Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Jestli se modlíte růženec, je to s vámi hodně zlý... jak nekatolíkům mluvit o růženci

Sotva jsem včera napsal tento článek https://vvrh.signaly.cz/1905/jak-blizni-mlatit-bibli-aneb-desatero-spravneho-misionare

a odkaz poslal svému nekatolickému příteli, dostalo se mi dlouhé odpovědi, která končila takto:

V nebi bude jednota, ale jen pro ty, kteří nezbloudili. Což si u katolické církve nejsem jistý. Neříkám, že nemají šanci, ale pokud se modlíte růženec, tak si myslím, že je to s vámi hodně zlý. Zkuste to někdy bez růžence a bez bohoslužeb a zjistíte jak na tom doopravdy je vaše víra.

Musím svému příteli poděkovat, že mi dává četné náměty do blogu, vždyť i odkaz shora byl na jeho námět.

Mám i tu zkušenost, kterou mi můj milovaný bratr doporučuje vyzkoušet. Já však nikomu toto nedoporučuju, protože když to tak zkusíte jako jacíkoliv křesťané, nebudete to chtít už nikdy zkusit. Je hrůza žít bez modlitby, společenství, Krista. A navíc je to krajně nebiblické. Ano, když se člověk odkloní od Boha, sáhne si na dno své víry a zakusí Tomášovu zkušenost "Pán můj a Bůh můj!", ale až po té, co se navrátí opět ke Kristu a sáhne si do jeho ran.

Tento článek jsem napsal sice již 2. den po předchozím, tedy 7. května, ale vědom si toho, že 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jevilo se mi toto datum vhodné, aby byl tento článek vydán. Po jeho vydání mnozí podnětně reagovali, tak do něj přibylo ještě pár vět. 

Kéž se Panna Maria stále přimlouvá za církev a vyprošuje nám všechny potřebné milosti k tomu, abychom se mohli věčně radovat.

Jak tedy nekatolíkům vysvětlit růženec?

Růženec je naprosto ve všem biblická modlitba. 

Růženec se modlí s Marií, stejně jako se s Marií modlila celá prvotní církev, jak píší už Skutky apoštolské: "Apoštolové setrvávali v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií..."

Panna Maria, která nevystupuje v Bibli jen na pozadí, ale "Budou ji blahoslavit všechna pokolení", nás provází spolu se svým Synem Ježíšem v této modlitbě. 

Modlitba Páně je přece celá z Matoušova evangelia, Pozdravení andělské zase z Lukášova, kdy nejprve anděl Gabriel zdraví Pannu Marii "Milostiplná" a pak Alžběta, žena Zachariášova "Požehnaná jsi mezi ženami". Opakovat desetkrát tento pozdrav je blahem pro duši. 

A když si připomeneme některé z těch 20 biblických událostí s Ježíšem a Marií, duše přímo plesá. A když to po deseti andělských pozdraveních završíme chválou Nejsvětější Trojice, celé nebe září radostí. Když k tomu ještě připojíme prosbu za všechny, kteří ještě v nebi nejsou, tu celé nebe vítá nové svaté, kteří před Boží tváří Boha chválí. 

A když pak vrcholíme růženec modlitbou Zdrávas, Královno, znovu si připomeneme, že skrze Marii přišla na svět spása. Ona byla nejvíce vyznamenána mezi lidmi, že mohla porodit Spasitele. A když k tomu přidáme ještě modlitbu na úmysl sv. otce, spojujeme se s celou církví, jako ostatně i na začátku růžence, když se modlíme Věřím v Boha a po modlitbě Páně třikrát zopakujeme Pozdravení andělské a po něm vzýváme Božské ctnosti: víru, naději a lásku.

Co je nebiblického na těch 20 tajemstvích, rozdělených po pětici do celků tak, abychom rozjímali o narození, veřejném životě, utrpení a slávě Božího Syna Ježíše Krista?

 

Každému je snad jasné, že příslib Mesiáše se táhne již od prvotního hříchu a vyplněním tohoto Božího příslibu je Ježíš Kristus, který se pro nás stal člověkem skrze Marie, Panny. Růženec tedy začíná až tím, že Bůh splnil svůj slib a poslal nám vykupitele, Ježíše Krista. Je tedy správné krom účastí na Nejsvětější oběti číst Písmo Svaté, nezapomínat ani na Starý zákon, kde je zřejmá Boží pedagogika, jak si Bůh připravoval svůj lid, modlit se, odpouštět, tvořit společenství a také modlit se růženec.

V radostných tajemstvím nám Zvěstování Panně Marii vypráví evangelista Lukáš nebo evangelista Jan, když píše, že "Na počátku bylo Slovo..." O Navštívení Panny Marie opět mluví evangelista Lukáš nebo evangelista Matouš, když se anděl zjevuje Josefovi a říká mu, že dítě, které Maria počala je z Ducha Svatého. O narození Ježíše mluví Matouš i Lukáš. Matouš pak pokračuje vyprávěním o třech mudrcích, Lukáš ukazuje Ježíše v chrámě nejprve jako malé dítě, potom v rozumném věku, kdy píše, že dítě své rodiče poslouchal a byl milý Bohu i lidem.

Tajemství růžence světla zmiňují všichni evangelisté, i když ne všichni všechno a všichni stejně. Papež Jan Pavel II. tato tajemství milostivě připojil v roce, kdy chtěl církvi zvlášť připomenout modlitbu růžence, která se v různých podobách modlila od počátků církve. Panna Maria měla v církvi vždy nezastupitelnou roli.

A tak se začíná u křtu Páně v řece Jordánu. Tím začíná evangelista Marek své evangelium, které je sice nejkratší, ale obsahuje všechno podstatné. Tady nezůstává pozadu žádný z evangelistů, ani evangelista Jan, který nabízí jiný pohled, než ostatní evangelisté. Naopak je jediným evangelistou, který nám předkládá první znamení a to svatbu v Káně. Ježíšovo veřejné působení pak líčí každý z evangelistů a všichni synoptičtí evangelisté ukazují na Horu tábor. Ustanovením eucharistie, tedy večeře Páně, vrcholí růženec světla a o této večeři přece píší všichni evangelisté i Jan a dokonce navíc i apoštol Pavel.

Dostáváme se tak k tajemstvím utrpení Kristova, kde nemusím připomínat, se zastavují úplně všichni evangelisté a kde se najdou skutečné body průběhu pašijí, kde se nikdo z nich nerozchází. Nabízí se tak zastavení v Getsemanské zahradě, Ježíšovo bičování, korunování trním, křížová cesta a kříž. Kdo by to z Bible neznal, vždyť o tom fundovaně jsou schopni mluvit i někteří nevěřící.

Kristovu slávu zahajuje zmrtvýchvstání, kde se shodují na podstatných věcech všichni evangelisté a odvolávají se na to všechny knihy Nového zákona, protože jak píše sv. Pavel: "bez toho naše víra nemá cenu." Evangelia končí okamžikem, kdy Kristus vstupuje do nebe. Začínají tak Skutky apoštolů a dále pokračují o Seslání Ducha Svatého, kterého přislibovala již evangelia. 

A tady se zdá, že už biblická část růžence vrcholí, protože následující dvě tajemství jsou o Panně Marii a jejich přímou zmínku v Bibli nenajdete. Bylo by velmi zajímavé, kdyby se objevila nějaká autentická zpráva o průběhu Nanebevzetí Panny Marie, neřkuli přímo o korunování Panny Marie v nebi, které žádný smrtelník nemůže poznat. Jenže náš život má do nebe směřovat a v evangeliích od Ježíše víme mnoho o nebeském království, ale přesto "ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo a na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují".

No a ještě bych se nechtěl vyhnout tomu, že se někdy přidává desátek za duše v očistci. "Očistec: Máme vás - ten není v Bibli." Pak ovšem hříšníkům zbývá jen peklo, protože nic nečistého do nebe nevejde. Ale z Písma víme třeba o králi, který odpustil dlužníkovi všechny dluhy, ten nepoctivý sluha však neměl soucit se svým druhem a chtěl rychle splatit jen malou částku. Když pak král o tom uslyšel, uvrhl nepoctivého služebníka do vězení, dokud nezaplatí celý dluh do posledního haléře. My jsme ti nepoctiví, ti, za které zaplatil Ježíš a nedokážeme-li odpustit bližním, skončíme právě v tom vězení a dokud nezaplatíme, nedostaneme se ven. A jak můžeme zaplatit, když tam nic nevyděláme? Musí za nás zaplatit křesťané, kteří se poctivě modlí za naše vysvobození.

Růženec spojuje ve společenství. Existuje také společenství živého růžence, kdy se každý člen toho společenství modlí jeden desátek, všichni pak tedy celý růženec a společně s Marií jdeme za Kristem. 

A jelikož je to povídání nějaké dlouhé, můžeme ho zkrátit: 

Loni jsme měli výlet pro děti z náboženství a já jsem jim místo vysvědčení rozdával růžence. A jelikož jsem tou dobou s dovolením duchovního církve bratrské učil také jeho děti, bylo k tomu potřeba patřičného vysvětlení: 

"Všechno, co růženec obsahuje, najdete v Bibli. Jen s posledními dvěma tajemstvími můžete mít nějaký problém."

Ježíš je zcela jistě důležitější, než Panna Maria. Panna Maria nás však bezpečně vede za Ježíšem. 

 

 

Zobrazeno 719×

Komentáře

suposlav

Žádám a prosím o změnu přezdívky z Dromedar na bratr_Dromedar! :-)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dromedare, oslovuji Vás jako bratra v Kristu, nic debilního v tom nehledejte. Omlouvám se Vám, ale netušil jsem nepochopení, jako ostatně často - je spoustu věcí, které nevychytám.

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio