Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Cesta světla pro ministranty

Podobně jako je křížová cesta a loni jsem dělal i růženec, tak i modlitba Cesty světla může ministranta posilnit ve službě. Bude to krátká cesta, která vyjde (jako na mém You tube) o 4. neděli velikonoční v 9:00. Takže potom se nemusí v blogu číst dál, stačí poslouchat.

 

 

Ministranti měli dlouhé prázdniny od ministrování, tak alespoň taková krátká schůzka se Zmrtvýchvstalým. Ale vlastně s Pánem Ježíšem se setkáváme každý den v modlitbě.

 

"Já jsem vzkříšení a život!"

Věříš tomu, milý ministrante? Tak si buď jistý, že s Ježíšem zažiješ mnoho dobrodružství. Nikam nechoď bez Ježíše a dělej všem kolem sebe radost.

Kéž, Pane, dokážeme přijmout tuto výzvu a po celou velikonoční dobu prožijeme onu radost učedníků, kterou zakusili po tvém vzkříšení.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení I. 

"Není zde, byl vzkříšen."

Nejsi zrovna v kostele? To vůbec nevadí. Nemusíš běžet do kostela, abys potkal Ježíše. Ježíš byl vzkříšen a je s tebou!

Pane Ježíši, povzbuď každého z nás, aby byl svědkem tvého zmrtvýchvstání! 

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení II. 

"Viděl a uvěřil."

Už moc krát jsi viděl při mši svaté proměňování. Viděl jsi a věříš?

Pane Ježíši, nastav naše srdce, aby uvěřila a tato víra, aby byla zřejmá i v našich životech. 

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení III.

"Koho hledáš?"

Ty jsi někoho ztratil? Ten, který před tebou stojí, to není zahradník, to je sám Ježíš. Při mši svaté sloužíš Ježíši. Můžeš s Ním mluvit a po tom rychle jít a zvěstovat radost ze setkání z Ježíšem.

Pane Ježíši nauč nás v každém bližním vidět tebe.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení IV.

"Zůstaň s námi."

Když slyšíš Boží slovo, jako ho slyšeli emauzští učedníci přímo od Ježíše, buď pozorný. Když kněz káže, poslouchej! V Božím slově je Ježíš a kněz ti přiblíží, jak ho můžeš poznat.

Kéž si, Pane Ježíši, otevřeme srdce, když je nám úzko a přijímáme útěchu od tebe.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení V. 

"Otevřely se jim oči a poznaly ho."

Ty taky otvíráš oči jiným právě v tu chvíli, kdy emauzští učedníci poznali Ježíše. Slavnostně zazvoníš zvonkem, když začíná mše svatá nebo je čas proměňování a přijímání. Podle gesta lámání chleba, které se děje při každé mši svaté, poznáváš Ježíše, který je mezi námi. Radujme se!

Pane Ježíši, dej nám každou mši svatou prožívat s radostí emauzských učedníků.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení VI.

"Viděli Pána a zaradovali se."

Když vcházíš do kostela, vidíš věčné světlo - svatostánek. Pán je zde i za zavřenými dveřmi, dokonce i za zavřeným kostelem, i když je kostel daleko. Pán je stále přítomen v Nejsvětější svátosti. Když prožíváš adoraci, prožíváš tu radost, co učedníci, když viděli živého Pána po zmrtvýchvstání a když se přesvědčili, že je to pravda. Ano! Ježíš je mezi námi a přináší nám pokoj!

Pane Ježíši, uč nás u tebe hledat ten pravý pokoj.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení VII.

"Komu odpustíte, je odpuštěno."

Když se modlíš Otče náš, víš, jak máš odpouštět. Máš odpouštět svým bližním, aby bylo odpuštěno tobě. Když přicházíš ke svátosti smíření, je tu kněz, který má tu moc odpustit ti i ta největší provinění. Tuto moc dal přece Ježíš apoštolům, apoštolé biskupům, biskupové kněžím.

Pane Ježíši, dej nám dar lítosti nad svými hříchy a slabostmi a uč nás, abychom často a rádi přistupovali ke svátosti smíření.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení VIII.

"Pán můj a Bůh můj!"

Toto Tomášovo vyznání by ti, milý ministrante, mělo být vlastní, i když se třeba nejmenuješ Tomáš. Tomáš si sáhnul do Kristových ran, ty máš blízkost oltáře a v čase proměňování můžeš říci stejné vyznání. Jsi tak blízko! A když přijímáš Ježíše ve svaté hostii, jsi stejně blízko jako Tomáš, který s nadšením mohl zvolat: "Pán můj a Bůh můj!"

Pane Ježíši, dej nám pravou radost z toho, že v tebe věříme.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení IX.

"Pán je to!"

Kde učedníci vzali tu jistotu? Měli zkušenost, mnoho zkušeností, byli přece v Ježíšově škole a pomalu začínali chápat, jaké bude jejich poslání a kým pro ně Ježíš Je. Tak i ty se uč, milý ministrante.

Pane Ježíši, dej se nám poznat ve všem dobrém, co máme od tebe, že jsi to opravdu ty.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení X.

"Pane, ty víš, že tě miluji!"

Petr 3x zapřel Krista. Petr 3x musel vyznat lásku. Za toto trojí propadnutí, které opravil trojím vyznáním lásky dostává od Ježíše vyznamenání a úkol pást ovce a beránky, tedy nás. Jak je to s tvojí láskou k Ježíši? Vyznej, že Ježíše miluješ, děkuj mu v každém svatém přijímání i v každém závěru dne v modlitbě. Za lásku k Ježíši dostaneš 100x více a život věčný.

Pane Ježíši, pomoz nám odpovídat tou láskou, jakou nás učíš. Dej nám také lásku k církvi a prosíme i za papeže Františka, Petra tohoto času.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení XI.

"Jděte a hlásejte evangelium!"

Co to je evangelium? Ty to nevíš? Slyšíš to každou mši sv. Je to radostná zpráva o Ježíšovi. Co jsi slyšel, máš předávat dál. Můžeš být malým misionářem. Kněz na konci mše svaté říká: "Jděte ve jménu Páně!" A to je přesně to poslání. Když jseš ministrant, musíš jít. A neboj se, nebudeš sám.

Pane Ježíši, nauč nás získávat lidi pro tebe jako jsi naučil učedníky být rybáři lidí.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení XII.

"Jsem s vámi až do konce světa"

Když Ježíš vstupuje do nebe, loučí se se svými učedníky a slibuje, že stejně tak zase slavně přijde. Do konce světa není jen do konce mše svaté. Ježíš je s tebou pořád, i když jsi někde jinde. Ministrantem jsi všude, nejen knězi u oltáře. Ministrant přece slouží Bohu. A jistota, že Pán Ježíš je s námi, nás vede k tomu, že chceme být také my s Ním.

Pane Ježíši, nauč nás být taky s tebou v každý čas.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení XIII.

"Setrvávali v modlitbách"

Co se vlastně modlili učedníci s Pannou Marií těch 10 dní? Mše svatá není jediná společná modlitba. Modlit se můžeme také společně v rodině. Modlit se mohu i s kamarády nebo také sám. Společně ráno a večer nebo když zazvoní zvon, když jdu kolem kostela, když prožívám rozhodující chvíle nebo kdykoli si vzpomenu, v radostech i bolestech, sám i s kamarády, Ježíš je pořád on-line, mnohem schopnější, než internet, neboť má u nohou celý svět.

Pane Ježíši, posiluj nás v úsilí modlit se a často na tebe obracet. Naplňuj celý náš den i celý náš život. Panno Maria, ukaž nám svého zmrtvýchvstalého Syna!

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Zastavení XIV.

"Byli naplněni Duchem Svatým."

Když ve Skutcích apoštolů čteme o seslání Ducha svatého a o tom, kolik lidí se obrátilo a porozumělo slovům apoštolů, můžeme nad tím žasnout. Až přijmete biřmování, dostanete také nové jméno a Duch svatý pro vás bude mít nový úkol. Posílí vaši víru a nebudete se bát mluvit o tom, že máte rádi Ježíše, který vstal z mrtvých. O zmrtvýchvstání přece nemluví nikdo jiný, jenom křesťané! Vždyť je to smysl naší víry, že po smrti nás čeká Král, který zvítězil nad smrtí!

Duchu Svatý osviť nás světlem své lásky.

Kristus v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja! Opravdu vstal. Aleluja!

 

Tak, milý ministrante, tato modlitba skončila, ale ty jdeš dál a řekneš všem, že Kristus z mrtvých vstal!

 

Kancionál 006

 

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.

K Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

KModleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

 

 

Zobrazeno 308×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio