Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Nešpory a modlitba před spaním pro Noc kostelů

23. 4. 2020 0:00
Rubrika: Jen tak

Je to v rubrice "Jen tak," 

takže, co tu je neberte tak vážně!

 

Jen jsem si tak pohrál s Dromedarovou myšlenkou: https://dromedar.signaly.cz/2004/nespory-ze-sve-noci-kostelu-vynechte

 

Nicméně, pokud by někoho napadlo se to modlit (a to klidně může), tak vězte, že byť se to zdá vtipné, tak u modlitby je třeba zachovat kázeň srdce. Modlitba se nikdy nevytváří pro nějaký posměch nebo vtip. Je potřeba upřímnost srdce.

 

Noc kostelů mám rád, byť mě, spíše ranní ptáče, hodně stojí sil, mám-li vydržet do pozdních nočních hodin. Ale vidím v ní, zcela upřímně, veliký evangelizační smysl.

 

Přece člověk, který jde do kostela počítá s tím, že je to jiné místo, než fotbalové hřiště. Jde-li pouze za kulturou a třeba s uzavřeným srdcem, přece jde na místo posvátné, kde Bůh může oslovit jeho srdce. Má-li kdo přijmout víru, je to vždycky záležitostí Boží. My můžeme udělat krok k bližnímu, ale abychom ho povolali k víře, na to potřebuje dar od Boha.

 

Takže, chcete-li se modlit, modlete se, ale toto není modlitba církve a není pro veřejnou pobožnost. To by musela schválit příslušná církevní autorita.

 

Raději se před tím podívejte na nějaký kostel či organizujte Noc kostelů a možná tam bude čas, abyste se to pomodlili. 

 

Tak, tedy, vizte: https://www.nockostelu.cz/

 

A po 12.6. 2020 se těším na statistiky i na nové věřící!

 

Nešpory a modlitba před spaním pro Noc kostelů

 

Hymnus pro nešpory i modlitbu před spaním:

 

Kostel, ten jsme otevřeli,

bychom taky uviděli

množství lidí, kteří věří

při dni otevřených dveří.

 

Zájmem všech těch lidí rostem,

buď, ó Pane, našim hostem.

Za všechny tě přivítáme,

radost mnohým uděláme.

 

Po noci, když půjdem spát,

o tom se nám bude zdát,

jak byl kostel plný lidí,

Duch svatý je přece řídí.

 

Pro nešpory:

 

Antifona 1: Hospodinův zákon jsme si oblíbili, rozjímáme ve dne i v noci (v době velikonoční: Aleluja)

 

(Modlitba před spaním pouze: Aleluja, aleluja, aleluja)

 

Žalm 1

 

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.

Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.

Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

 

Antifona 2: Ulehnu, usnu a probudím se před Hospodinem i v kostele

 

Žalm 2 (3)

 

Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.

Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!

Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.

Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.

Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.

V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!

3. ant. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho a bude žít navěky, aleluja.

Kantikum

 

Chvalozpěv vykoupených

 

Zj 4,11; 5,9.10.12

4,11Pane, náš Bože, jsi hoden, *

abys přijal slávu, čest, i moc,

protože jsi stvořil všechno, *

z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.

5,9(Pane), jsi hoden vzít svitek *

a rozlomit jeho pečeti,

protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi) *

z každého kmene, jazyka, lidu i národa

10a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze *

vládnoucí nad zemí.

12Beránek, který byl zabit, †

si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, *

sílu, čest, slávu i chválu!

 

nebo

 

Antifona 3: Evangelium, které jsme ode mne slyšeli, není z člověka. (v době velikonoční: Aleluja)

 

Gal 1, 10 – 16

 

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.

Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.

Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.

Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.

Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců.

Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se

zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku

 

Krátké čtení pro nešpory i modlitbu před spaním

Gal 3, 1-3

Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?

 

Zpěv po krátkém čtení - nešpory mimo dobu velikonoční

 

Kriste, který otvíráš dveře našich srdcí – smiluj se nad námi.

Ty, který jsi smyslem našeho života – smiluj se nad námi. Sláva Otci…

 

Zpěv po krátkém čtení – nešpory v době velikonoční

 

Kriste, ty otvíráš dveře našich srdcí – Aleluja, aleluja.

Ty, ty jsi smyslem našeho života – smiluj se nad námi. Sláva Otci…

 

Kantikum Panny Marie 

 

Antifona ke Kantiku Panny Marie: (vždy aktuální motto Noci kostelů)

2020 (mimo dobu velikonoční): Ž 104, 19-23

 

Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací.

 

Přímluvy 

 

Ježíš řekl: „Já jsem dveře pro ovce.“ Prosme, abychom byli vždycky otevřeni každému, který chce skrz tyto dveře projít:

 

Ježíši, dobrý pastýři, smiluj se nad námi!

 

Prosíme za všechny služebníky církve 

– aby poctivě hlásali světlo pravdy Kristovy.

 

Prosíme za všechny, kdo se starají o naše kostely 

– aby tak činili s upřímností srdce.

 

Prosíme za všechny věřící 

– aby ve všech bližních viděli tebe.

 

Prosíme za všechny návštěvníky chrámu i teď v noci 

– aby byli obohaceni touto návštěvou a příště přišli zas.

 

Prosíme za všechny, kteří již zemřeli 

– abys je uvedl do svého království.

 

Modlitba Páně

 

Závěrečná modlitba

Bože, ty otvíráš lidská srdce. Dej nám, abychom byli dobrými svědky radostné zvěsti o tvém vzkříšení a všem, kteří sem přišli, naplň svým pokojem a pomoz jim k upřímnému hledání evangelia skrze tvého Syna, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

Pro modlitbu před spaním

Hymnus  a krátké čtení stejné jako o nešporách

 

Antifona: Aleluja, aleluja, aleluja

 

Žalm 4

 

1Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův.
2Odpověz na mé volání,
Bože, má spravedlnosti!
Uprostřed úzkosti ulev mi,
smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby!
3Jak dlouho, lidé,
budete mou slávou pohrdat,
marnost milovat a lží se zabývat? séla
4Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil,
Hospodin vyslyší moje volání!
5Ve svém rozčilení nehřešte,
na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla
6Spravedlivé oběti přineste,
s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
7Mnozí říkají: „Kdo nám dá štěstí okusit?
Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!“
8Mé srdce plníš větší radostí,
než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.
9Pokojně uléhám, pokojně spím –
ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.

 

 

Zpěv po krátkém čtení 

 

Bože, v tebe důvěřuji – do tvých rukou svěřuji i tento kostel

Ty nás zvelebuješ a zkrášluješ – do tvých rukou svěřuji i tento kostel. Sláva Otci…

 

Antifona k Simeonovu Kantiku:

 

Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v kostele, aleluja.

 

Závěrečná modlitba:

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo v temnotách. Osviť tuto noc, abychom našli pravé světlo skrze tebe, našeho Pána. Amen.

 

Antifona k Panně Marii:

 

Svatá Matko, Krista Pána,

Než kostela se zavře brána

Požehnej nám tuto noc,

Popros Syna o pomoc.

Zobrazeno 596×

Komentáře

dromedar

Mám-li vypíchnout jednu nejvíc do uší bijící zrůdnost, za mě je to výběr "novozákonního kantika". To, že se v breviáři (až od liturgické reformy) jako třetí článek nešporní psalmodie střídá jenom devět novozákonních úryvků, není náhodou - a i o vhodnosti některých z nich by se dalo diskutovat. Opravdové kantikum musí žánrově odpovídat, musí mít podobnou literární formu jako žalm. Gal 1, 10-16 tyto požadavky naprosto nesplňuje. Kdybyste si verše nějak uměle naporcoval na poloverše a zkusil to zazpívat na nějaký žalmový nápěv, bylo by to slyšet hned - nebylo by to k poslouchání.

Jako druhé bych upozornil, že pokoncilní breviář velmi úzkostlivě dbá na to, aby se jeden žalm nikdy neříkal dvakrát ve stejný den, proti čemuž hřešíte opakováním jednoho žalmu z nešpor v kompletáři.

JiKu

Návrhy:

Antifona 2 Ulehnu, usnu a probudím se před Hospodinem i v kostele --> Usednu ...

Melodie k hymnu: MZ 74d

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dobře, tak Gal vyměním za něco krátkého a výstižného a co se týče opakování, vycházel jsem z předpokladu, že se bude modlit buď jedno nebo druhé, nicméně není problém přidat.

Spíš jsem si myslel, že mi bude vyčteno vymýšlení speciálních textů na naprosto neliturgickou věc, když by šli aplykovat texty z pátečního žaltáře, jelikož vždycky to bývá pátek.

Chtěl jsem v tom zohlednit účastníky, aby to nebylo dlouhé a aby tomu rozuměli a odpovídalo to situaci.

Každopádně moc díky za reakce.

dromedar

S navrhovanou melodií k "hymnu" souhlasím (jenom "74" - "d" je čítač výskytů). Je to melodie v červeném hymnáři patrně ze všech nejotřepanější, tudíž takové její znevážení nepůsobí nijak rouhavě.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Našel jsem něco na žalmy https://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=zalmy#3, tak pro modlitbu před spaním tedy navrhuji žalm 3

1Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem.
2Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel,
kolik jich povstává proti mně!
3Kolik jich říká o mém životě:
„Od Boha žádnou pomoc nečekej!“ séla
4Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít,
ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
5K Hospodinu jsem volal ze všech sil,
ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla
6Uléhám ke spánku, vstanu zas –
Hospodin sám mě podpírá!
7Z tisícihlavých šiků nemám strach,
i když mě svírají ze všech stran.
8Povstaň, Hospodine!
Zachraň mě, Bože můj!
Rozbij čelisti všech mých nepřátel,
zvyrážej zuby ničemů!
9Hospodinovo je vítězství,
na tvém lidu tvé požehnání. séla

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Aha, ten vypadá zajímavě stejně jako žalm 2, který je však na těch stránkách úplně jiný. Takže žalm následující 4:

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův.
2Odpověz na mé volání,
Bože, má spravedlnosti!
Uprostřed úzkosti ulev mi,
smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby!
3Jak dlouho, lidé,
budete mou slávou pohrdat,
marnost milovat a lží se zabývat? séla
4Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil,
Hospodin vyslyší moje volání!
5Ve svém rozčilení nehřešte,
na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla
6Spravedlivé oběti přineste,
s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
7Mnozí říkají: „Kdo nám dá štěstí okusit?
Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!“
8Mé srdce plníš větší radostí,
než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.
9Pokojně uléhám, pokojně spím –
ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jako náhradní kantikum bych tedy zvolil to dnešní:

Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho a bude žít navěky, aleluja.
Kantikum
Chvalozpěv vykoupených
Zj 4,11; 5,9.10.12

4,11Pane, náš Bože, jsi hoden, *

abys přijal slávu, čest, i moc,

protože jsi stvořil všechno, *

z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.

5,9(Pane), jsi hoden vzít svitek *

a rozlomit jeho pečeti,

protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi) *

z každého kmene, jazyka, lidu i národa

10a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze *

vládnoucí nad zemí.

12Beránek, který byl zabit, †

si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, *

sílu, čest, slávu i chválu!

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tak jsem udělal drobné úpravy. Už je to v pořádku?

JiKu

Pokud by se někomu hodilo vykrádat český liturgický překlad žalmů pro copypaste, tak to lze na adrese https://lh.kbs.sk/include_cz/z97.htm , kde se pouze přepíše číslo žalmu, který potřebuji.

dromedar

Ano, oba mnou dříve vypíchnuté nedostatky jsou tímto odstraněny.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tyto nešpory budou možná trochu lepší. Modlitba trvá asi půl hodiny: https://vvrh.signaly.cz/2004/svatovojtesske-nespory

Zobrazit 12 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio