Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Slavný růženec "jen o Panně Marii"

To jsem se zvláště u bratří evangelíků dostal do pěkné šlamastiky - říkat jim něco o Panně Marii a jenom z Bible, aby se neurazili.

 

Ne nadarmo se říká "růžencová tajemství" - tedy ani zastavení, ani události, ale tajemství!

 

Přitom některá tajemství jako tajemství moc nevypadají, tváří se jako příběhy, které se udály a nad kterými můžeme a chceme rozjímat.

 

Každá událost má svůj důvod, aby se stala a ten důvod je možná tajemství historie. 

 

Proč tu třeba teď máme koronavirus? To je záhada!

 

Někdo by mohl říct, že když je Bůh takový, že dopouští koronavirus, tak v takového věřit nebudu! Ano, má důvod najít si příčinu své nevěry. Asi by mu mělo dojít, tím spíše, když je to křesťan, že v takového Boha věřit nemůže. 

 

Ale co tady ten koronavirus dělá a od kud se vzal?

 

V jistém slova smyslu je dobré klást si tyto otázky. Izraelité ve své historii své víry a nevíry v Hospodina si také kladli mnoho otázek, když jim bylo špatně. Nakonec to třeba vyřešil pohled na měděného hada.

 

Ale už se nebudeme zabývat tou hloupostí!

 

Možná se málo modlíme, málo rozjímáme, málo jsme s Bohem, blížními a tak a tak v těchto dnech jsme odsouzeni kam se podíváme vidět ten koronavirus, ale při tom bychom mohli přijmout pozvání k modlitbě a prosit Boha, aby nám dal sílu čelit této výzvě. 

 

A jsme zváni modlit se s Pannou Marií!

 

A vůbec se toho nemusíme bát, protože Panna Maria je nejblíže Ježíši. Můžeme tedy pomalu odhalovat, jak je to s tím nanebevzetím Panny Marie a korunováním Panny Marie. Rozhodně to bude blažené, blaženější, než starosti o vlastní tělo, ale tyto bychom také měli mít. 

 

Panna Maria dostala tu výsadu, že šla do nebe i s tělem!

 

Jak je to možný? Ukaž mi to v Písmu! Už slyším, jak se na mě hrne celá salva námitek a vůbec si s tím nedělám hlavu a vůbec v Bibli nezkoumám, kde bych našel nanebevzetí Panny Marie. 

 

Církev to slavnostně vyhlásila mnohem později, než existovalo už velké množství kostelů zasvěcených Panně Marii nanebevzaté, jako je třeba i můj rodný farní kostel, kde jsem byl pokřtěn ve Svébohově. Jako dogma víry je docela mladé, vyhlásil to papež Pius XII. až 1. 11. 1950, ale to není asi to, co by nekatolík chtěl číst a tak víc se tím zabývat nebudu, podíváme se do Písma.

 

V brožurce "Rodina se modlí" (z r. 1995), kde ke každému Pozdravení andělskému v tehdy 15 desátkovém růženci je verš z Písma Svatého a k tomuto tajemství se vesměs opírá o Mariino Magnifikat z Lukášova evangelia.

 

O Panně Marii v rámci slavného rozjímání se naposledy dočteme v Lukášových Skutcích apoštolů, že byla s apoštoly na modlitbách ve středu shromáždění, v době, kdy si vyprošovali dary Ducha Svatého, takže v jisté rovině bychom Pannu Marii mohli vzpomenout právě při rozjímání Letnic.

 

O smrti Panny Marie Písmo nepíše nic.

 

Zatímco nanebevstoupení Pána Ježíše byli přítomni apoštolové a zachytili to evangelisté, protože na Pánu Ježíši stojí církev, tak o smrti Panny Marie nemáme zpráv. Písmo svaté však mlčí i o smrti mnoha z apoštolů či jiných významných postav Písma Svatého, což ovšem neznamená, že nezemřeli. A tak je to i s Pannou Marií.

 

Když jsem byl v Izraeli, tam kostel, kde byla Panna Maria vzata do nebe nenese titul "Nanebevzetí", ale "zesnutí Panny Marie". V jiném chrámě v Jeruzalémě, skoro v podzemí, je pravoslavný kostel, který se dokonce nazývá "Hrobem Panny Marie". Takže církev je si jistá tím, že Panna Maria zemřela. Jak proběhlo nanebevzetí se různým způsobem traduje, každopádně ostatky Panny Marie nemá žádný kostel, protože Panna Maria je v nebi i s tělem.

 

Písmo často svědčí o životě a zdá se, že Panna Maria je jen jakousi okrajovou postavou některých částí Písma, byť Písmo pro ni svědčí i ve Starém zákoně.

 

Já bych v souvislostí s Nanebevzetím Panny Marie poukázal na jinou slavnou smrt, a tou byla smrt jáhna Štěpána. Když vedle toho příběhu jeho smrti si dáme smrt Kristovu, má ta Štěpánova podle Skutků apoštolských velmi podobné rysy. A před tím, než jej začnou kamenovat Štěpán volá: "Vidím nebesa otevřená!" A když ho ukamenují: "Pane, nepřičítej jim tento hřích!"

 

V druhé části Pozdravení andělského se modlíme: "...Pros za nás hříšné nyní, i v hodinu smrti naši!" A samo Písmo nám ukazuje komu by se měla podobat naše smrt. Smrt Panny Marie musela být velkým odevzdáním se do Synových rukou. A i naše smrt by měla být oslavou Krista. A tak nanebevzetí Panny Marie nám ukazuje čas, kdy budeme i my odevzdávat svůj život do rukou Božích. Kéž by v tento čas byla s nám Panna Maria a všichni svatí.

 

Nanebevzetí Panny Marie je posledním zastavením tady na zemi, protože následující zastavení se odehrálo zcela jistě a bezprostředně hned v nebi.

 

Zvu vás do kostela vždy 15. srpna na mši svatou, kde v plné slávě liturgie se děje oslava Nanebevzetí Panny Marie. Církev v naší zemi doporučuje se účastnit mše svaté, ovšem světová církev povyšuje tuto slavnost na zasvěcený svátek, který je rovný neděle - oslavy Kristova vzkříšení.

 

A tak se dostáváme k Mariině korunovaci!

 

Ta se trochu v menší slavnostnosti slaví za týden po nanebevzetí a východní křesťané tak slaví celý oktáv Panny Marie.

 

Když se podíváme na Loretánské litanie, je tam mnoho krásných invokací k Panně Marii a v jejich vrcholu je: "Královno andělů..., Královno patriarchů..., Královno proroků..., Královno apoštolů..., Královno mučedníků..., Královno vyznavačů..., Královno pannen..., Královno všech svatých..., Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného..., Královno nanebevzatá..., oroduj za nás! ..."

 

To by bylo přesně na 10 Pozdravení andělských a už by nebylo potřeba dál, ale litanie kupodivu ještě pokračují dalšími dvěma a dodatečně ještě jedním zvoláním: "Královno posvátného růžence..., Královno rodin..." to je to dodatečné a, "Královno míru..."

 

To máme modlitbu, ale co Písmo? Kde to najdeme v Písmu?

 

Tak ono korunování Panny Marie se odehrálo v nebeské blaženosti, což je tam, kde říká Ježíš: "Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo a na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují."

 

A co Bůh, Boží Syn, který přijal tělo z Marie Panny, mohl připravit své Matce?

 

No přece království! Ale On to království chystá i nám! A kdo lepší by mohl tomuto království vládnout, než Panna Maria? 

 

Vždyť přece Kristus je Král! Slavíme Slavnost Krista Krále! A jestli Kristus je Král, tak Maria je Matka - královna. Ale nemotejme si zbytečně hlavu něčím, o čem nevíme, ale věříme, že bude nesmírně krásné a místem, kde nás Ježíš zve po celou dobu svého evangelia.

 

Nebe zajisté přivítalo Matku Boží a nesmírně se radovalo z přítomnosti té, která dala světu Spasitele. 

 

Písmo svaté opěvuje Pannu Marii na mnoha místech a začíná už od Geneze.Panna Maria samotná neříká v Písmu mnoho slov, je to žena připravená konat Boží vůli a bylo by zcela nelogické, kdyby ji Její Syn nedal nebeskou blaženost jako odměnu.

 

Ďábel má proč řvát, když oslovujeme Matku Boží, protože Ona Bohu nikdy nic neodmítla, jak je to psáno v Písmu a s velikou důvěrou v Boha řekla Bohu ANO - a to nejen vyslovila, ale v každém činu naplnila.

 

Když, tedy, rozjímáme o Panně Marii, Královně, nabízí nám Písmo mnoho podnětů, z nichž 10 nám tvůrci příručky "Rodina se modlí" nabídli k tomuto rozjímání: 

 

  1. Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy (Zj 11,19)
  2. Na nebi se objevilo velké znamení: žena oděná sluncem (Zj 12,1)
  3. Měsíc měla pod nohama a korunu z dvanácti hvězd kolem hlavy (Zj 12, 1)
  4. Jásejme, neboť nadešla Beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila (Zj 19,7)
  5. Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem (Žl 44, 10)
  6. Slyš, dcero, a pohleď, nakloň svůj sluch...sám král touží po tvé kráse. (Žl 44, 11-12)
  7. On je tvým pánem, před ním se skloň (Žl 44,12)
  8. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství (Mdr 7,11)
  9. Neocenitelná je její čistá duše. (Sir 26,15)
  10. Požehnaná jsi od Boha nejvyššího před všemi ženami na zemi (Jdt 13,18) - jak vidíte, starozákonní "Zdrávas, Maria!"

Uvažoval jsem kdysi, že růženci chybí starozákonní zvěst

 

Teď už vím, že Starý zákon má svůj smysl ve světle Zákona nového - v Kristu.

 

Kdyby si snad někdo chtěl udělat růženec ze Starozákonních výroků z Písma, všech těch 20 tajemství, může si udělat tu fušku a jsem si zcela jist, že najde dostatek starozákonních proroctví a poselství na celý růženec.

 

Možná se někomu zdá, že katolíci jsou ctitelé Panny Marie a neznají Písmo. Církev nás však všechny sjednocuje a poskytuje nám bohatou stravu i z Božího Slova.

 

Také jsem uvažoval, že bych udělal takový růžencový Misál,... 

 

kde by byla vstupní modlitba, první čtení, žalm, druhé čtení a evangelium ke každému tajemství posvátného růžence a také antifony.

 

Když si tak uvědomuji, kolik růžencových tajemství se oslavuje v rámci církevního společenství, vůbec mi ten nápad nepřipadá nereálný, navíc mariánský Misál i lekcionář už existují, takže by to byla práce tak na jedno odpoledne. Nicméně církevní svátky v modlitbě růžence již tento blog rozebíral. V podstatě bych to musel hledat jen pro 5. radostné tajemství, 3. tajemství světla a některá bolestná tajemství. 

 

Až bude čas, tak se do toho pustím, ovšem čistě teoreticky, protože mělo-li by to být využitelné při liturgii, schvalovací proces by nemohl začínat od takového malého neužitečného služebníka, jako jsem já.

 

Salve Regina!

 

A společný: https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky  

Zobrazeno 405×

Komentáře

dromedar

"Takže církev je si jistá tím, že Panna Maria zemřela."

To docela dost zjednodušujete. Definice dogmatu o nanebevzetí o smrti PM zcela záměrně mlčí, protože zatímco na Východě se má všeobecně za to, že umřela (a svátek 15. 8. se jmenuje "_Zesnutí_ přesvaté Bohorodice"), na Západě je běžný názor, že ne (což souvisí s dogmatem o neposkvrněném početí a s pojetím smrti jako důsledku prvotního hříchu).

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dromedáre, díky. Toho zjednodušení jsem si vědom. Když jsem poslouchal průvodce ve virtuální pouti do Svaté země (je to už moc roků), tak říkal takovou zbožnou legendu, o tom jak Panna Maria byla vzata do nebe. Byli u toho všichni apoštolové, kromě Tomáše. Ta legenda se nápadně podobá Ježíšovu vzkříšení, když Ježíš přichází mezi apoštoly zavřenými dveřmi a zjevuje se jim, ale Tomáš mezi nimi není. Velmi se mi líbila, nevím však odkaz na TV Mis, musel bych to vyhledat.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Také stojí za pozornost, že velká část kostelů nesoucí titul Nanebevzetí Panny Marie, vč. mého rodného, kde jsem byl pokřtěn, dostala tento titul ještě dlouho před tím, než bylo vyhlášeno dogma o nanebevzetí Panny Marie. Dokonce často to bylo tak, a Svébohov je toho dokladem (ale také Potštát), že protestanté byli rychlejší než katolíci, nebo pán toho města byl protestant a "koho panství, toho náboženství", což po Bílé hoře bylo povinné katolictví, protože nejvyšší páni byli přece Habsburkové, tak právě v těch místech byl nový katolický kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Ve Svébohově dokonce protestanté měli "tu drzost" postavit si kapli zatímco v obci nebyl ani katolický kostel a chodilo se do sousední vesnice. Pro Svébohov to byl důvod ustanovení misie, postavení kostela a zřízení

Vojtěch Hýbl (VVRH)

farnosti Nanebevzetí Panny Marie, pod kterou spadl i můj rodný Václavov. Druhým expositou byl Antonín Cyril Stojan, který tyto rozbroje mezi katolíky a protestanty darem své osobnosti uklidnil a smířil za pouhých 13 měsíců svého působení.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio