Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Jak se dělá živý betlém

Uděláme si živý betlém

 

Každý rok poslední dobou mezi říjnem a začátkem prosince je přede mnou úkol udělat nějaký scénář na živý betlém. Už někdy těžko se najde nějaká originální oslovující myšlenka, ale naštěstí mám na to štěstí, tak se vždycky něco najde v mé hlavě snad skrze Ducha Svatého, ale to je docela moc odvážné tvrzení.

 

Letos jsem měl mnoho inspirací, z nichž některé bych rád vyzvednul: 

 

Na pastorační radě v Drahotuších, ke konci letošního října mě napadlo, že by bylo dobré představit hlavní postavy betléma podobně, jak v polském Nepokalanově měli divadélko s pohybujícími se sochami všech důležitých osobností polské historie v čele se sv. Vojtěchem, které procházely kolem Panny Marie.

 

V drahotušském kostele máme lurdskou jeskyni, kde by mohl být vytvořen živý betlém. Podobně jako do chrámu Narození Páně v Betlémě se chodí malými (tam i nízkými) dveřmi, také do Lurdské kaple vedou jen malé dveře a podobně, jak je velká jeskyně Narození, je nevelká i lurdská kaple v Drahotuších. 

 

Na závěr lidé mohou procházet kolem stánků, nechat se občerstvit a zastavit se v lurdské jeskyni, podívat se na živý betlém a potom i na betlém v kostele.

 

Také mě napadlo, že vlastně děláme takové divadlo, ale ta skutečnost, která se v Betlémě odehrála, byla sice zapadlejší, ale mnohem větší a důležitější, než to, co budeme hrát s živou svatou rodinou. A proto také není od věci, že přiznáme, že si na živý betlém jen hrajeme jako malé děti.

 

Velmi mě také oslovila letošní národní pouť do Říma a koncert České nebe, ve kterém v nádherné hudbě byly představení národní patronové. Když tento úvod píšu, ještě přesně nevím, ač již mám představu, co přesně a jak tam bude. 

 

Každopádně je to hra pro dva moderátory a hlavní postavy živého betléma. Kromě výše zmíněné inspirace čerpám jen z biblického příběhu, jak se vykládá po celá staletí, ale nepůjde o citace z Písma, které ostatně věřící slyší při každé vánoční liturgii.

 

Dáno v Drahotuších 30.11. 2019 na Sv. Ondřeje

 

Scéna první – Děti

 

Živý betlém se odehrává na náměstí. Je třeba stolu, židlí a podél kostela cestou k betlémské jeskyni stánky s jejich nabídkou, diváci mohou tyto stánky i během hry navštívit, udržuje se však ulička, kterou budou procházet jednotlivé postavy za doprovodu andělů.

 

Dítě 1: Vánoce jsou již za námi a nový rok ještě před námi. Na co si budeme hrát a o čem tady povídat?

 

Dítě 2: Vánoce přece ještě slavíme, Boha za příchod Ježíška chválíme. Živý betlém budem hrát, co se událo v Betlémě všem vykládat.

 

Dítě 1: To zas bude velká nuda! Vždyť to přece všichni znají! Hodně o tom povídají. Dáme mobil! Internet! Na tom stojí celý svět!

Dítě 2: U mobilu, internetu zůstaneš sám, skrytý světu! Živý betlém lidi spojí, však mnoho jich tady stojí!Dítě 1: Dobře, tak to tedy zkusím, stejně tady sedět musím.

Dítě 2: Jestli se chceš tady nudit, nemusím tě z nudy budit. Splň si klidně svoje přání, když o dobru nemáš zdání. Já to povím klidně sám, trochu dobra udělám.

Dítě 1: Když už tady přece jsem, společně si zahrajem! Nejsme tady přece sami, mnoho lidí hraje s námi!Dítě 2: A tak koledu si dáme, pěkně od plic zazpíváme!

Zazní první koleda

 

Scéna druhá – O Betlému

 

Dítě 1: Řekni tedy to, co víš! Odkud pochází Ježíš? Co se dělo v Betlémě a čím žila ta země?

 

Dítě 2: Dobře tedy poslouchejte, co nevíte, se zeptejte! Izrael je tím znám: Jen v Jeruzalémě měli chrám - Hospodinu zasvěcený, ale Ježíš v Betlémě byl narozený.

 

Dítě 1: A kdo byl otec Ježíšův? Jediný a pravý Bůh! Maria, jež Pannou byla, hned Bohu se zalíbila a stala se Matkou Pána, Bohu cele odevzdána.

 

Dítě 2: Vždyť nedávno v Nazaretu, událo se, co bylo skryté světu. Archanděl Gabriel promluvil k Marii, Panně. Maria své ano Bohu řekla odevzdaně. 

 

Za doprovodu andělů přichází Josef, chvíli postojí a pak jde dál ke stáji.

 

Dítě 1: Josef byl též z Nazaretu, Marii vybral si za nevěstu. Ona však počala, on neví s kým. Jak tuto záhadu lidem vysvětlím?

 

Dítě 2: Josef z toho moudrý není, Bůh však všechno v dobré mění. Dítě muže potře-buje, toho Josef zastupuje. Josef snoubence své věří a Bůh mu svého Syna svěří.

 

Dítě 1: Betlém nese tajemství, jen Maria, Josef ví. Dítě se má narodit, potřebují malý byt. Betlém má být domem chleba, však nepohostí, když je třeba. 

 

Dítě 2: Betlém, město Davidovo, lidí je tam velmi mnoho. Nikde místa nemají, jenom někde ve stáji. Císař pán za to vinu nese, že se celý Betlém třese.

 

Dítě 1: Jeho slavné nařízení působí to pozdvižení. Rychle řekni jméno svoje, odkud jsi a co je tvoje. To je všechno k počítání, by byl správný odvod daní.

 

Za doprovodu andělů přichází pastýři, zůstanou na scéně.

 

Dítě 2: Stánků tady hodně mají, všechno možné prodávají. Jídlo, pití, živobytí. Stojí tady, není zbytí. Tak vesele obsluhují, když všichni je tu potřebují.

 

Dítě 1: Jsou zde také pastýři, k ovcím na pastvu míří. A ač mají klidnou svoji práci, vždy se rádi domů vrací. Dnes však budou veselí! Potkají se s anděly.

 

Dítě 2: Z toho všeho povídání, už jde na mě málem spaní. A tak koledu si dáme, pěkně od plic zazpíváme!

Zazní další koleda

Scéna třetí - O Svaté Rodině

 

Dítě 1:Betlém bychom nehráli, byli bychom neznalí. Kdyby se Ježíš nenarodil, cítili bychom ten rozdíl. To by nebe nebylo a vše smyslu pozbylo.

 

Dítě 2: Kde se tady bereme? Kam náš život vedeme? První lidé, ti byli v Ráji, avšak o Ráj přišli záhy. 

 

Dítě 1: S Bohem lidem dobře bylo. Tak se Evě zalíbilo, jak to poradil zlý duch, že prý budou jako Bůh. Adam dostal kousek taky a již stahují se mraky!

 

Dítě 2: To ovoce zakázané bylo na pohled bezvadné. Eva brzy poznala zlo, které dřív neznala. Had ji velmi oklamal, ta vina se nesla dál.

 

Dítě 1: Když Bůh viděl, co se stalo, jeho srdce zaplakalo. Adam s Evou byli skleslí, tuto vinu také nesli. Ani had trestu neušel, po břiše se plazit měl.

 

Dítě 2: Bůh však viděl řešení, že toto zlo promění. Jak hřích a smrt přemoci? Vždyť toto má ve své moci! Lidé pěkně počkají, spasitele poznají.

 

Dítě 1: Z městečka Nazaretu tři dny cesty musí jít, v Betlémě jsou - těžko je tu, nemohou se občerstvit. Josef shání bydlení a v Betlémě nic není.

 

Přichází svatá rodina

 

Dítě 2: Noc už brzy nastává, veliká je únava. Nikde není žádný byt, Maria má porodit. Mnoho je zde nesnází, však Boží pomoc přichází.

 

Dítě 1: Celá pokolení čekají. Ježíš přichází potají. Narodí se ve stáji. Tak se rodí chudý král. Kéž by celý svět ho znal! Příběh nyní začíná, je tu svatá rodina.

 

Dítě 2: Andělé se slétají, dítko svaté vítají. Radost je teď ve stáji, ač narodil se potají. Pastýři mají jinou práci, za chvíli se z pastvy vrací.

 

Dítě 1: Největší dárek chudý král celému světu v sobě dal. Maria, Boží Matka, Bohu všechno dala, zkrátka. Také Josef dal dar svůj. Jaký bude dárek tvůj? 

 

Svatá rodina odchází do „stáje“

 

Dítě 2: O tom klidně přemýšlejme, další koledu si dejme! 

 

Scéna čtvrtá – O pastýřích a třech králích

 

Dítě 1: Nastává noc a hvězdy svítí plné jasu, vždyť vítají světa spásu. Sám Bůh shlédl na svůj lid a přišel ho navštívit.

 

Dítě 2: Andělé se slétají, o Boží slávě zpívají. A pastýři u ovcí, všechnu tuto krásu zří. Velice se diví tomu, že ta zář jde z jejich domu.

 

Dítě 1: Anděl rychle spěchá k nim, říci tuto zprávu jim, že v městečku Betlémě narodil se Král země.

 

Dítě 2: Nečekali tuto zprávu. Nemyslí již na únavu. Rychle domů spěchají, ať spasitele poznají.

 

Pastýři jdou do „stáje“

 

Dítě 1: Betlémská hvězda zář velkou má, do pohybu také tři krále dá. Jejich cesta daleká, jdou za Synem člověka.

 

Dítě 2: Pro něj královské dary mají, cestou velmi pospíchají. Jeruzalém blíže je, zde zeptají se, kde král je. Herodes je zuřivý, že o králi nic neví.

 

Dítě 1: Židovští kněží ve své zbožnosti, Betlém najdou v rychlosti. Herodes má lstivý plán: Vy, mudrci, jděte tam. Můžete mu úctu vzdát a mě potom zprávu dát.

 

Přijdou tří králové

 

Dítě 2: Mudrci jdou rychleji, hvězda je jejich nadějí. Svoje dary předají, zpět jinudy jdou potají. Jaké že to dary dali nejvyššímu nebes Králi?

 

Dítě 1: Zlato, které patří králi a kadidlo voní z dáli – k poctě Boha se vždy dává. Myrha, ta je též voňavá. K čemu myrha vlastně slouží, kdo z nás po tom daru touží?

 

Dítě 2: Myrha je mast k pohřbení, dává se mrtvým k uctění. Má zvěstovat, že tento Král za celý svět svůj život dal, avšak nad smrtí jistý vítěz je – všech lidí je naděje.

 

Tři králové odcházejí do „stáje“

 

Dítě 1: Herodovi vojáci blíží se za svou prací. Král se musí nalézt hned, děti mají zabíjet. Město krví je prolité, však svaté dítě již ukryté.

 

Dítě 2: Tento Herodes, krutý král, stejně krutě umíral. Pak Rodina z Egypta se vrátila, v městečku Nazaret ukryla. 

 

Dítě 1: Tesařským řemeslem se živili. Když Ježíš dospěl, mnozí se divili. O tom však někdy příště dál, jak Ježíš učil, zemřel a z mrtvých vstal.

 

Dítě 2: Dlouho bylo povídání, teď je zas čas na zpívání.

 

Zazpívá se další koleda 

 

Scéna pátá – Návštěva Krále

 

Dítě 1: Kde najdeme tuto zvěst, která má náš život vést? Co si máme z toho vzít, než hodláme odejít?

 

Dítě 2: Dobře kladeš otázky. Odpovím bez nadsázky. Bible tento příběh píše, spása přišla skrz Ježíše. Bůh nás tolik miloval, svého Syna z lásky dal.

 

Dítě 1: Když slavíme vánoce, rodina se sejde. Dobří máme k sobě být, pak Ježíš k nám vejde. Z lásky dárky předáváme, největší dar však již známe.

 

Dítě 2: Tímto darem Ježíš je, všeho světa naděje! Jemu se jdeme poklonit, chceme ho ve svém srdci mít. Koledu mu zazpíváme a hned za ním se vydáme.

 

Narodil se Kristus Pán…

 

Dítě 1: Dárky z vánoc, které máme, ze štědrosti dostáváme. Proto Štědrý den se slaví, rodina si přeje zdraví. Také Boží požehnání, ať provází nás bez ustání.

Dítě 1: Povídejme ještě chvíli, abychom se nenudili. Kdo vánoce již neslaví, toho betlém nebaví. A my klidně slavme dál, že nám narodil se král.

 

   

Zobrazeno 443×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio