Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Loretanské litanie trochu jinak

Ó, Pane náš, tvé smilování - prosí hříšníci, ti oddaní.

Ó, Kriste náš, tvé smilování - žádáme skrz tvé darování.

Ó, Pane náš, tvé smilování - chceme tě chválit bez ustání.

 

Teď chválíme Boha v Trojici - vyslyš, ó Bože, nás prosící!

 

Ó, Bože, Otče, Stvořiteli - vždyť tebe chválí vesmír celý.

Ó, Boží Synu, Spáso světa - ať k tobě naše chvála vzlétá.

Ó, Duchu, jenž vše posvěcuješ - a všechny láskou naplňuješ.

Ó, Bože náš, jeden v Trojici - vyslyš celý náš svět prosící!

 

Matku Boží, Matku přesvatou - chválíme zde básní načatou.

 

Ó, Bože, Matku Syna světu - sám povolal jsi v Nazaretu,

a stala se Boží Rodičkou - tou nejzářivější hvězdičkou.

Je svatá Panna panen čistá - a světu porodila Krista.

 

O Panny Marie mateřství - upřímná modlitba nyní zní:

 

Tou Matkou Krista Maria je - nám ukazuje cestu ráje.

Je Matka jedné církve svaté - kristovým slovem započaté.

(Též Matka milosrdenství - zná Boží milosrdenství.)

Matka svaté Božské milosti - ať celé lidstvo ji takto ctí.

(Je také Matkou naděje - ta přímluva nám prospěje.)

Je nejčistší Matka zajisté - vždyť srdce její je přečisté.

Matka, jenž v cudnosti vyniká - též pochopí srdce hříšníka.

Matka, kterou hřích neporušil - slyší každého, kdo by prosil.

Matko, ty celá bez poskvrny - shlédni a ošetř naše skvrny.

Maria, Matko lásky hodná - tvá přímluva nám vždy je vhodná.

Matko Boží, hodná obdivu - my prosíme o tvou přímluvu.

Matko, ty dobré rady dáváš - Ježíše poslouchat nás žádáš.

Jsi Matka Boží, jenž stvořil nás - i celý svět, v němž je plno krás.

 

O Panny Marie panenství - upřímná modlitba nyní zní:

 

Panno, moudrostí nejvíc záříš - ty k nám hříšným se ráda skláníš.

Panno, úctyhodná pro nás jsi - nádherně oděná do krásy.

Panno, tobě chvála náleží - vždyť pod tebou celý svět leží.

Panno, moc tvoje je veliká - přijímáš každého hříšníka.

Panno, plná dobrotivosti - odháněj od nás všechny zlosti.

Panno, na vždycky věrná Bohu - pomoz mi konat to, co mohu.

 

Maria má darů velice - je nejblíže Boží Trojice!

 

 Zrcadlo jsi spravedlnosti - veď nás vždy k Boží oddanosti.

Na trůnu moudrosti sedící - vyslyš nás, k tobě se modlící.

Též příčino naší radosti - doveď nás k radostné věčnosti.

Stánku Boha, Ducha svatého - kéž jdem cestou Krista milého.

A, Stánku Bohem vyvolený - kéž dosáhnem věčné odměny.

Stánkem jsi též svaté zbožnosti - s tebou dojdem pravé radosti.

Ty, růží jsi pro nás tajemnou - všechny vedeš cestou vznešenou.

Nejvyšší jsi věží Davida - na tebe Pán Ježíš vždycky dá.

Vzácnější, než z kosti slonové - přednášíš Bohu zpěvy nové.

Vidíme dům celý ze zlata - tvá přímluva za nás bohatá.

Ty archou jsi nové úmluvy - Pán Bůh přijímá tvé přímluvy.

Ta nádherná brána do nebe - jde, Panno Maria, skrz tebe.

Jitřenka, jež všechno prosvítá - tebe, Maria, denně vítá.

Uzdravuješ všechny nemocné - tvoje přímluvy jsou vždy mocné.

A všechny hříšníky ráda máš - svou přímluvou jim vždy pomáháš.

(Migrujících jsi útěcha - pomoc tvá vždy jim přispěchá.)

Všechny zarmoucené potěšíš - ukážeš nám cestu k nebi blíž.

Pomocnicí jsi všem křesťanům - ukazuješ nám všem církve dům.

 

Korunou vyšší, než královskou - Maria zdobí říš nebeskou!

 

Královno andělských kůrů všech - velebí Boha tvůj chvalozpěv.

Královno nad praotci všemi -  Pán buď veleben i na Zemi.

Královno nad všemi proroky - přimlouváš se po všechny věky.

Královno také apoštolů - v modlitbě ať jsme vždycky spolu.

Královno svatých mučedníků - rozmnožuj počty učedníků.

Královno vyznavačů Krista - v tvé přímluvě je spása jistá.

Královna panen jsi veliká - duše má k tobě se utíká.

Všem svatým v nebi jsi Královnou - Boží služebnicí oddanou.

 

Královno, bez poskvrny hříchu - tys zničila veškerou pýchu.

Od početí takto jsi byla - čistá Bohu ses zalíbila.

 

Královno, tys vzatá do nebe - nebe by nebylo bez tebe.

Královno svatého růžence - máš pro Syna modlitby věnce.

Královno pro naše rodiny - přijmi nás za dcery i syny.

Královno, ty k míru vedeš nás - pokojem naplň nám celý čas.

 

Kratičký je tento chvalozpěv - nám, Matičko svého Syna zjev.

 

Beránek Boží nám hříchy vzal - svou smrtí všechnu smrt překonal.

Beránku Boží, ze hříchu běd - ty vysvobodil jsi celý svět.

Beránku Boží, za hříšníky - tebe prosí zástup veliký.

 

Maria, Matičko, uslyš nás - svou přímluvou oroduj za nás!

 

Oroduj za nás v každičký čas - bychom spatřili nebeský jas!

 

(pro advent)

Maria Bohu řekla ANO - buď její jméno požehnáno!

 

(pro vánoce)

Po porodu jest Panna čistá - světu jsi dala Pána, Krista!

 

(pro velikonoce)

Kristus Pán, On slavně z mrtvých vstal - s Marií šiřme tuto zvěst dál!

 

Modlitbu k Otci proneseme - o Krista Pána se opřeme.

 

Ó, Všemohoucí, ty Bože náš,

v moci své též naše zdraví máš.

Dej nám zdraví duše i těla,

jak přímluva tvé Matky zněla.

Bolest nám obrať v radost věčnou,

skrz Slávu Krista nekonečnou.

 

(pro advent)

Ó, Bože, svým slibem od věků,

Syna jsi daroval člověku.

V lůně Matky, Panny Marie,

Slovo tvé teď lidským tělem je.

Vyslyš pokorné prosby naše,

Bohorodička přimlouvá se,

za všechny, kdo ji uctívají

a pomoc Boží si žádají.

Tvá ruka, ať vždy pomáhá nám,

skrze Krista k nebes výšinám.

 

(pro vánoce)

Bože, Matku, Pannu Marii

vyvolils, jak čistou lilii

za Matku, Krista, Spasitele,

tak se raduje nebe celé.

Víme, že za nás přimlouvá se,

všechno děláme ke své spáse,

bychom šli cestami svatými

i se všemi svými bližními.

Učiň tak, Pane, skrze Krista,

jen skrze něj je spása jistá.

 

(pro velikonoce)

Bože, tvůj Syn slavně z mrtvých vstal!

Naději nám velkou odkázal.

Vzkříšení, že taky budeme,

kéž v naději této rosteme.

Panna Maria se raduje,

v nebi přece plno místa je.

Tam naše Aleluja, ať zní,

veliký chvalozpěv vítězný!

Kéž tam všichni šťastně dojdeme,

v Kristu najdeme vše potřebné.

Skrze Krista zmrtvýchvstání

u Boha máme zastání.

 

 

Ve středu 6. května 2020, v den 400 let sv. Jana Sarkandera,

vydáno v pátek 8. května 2020 ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí a k výročí 75 let od konce II. světové války

K nezávazné památce Panny Marie Fatimské, k výročí 103 let zjevení, když tatínek slaví 71 a 2,5 roku po mé pouti do Fatimy bude i video, kde se pokusím si tyto rozjímané Loretanské litanie zazpívat zruba na tříkrálový nápěv, i když to tak přesně nevychází, ale zkoušel jsem to a tak trochu to šlo. 

Zobrazeno 307×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio