Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme!

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme!

 

Ano to je žalm, který mám velmi rád. 

 

Včera (27.3.) na facebooku ho připomněl také zábřežský starosta Dr. František John, kterého si moc vážím a který na poli církve toho dělá velmi mnoho také jako diecézní kampanolog. 

 

Ani jsem netušil, že ho budu jako pastorační asistent trochu parafrázovat minimálně v odpovědi. 

 

Mám velikou radost, že naše společenství se nezmenšuje, ale roste ve víře. Touhu po nedělní mši svaté farníci prožívají různým způsobem a snaží se dostat na mši svatou jak jen to jde i nemělo by jít.

 

Vědí, že mše svatá se denně slouží a byli zvyklí slavit s celou církví a tak vůbec se těm pocitům nedivím.

 

Dostal jsem přímý dotaz, na který jsem nenašel jednoduchou odpověď, tak jsem odpověděl dopisem (níže), ale chtělo by to nějakou zkratku, krátký slogan, malinkatý lék! Nicméně ten největší lék přece všichni křesťané známe!

 

Hospodinův dům teď kolem sebe mám,

mé tělo též  Ducha Svatého je chrám.

Chvála, chvála, Tobě, Ježíši!

(na nápěv Lurdské)

 

A ještě ten slogan:

 

Dům Hospodinův nyní v rodině je! S radostí ať rodina oslavuje!

 

nebo příznačněji:

 

Do domu Hospodinova šel bych s radostí,

nikam však nepůjdu, není to z lenosti!

 

Protože vím, jak se mnohým stýská po nedělní bohoslužbě, nabízím chvilku, kterou si občas dělávám o nedělích či slavnostech, abych více zakusil sílu Božího Slova, které k nám promlouvá i skrze liturgii církve. Mše svatá totiž by neměla být jediným zastavením nedělního dne a splněním jakési povinnosti a možná právě k tomu nás vede tato doba bez běžné možnosti být na mši svaté.

 

 

Teď k tomu dopisu:

 

Dobrý den, 

musím to říci takto: ANO, JSOU. ALE zároveň je zákaz vycházení a shromažďování, takže jsou v tu hodinu, co bývají v Drahotuších (v 8:00, ve všední dny v 18:00), ALE JSOU NEVEŘEJNÉ! 

Náš otec arcibiskup Jan (a ostatní biskupové - každý ve své diecézi) k tomu kněžím vydal přesné instrukce ve smyslu: Ať kněží slaví mši svatou pouze v takovém počtu věřících, který je nutný k zabezpečení jejího průběhu a případného přenosu. 

Někteří farníci (nebudu, nesmím ani nechci říci kteří, dělají to však ve vší pokoře i s rizikem, že budou vykázáni, protože předpisy je třeba držet) bývají občas a domluveně na mši svaté.

 

Rozhodně Vás chci ujistit, že nejste zdaleka sama, kdo se na nás obrací s těmito dotazy a prosbami, zda by mohli být na mši svaté. To je také důvod, proč píšu tento dopis veřejně a neuvádím Vás jménem, protože je to dopis pro všechny, ale od pouho pouhého pastoračního asistenta, který do toho má nejméně co mluvit. Ale každopádně na Vás myslím, vlastně také na všechny, se kterými bych se za normálních okolností setkával.

Také já mám tu výsadu být prakticky denně na mši svaté přímo bez přenosu a asistovat knězi u oltáře. Jsem však připraven se této výsady kdykoli vzdát a pokorně slavit o samotě v modlitbě a touze po mši svaté, jak jsem ostatně učinil o 3. neděli postní, kdy ještě bylo dovoleno, aby sešlo do 30 lidí.  

Ale prosím, nezáviďme si, že jedněm to projde, a oslavujme neděli raději doma. 

Na rozpisu bohoslužeb schválně máme určenu jenom hodinu, kdy se mše svatá slaví, aby ti, kteří pamatují na své příbuzné a zadali úmysl mše svaté, mohli v tu hodinu pamatovat alespoň v modlitbě.  

Není však dáno místo slavení mše svaté a není zcela spolehlivé, že bude v Drahotuších, byť tomu tak většinou je, ale výjimky z tohoto pravidla se také konaly a budou konat.

 

Máte-li v té době zadanou intenci mše svaté, je dobré kontaktovat kněze, který Vám poradí konkrétně ve Vaší věci co a jak, není však možné říci obecně "klidně přijďte, vždyť se nic neděje." Tento přístup by byl v těchto podmínkách nezodpovědný. 

 

Děje se toho v této době hodně, řekl bych víc, než normálně. Stačí se podívat na stránky naší farnosti, které byly před tím aktualizovány 1-3x týdně, v současnosti se na nich dějí změny i několikrát denně.

Když byl o. Radomír pomoci svým starým rodičům (připomínám, že má 58 a mladší z jeho rodičů je o 30 let starší), byl jsem na faře sám a po dva dny jsem sledoval mši svatou na internetu a TV Noe.  

V pondělí jsem sledoval v 18:15 přenos mše svaté z Luhačovic, kde byl záběr na celý kostel. U oltáře v záběru byl pouze pan kaplan a jelikož očividně kameru mají na stropu kůru (to pouze usuzuji z pohledu), zněly normálně varhany a zpěv paní varhanice (velice pěkný), kterou znám ještě ze svých knihkupeckých studií před 20 lety. Nikdo jiný nemluvil ani nezpíval a na paní varhanici nebyl žádný záběr, z čehož usuzuji, že pouze běžela kamera na přímý přenos, možná nějaký technik byl ještě v zákulisí. Ale to jsou pouze 3 osoby v celém velkém kostele postaveném pro 700 sedících lidí. 

Jsem si vědom, že Vám mše svatá moc chybí. Je to velká bolest srdce, ale tyto bolesti můžeme dát Pánu Ježíši.  

Asi to pro Vás není velké uklidnění, vím, že i můj mozek prostě nebere, že bych se měl chovat jako nemocný, když jsem zcela zdráv. Avšak karanténa, která byla nařízena celému národu, je nutná a pohledem na zprávy, které jsou o tom všude možně, zdá se mi, že účinná. 

Nevíme, jak dlouho potrvá tato doba, ale každopádně velikonoce budou skrovné, přesto však můžeme Pánu z radostí nabídnout, že poneseme tento kříž z láskou, protože On ho nesl s láskou.

 

On také zvítězil nad smrtí! Tím spíše zvítězí nad virem.  Ale ne bez nás, On je v tom s námi a chce, abychom spolupracovali!


Naši biskupové vydávají velice krásné listy pro tuto mimořádnou dobu. 

 

Zrovna teď jsem si četl povzbuzení litoměřického biskupa a na našich farních stránkách máme i povzbuzení již velikonoční našeho otce arcibiskupa Jana. 

Litoměřického biskupa si můžete taky přečíst:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200327ucme-se-milovat-a-objimat-svuj-kriz

Sleduji také dění i v ostatních diecézích a všichni křesťané jsou na tom stejně i jinde ve světě. 

 

Včera večer papež František zcela mimořádně žehnal Městu a Světu (Urbi et Orbi) Nejsvětější svátostí. 

Svaté přijímání můžete přijmout v touze i nesvátostně, v Kancionále máte modlitbu 042. 

Možnost svátosti smíření je otevřená a bude i zveřejněna konkrétní doba a konkrétní podmínky, ale vždy je třeba se domluvit s o. Radomírem (knězem). Zpovědní místnost v drahotušském kostele je opatřena průhlednou zábranou, nemělo by nastat k jakému koli zdravotnímu riziku.

 

Když však nemáte možnost vyzpovídat se řádně ustanovenému knězi pro ztíženou možnost setkání a máte opravdovou touhu po zpovědi, vzbuďte dokonalou lítost nad svými hříchy a ke zpovědi přijďte, jak to bude možné.

 

Vstup kostela je otevřený k modlitbě denně v čase 6:30 - 20:30 

Také, bude-li nějaký pohřeb, je toto shromáždění povolené, přesto však se z bezpečnostních důvodů omezuje na nejbližší rodinu a koná se jen na hřbitově bez mše svaté s tím, že zádušní mše svatá se bude slavit v nejbližší vhodné době.  

Máte-li možnost internetu, probíhají mše svaté téměř v kteroukoli hodinu každého dne, jsou tam i přenosy ze Sv. Hostýna v 7:15, 9:30 a 14:45. Máte-li TV Noe, tak denně v 18:00, v neděli ještě v 10:30, ve všední dny ve 12:00 a přímý přenos mše sv. s papežem Františkem od sv. Marty z Říma (s českým překladem) denně v 7:00, máte-li Rádio Proglas, tak v NE 9:00 a 19:30. 

Nemáte-li žádnou z těchto možností, ve vchodu kostela v Drahotuších je Katolický týdeník, kde jsou biblické texty na mši svatou, které si můžete přečíst nebo náš Infolist, kde máme odkazy z Písma Svatého na neděli, které si můžete najít v Bibli. 

 

Není-li ani tato možnost, můžete se domluvit s o. Radomírem (nebo taky se mnou) na návštěvě. Jsme k tomu vstřícní, budeme hledat možnosti, ale také předcházet všem rizikům a dbát všech pokynů, které jsou docela přesně nastaveny. 

 

Není to úplně jednoduché, ale vždy se dá najít cesta. Kéž bychom ji hledali správně.


Asi bych mohl napsat ještě mnoho doporučení, ale lehko se mi to píše a taky vím, že momentálně nejsem v tak svízelné situaci. 

Z pokynů našeho vedení z diecéze i já budu mít od práce pastoračního asistenta na měsíc duben nařízenou pauzu, takže pokud budu na faře, budu dělat výhradně jen to, co je nutné a prospěšné a také jako student se budu zabývat studiem.  

Situace mě však vede i k tomu, abych také při dodržování všech bezpečnostních podmínek v nutné potřebě navštívil své příbuzné doma na zábřežsku. Avšak, nebude-li to možné, musím se s tím smířit a plně to respektovat, jako to respektuje i moje rodina, že za nimi nemohu.  

Za sebe mám veškeré své kontakty zmapované a budu je sledovat i v tu dobu, kdy budu mimo Drahotuše. Je potřeba být ukázněný.  

Připomínám, že jsem zdráv a nebyl jsem v žádné rizikové oblasti v poslední době, naposledy na Národní pouti v Římě. Přes to také sleduji svůj zdravotní stav a dodržuji všechny podmínky, abych případně někoho neohrozil na životě jako nevědomý možný i nemožný nosič. 

 

Zdravotní obtíže mám jen své normální, které znáte, že mě trochu zlobí klouby a "závidím" všem, kteří mohou sedět v lavicích drahotušského kostela, já v nich vydržím sotva 15 minut a musím vystřídat postoj nebo sednout na něco měkčího a prostornějšího, třeba na ministrantskou židli. 

Taky trochu trpím osamoceností. Během dne potkám max. do desítky lidí, rekordně jsem viděl jen o. Radomíra, když se vrátil a jednu maminku na 5 minut, která si na faru přišla něco vyzvednout.  

Rád na Vás myslím v modlitbě. Prosím, vydržme to, i když to není lehké.

 

Kristus přemohl svět, ne koronavirus ani politika! 


Ještě Vám nabídnu několik pastoračních možností: 

S panem farářem se denně do středy svatého týdne, jak to doporučují naši biskupové i Svatý otec scházíme k modlitbě růžence ve 20:00.

I když budu doma, budu tuto modlitbu dodržovat. V tomto konkrétním čase jsme všichni křesťané v modlitbě spolu.  

Budete-li chtít přijít, abyste se necítila osamocena, nebojte se, kostel je velký, můžete se modlit růženec s námi, ale prosím, přijďte opatřena rouškou a držme odstupy tak, jak je předepsáno. Já mám dost silný hlas, abych přeřval kostel.

 

Nemějte těžké svědomí, že nejste na mši svaté. Biskupové nás od této povinnosti po dobu trvání podmínek oprostili, takže neúčast na nedělní mši svaté není hřích! 

Kdybyste přes to všechno, co jsem Vám napsal, měla touhu jít na mši svatou, dodržujte všechno, co je k tomu nutné!  

My k tomu také máme své povinnosti. Svaté přijímání se pak podává výhradně na ruku, pozdravení pokoje se činí pohledem zpravidla přes celý kostel (dodržují se odstupy) a kropenky jsou suché již dlouho. 

Píšu už moc dlouho a moc věcí. 

 

Tak nebojme se odevzdat tuto dobu Kristu, nést s ním kříž jako Šimon z Kyrény, nosit roušky jako Veronika, dokázat se spojit i na dálku a když už nás všechno táhne do společenství, tak dodržovat všechno, co je nutné, abychom zbytečně nenakládali břemena na jiné. 

S přáním všeho dobrého 

Bc. Vojtěch Hýbl, pastorační asistent Drahotuše

 

P. S. Jestli se chcete podívat, co povídám dětem o neděli, musíte počkat do PO 20.4., protože tehdy bude premiéra 28. hodiny náboženství o neděli:

Zobrazeno 511×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

V naší farnosti vnímám, že je velká touha po nedělní mši svaté, byť doba je mimořádná a Drahotuše mají tu výsadu mít mši svatou skoro každý den právě teď, jinak by byla jen v neděli a 2x v týdnu.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

V okolních dvou farnostech, které máme na starosti také bude mše svatá v některém z těchto dnů, ale pro ně se naopak stává mše svatá mnohem vzácnější, protože ji momentálně již 2. týden vůbec nemají.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dostal jsem sms, na kterou jsem musel odpovědět, že není žádná zbabělost nic nedělat pro mši, ale odvaha vydržet beze mše svaté. Myslím opravdu na všechny, kteří nemohou na mši svatou jít a moc je to trápí.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio