Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Modlitba růžence "Sola scriptura"

Je rok Bible, tak si vezměte Bibli a všechno si vyhledejte

 

Já, ovšem si dovolím veškeré citáty psáti z hlavy a bez odkazů, takže Vám to rozhodně neulehčím, ale chci tím říci, že Písmo Svaté máme žít svým životem.

 

Z moji strany jde o velmi neslušný návrh, který píšu o 4. postní neděli, kdy nás antifona ke mši svaté vybízí "veselte se!" (Laetare!) Věřím, že s mnohými křesťany máme tuto neděli společnou i společně nazvanou kupodivu i latinsky.

 

Nicméně vyjde to až jako závěr série někdy 7. dubna, což je úterý svatého týdne, kdy už pomalu končí postní doba a velmi rychlým spádem se směřuje k velikonocům.

 

Dále chci upozornit, že cokoli jsem v této sérii napsal má jen takovou závaznost víry, jaká by měla být společná všem křesťanům, nikoli jen katolíkům, což ostatně bylo také důvodem mého úsilí. Jako katolík jsem se chtěl podstatně hlouběji podívat do svého srdce, které si zamilovalo modlitbu růžence, jako křesťan jsem chtěl pohlédnout na Pannu Marii svou osobní vírou a zbožností opřenou o zjevení z Písma Svatého, podpořenou tradicí církve, osvětlenou učitelským úřadem, ovšem ne ve vší odbornosti, ale pohledem zcela laickým, protože jsem laik a skrze obecné kněžství, které je nám dáno již při křtu.

 

Abychom se v tom neztratili, tak prostě a jasně jsem chtěl tuto postní dobu věnovat růženci a Písmu Svatému a doporučit tuto modlitbu nejen katolíkům, ale i všem křesťanům.

 

Toto by měl být takový závěr a výcuc toho podstatného a také i humorný pohled na metodu "Pouze Písmo", ale tento článek  nevyjde jako aprílový, protože s jistou nadsázkou je myšlen zcela vážně.

 

Můžete se modlit z Písma v jakémkoliv ověřeném jazyce, knihy, kapitoly a verše jsou všude stejné.

 

Takže už se moc nezdržujme a začněme.

 

Vemte si Písmo a hledejte, najdete tam vše, o čem bude řeč!

 

Začátek

 

Růženec začíná znamením kříže. Je-li problém se znamením kříže, najděte si u Matouše:

...křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého...

 

Dále je vyznání víry. Je-li problém v tom, že apoštolské vyznání víry není citací Písma Svatého, najděte si, jak Ježíš říká:

...velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a odhalils je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo...

 

Následuje Modlitba Páně, se kterou nemůže mít žádný křesťan problém. Je-li vám dlouhá od Matouše, použijte Lukáše, ale upozorňuji, že Lukášovu verzi křesťané příliš nepoužívají, jen ke čtení Písma Svatého na tom místě.

 

Dále máme Pozdravení andělské, které má svou zcela biblickou část a pak tu modlitební. Koho by druhá část moc iritovala, tak z Písma dostane návrh, který tam skutečně je. Na začátku růžence se říká Pozdravení andělské hned 3x, nejprve po jménu Ježíš: "...v kterého věříme...", pak "...v kterého doufáme..." a poslední nejtěžší na rozdýchání "...kterého nade všechno milujeme...", takže vzývání tří Božských ctností: víry, naděje a lásky.

 

Apoštol nám praví: "Víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska."

 

Ale vraťme se k Pozdravení andělskému. Už víme, že začátek je zcela biblický od Lukáše: "Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš..." 

 

Ä za jméno Ježíš (a to v každém Pozdravení andělském) můžeme dát nějakou větu z Písma, nad níž hodláme rozjímat a to ať už radostně, světelně, bolestně či slavně.

 

Takto otevřeme Písmo a můžeme rozjímat klidně i velmi aktuálně a to i o jiných událostech, než jsou rozjímány v růženci. 

 

Kdybychom rozjímali růženec tak, jak je zvykem, spojovalo by nás to s celou církví. Pokud se ve společenství modlíte dva nebo tři, vůbec není špatně, když se spojujete mezi sebou v jednotě, vždyť Pán říká: "Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." A stejně tak Písmo nás povzbuzuje i k modlitbě mezi mnou a Otcem, když Ježíš říká: "Zalez si do své komůrky"

 

S částí "Svatá Maria...", může mít někdo problém, tak ať to nahradí také z Písma:

"Celník se neodvážil pozvednout oči a modlil se: Smiluj se nade mnou, Bože" A na závěr poslední věta Písma Sv. z knihy Zjevení - místo "...nyní i v hodinu smrti naši. Amen," řekneme hebrejské: "Maran atha" (Přijď, Pane Ježíši!) Amen! A má to velice podobný význam.

 

Na závěr začátku je chvála Nejsvětější Trojice: Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

V nejsvětější Trojici věříme všichni, nicméně tuto formulaci modlitby používáme pouze někteří. Kdyby to snad někdo nechtěl používat, může mu pomoci chvála z knihy Zjevení: "Sláva našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi. Chvála, sláva a moudrost, díky a čest, moc a síla našemu Bohu na věčné věky. Amen." Nebo verze kratší z knihy Daniel: "Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky. A ještě je možnost žalmu (je celý, najděte si ho): "Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy, neboť mocně nad námi vládne jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky." 

 

"Fatimský dodatek" se po úvodu nevkládá, a jak bylo psáno, je zcela nezávazný.

 

Pozornější a znalí jste si jistě povšimli,...

 

... že místo chvály Nejsvětější Trojice jsem užil pasáží z breviáře, denní modlitby církve. To mě vede k tomuto tvrzení, které také zdůvodním a osvětlím i čísla v růženci, že jsou zcela biblická.

 

Denní modlitbu církve i růženec doporučil ve svých listech sám Apoštol národů - sv. Pavel

 

"Modlete se žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně!"

 

Z čeho jiného je denní modlitba církve složena, než z žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní - přesně tak, jak je to napsáno v Písmu.

 

Jak víme, a není v tom žádného rozdílu, Písmo svaté obsahuje 150 žalmů. Denní modlitba církve vznikla z toho, že se mniši tyto žalmy modlili během jednoho dne, později během týdne a dnešní podoba denní modlitby církve je jeden měsíc.

 

A protože mnozí neuměli číst, modlili se místo toho 150x modlitbu Páně nebo Pozdravení andělské. A takto se velmi zhruba postupně začal formovat růženec do dnešní podoby.

 

Závazek denní modlitby církve mají především kněží (ve všech stupních svěcení) a řeholníci. Nemohou-li se to modlit, jejich představení jim určí, co se podle svých schopností mají modlit.

 

Růženec byl uspořádán do tří (dnes čtyř) okruhů z tajemství (narození) života, smrtí a vzkříšení Pána Ježíše = 150 (200) Pozdravení andělských. V živém růženci je to 1 růže.

 

Ke každému tomu andělskému pozdravu si můžete vybrat 150 (200) příhodných veršů. Někteří se sice modlili celou růži, ale je to časově docela náročná věc a měli-li byste to dělat každý den, nestačilo by na to ani kazatelské zaměstnání, neb kazatelům stačí bohatě, když mají vybrat úryvek na neděli. Ale bylo by to skvělé zkoumání Bible.

 

A tak z jakési moudrosti je reálné zvládnout alespoň 1 okruh - tedy 1 růženec, buď radostný či bolestný nebo slavný, případně světla. To už je 50 úryvků a je to také docela slušný výkon. Abych tento výkon zvládal denně, bylo by to vynikající, ale ani to není jednoduché.

 

Jistý zlepšovák je vybrat pouze 5 krátkých úryvků a po každé je 10x zopakovat, což ostatně jde udělat i s celou růží, příp. dokonce jen desátkem. Byla by to výborná formace dne. Ne nadarmo je v Písmu každý 50. rok milostivý. A také základní věci z Písma bychom si měli opakovat pořád, vždyť i židé měli modlitbu, kterou neustále opakovali: "Slyš Izraeli! Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina celým..."

 

Ale myslím si, že bude stačit desátek... 

 

- tedy jedno rozebrané tajemství. 

 

A podobně jako u modlitbě růžence, tak i tady je možnost udělat rozjímání před Pozdravením andělským a dál se modlit jen 10x Zdrávas, Maria. Rozebrat si jednu událost ze života Pána Ježíše je na jeden den až dost a je to velmi prospěšné.

 

Proč zrovna desátek? V Písmu se platili desátky, že. Desátek výdělku by měl náležet společenství, to také v Písmu najdete. A asi i desatero dáte dohromady, takže třeba jeden desátek by mohlo klidně být i desatero (v Bibli ovšem ve 2. a 4. Mojžíšově to není pouhých 10 vět!), bylo by to velmi prospěšné prorozjímat. A stejně tak dvě přikázání lásky a 8 blahoslavenství od Matouše.

 

Opakování je matka moudrosti, takže zopakovat si něco 10 x je dobré, abyste se to naučili. 

 

Ale ještě ne méně krásné je při každém Pozdravení andělském myslet na konkrétního člověka v modlitbě. To může být speciální desátek v rámci krásné soukromé modlitby a dokonce i veřejně jsem byl svědkem, že se takto modlilo.

 

Nebudu však pro desátek určovat žádný biblický text, to si najděte sami a rozjímejte.

 

Takže 1x Otče náš (podle Matouše či Lukáše, 

(pak může být biblický úryvek,) lépe kratší, ne víc, než 1 kapitolu Písma

 

Následně 10x "Buď zdráva, milosti plná, Pán s Tebou..." podle Lukášova evangelia "...Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého..." "Ježíš" a zde pak zvolený úryvek Písma Sv., nejlépe 1 verš a po každém zvolání "Ježíš" též může být verš stejný, nejlépe však z jedné kapitoly Písma, aby to bylo skutečně rozjímavé. 

 

Růženec je rozjímavá modlitba. Doporučuji použít spíše úryvky Nového zákona, ale nemusíme se bránit Zákonu starému, jak to ostatně bylo naznačeno v předchozích článcích, když víme, že Starý zákon je předobrazem zákona nového.

 

Následuje chvála Nejsvětější Trojici - tedy buď ze Zjevení, z Daniele nebo ze žalmu, jak je naznačeno výše

 

Pokud jde o Fatimský dodatek, který je zcela dobrovolný, můžeme si na to místo dát Kristovu větu z kříže: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!"

 

Pokud bychom chtěli celý růženec, nebo růži, tak kromě úvodu se tento proces opakuje 5x, příp. v růži 15 - 20x. 

 

Ještě je také varianta jen 7x a použít 7 tajemství, když víme, že je růženec sedmibolestný nebo sedmiradostný, který se takto modlí. Biblické číslo 7 je číslo plnosti a 7x7 tím více.

 

Mým účelem není navrhnout pobožnost pro nekatolíky, navíc, když jsem katolík...

 

...jak jsem psal, jde o neslušný návrh.

 

Ten hlavní cíl je, abychom otevřeli Písmo svaté a formovali svůj život. Opravdu nechci být vynálezcem nové formy zbožnosti. 

 

Ještě nemůžeme zapomenout, že... 

 

Růženec má také svůj závěr!

 

Modlitba Zdrávas, Královno, může být pro nekatolíka veliký oříšek a modlitba na úmysl Sv. Otce či závěrečná modlitba v růženci, tím se bude ještě potřeba stručně prokousat, protože jsem si vědom, že už je to dlouhé!

 

A tak si vzpomeňme, když Ježíš říká: 

"Kdo je má matka a kdo jsou moji příbuzní? Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra i matka." 

 

Pak se můžeme pomodlit s Pannou Marií chvalozpěv, který uvádí Lukáš: 

"Velebí má duše Hospodina..."

 

Jestli se chceš spojit s celou církví, tak církev se denně v breviáři večer modlí právě ten mariánský chvalozpěv a ještě můžeš přidat chvalozpěv ranní - Zachariášův, který také zachycuje Lukáš 

"Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele..."

 

Když pak chceme žádat požehnání, uvědomme si, jaké požehnání bylo pro Simeona, když viděl Spasitele a vyřkl chvalozpěv, který se modlí kněží před spaním a opět to zachycuje evangelista Lukáš. Jsou to nádherná slova, která nám ukončí pomalu "toto trápení":

 

"Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči viděli tvou spásu. Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu."

 

https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky

 

A co říci úplným závěrem na konci této série?

 

Když se budete modlit tak, jak jsem to naznačil, bude to strašně složité. Abych to vysvětlil přesně, byla by to celá nová modlitební kniha jenom na růženec a byl by to docela špalek. Vůbec to není jednoduché.

 

Vůbec jednoduchá není ani modlitba růžence samotného po katolicku. Ani pro mě modlitba růžence nebyla jednoduchá, má svou náročnost,ale má svou krásu a svůj důvod. 

 

Růženec znám zpaměti. Toto bych si těžko zapamatoval. Budu se, tedy, modlit růženec, jak jsem zvyklý. Ale klidně i toto se mohu pomodlit...

 

Vždyť žádná modlitba růžence, kterou se modlím, není stejná. Růženec se modlím pokaždé nově.

 

A doufám, že si osvojím Písmo a budu zvyklý také dívat se na Krista i pohledem Písma, protože...

 

V Písmu Svatém k nám mluví Bůh, 

...ale také v našem životě mluví Bůh!

Zobrazeno 317×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio