 Kor 3,9)

1Když nestaví dům Hospodin, *

marně se lopotí, kdo ho stavějí;

když nestřeží město Hospodin, *

marně bdí strážce.

2Marné je časně vstávat, †

dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; *

neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

3Hle, Hospodinovým darem jsou synové, *

odměnou je plod lůna.

4Čím jsou bojovníku šípy v ruce, *

tím jsou synové z mladých let.

5Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; *

nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.

Ant. Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova, aleluja.

3. ant. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, aleluja.

Kantikum

 

Bůh spasitel

 

Ef 1,3-10

3Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *

on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

4Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *

abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;

5ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *

abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

6(To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *

neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu).

7V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *

odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,

8kterou nám tak bohatě projevil *

s veškerou moudrostí a prozíravostí:

9seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, †

jak se mu to líbilo *

a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,

10až se naplní čas pro dílo spásy: *

že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

Ant. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, aleluja.

 

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 4, 4-5

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

(skrýt plné znění krátkých zpěvů)

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s tebou. * Aleluja, aleluja.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s tebou. * Aleluja, aleluja.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s tebou. * Aleluja, aleluja.

 

Antifona ke kantiku Panny Marie: Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána, aleluja.

 

PROSBY

(jiné prosby (2/2) »)

 

(skrýt zvolání po každé prosbě)

 

(zobrazit kratší prosby z dodatku)

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,

na její přímluvu vyslyš naše prosby.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,

na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnils ji svou milostí,

sešli i nám hojnost darů svého Ducha.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys shromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,

dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i duší do nebeské slávy,

dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.

Bože, naplň nás svou milostí.

 

(zobrazit) Otče náš.

 

 

MODLITBA

Bože, tys Rodičku svého Syna učinil i naší Matkou; dej, ať poslušní její výzvy vytrváme v pokání a modlitbách za spásu světa a den za dnem stále účinněji šíříme tvé království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

 

 

Zobrazeno 246×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio