Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Drahotušská křížová cesta pro cyklisty o sv. Vavřinci

Jen na okraj, v Drahotuších pravidelně pořádáme křížovou cestu pro cyklisty. Doufám, že rozjímání stihnu do jejího termínu letošního 10.3. Křížových cest je hodně a pořád jich hodně vzniká. Tuto jsem slíbil, tak to spěchá, jak jsem již zmínil. Mám na to už jen 6 dní.

Zde jsou fotky ze 3. neděle postní (24.3.), kdy se KC uskutečnila

Úvod

Při dnešní křížové cestě pohlédneme na Kristovo utrpení skrze patrona naši farnosti - sv. Vavřince. Drahotuše mají mnoho připomínek k modlitbě u cest. Naši předkové je tam vystavěli, ale dnes se často na ně nikdo ani nepodívá. Dali nám odkaz sv. Vavřince již při vzniku tohoto městečka, ale dnes se lidé málo ptají, proč tu máme kostel sv. Vavřince. Proto jsem se letos rozhodl nehledat křížovou cestu v pastoračních příručkách či na internetu, ale udělat tuto drahotušskou vlastní. I kdybychom tak rozjímali jenom dnes, věřím, že to bude mít smysl, když nás to přiblíží Ukřižovanému.

 

Pro víru Krista mnozí svatí byli ochotni dát svůj život a jedním z nich byl i sv. Vavřinec. I on se snažil ve svém životě napodobovat Krista životem, smrtí i vítězstvím. Pojďme i my skrze sv. Vavřince napodobovat Krista v jeho utrpení.

1. zastavení - Pán Ježíš je odsouzen k smrti

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553497

Před očima máme soud, vidění konce života. Ježiš znal svůj konec a znal i své vítězství. Rozsudek byl jistě hrůznou chvílí, kdy odsouzenec může řvát nad svým osudem. Ale Ježíš mlčel. Sv. Vavřinec také přijal krutý rozsudek smrti. Jeho smrtí neměl být kříž, ale pálení zaživa jen proto, že císaři ukázal bohatství církve. Pilát si marně mysl své ruce, že už bude mít pokoj od Krista a císař Valerián marně očekával peníze z církevního bohatství. Odpust nám, Pane, naše marná očekávání.

2. zastavení - Pán Ježíš bere na sebe kříž

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553498

S křížem začíná křížová cesta. Sv. Vavřinec, když přijímal službu pro církev, vědomně bral na sebe kříž té služby, ke které byl Pánem povolán. Také my jsme povolání vzít svůj konkrétní kříž, vzít to, co od nás církev očekává se vším všudy, i s utrpením. Když nás církev volá, pohleďme na kříž a pojďme křížovou cestu. Pane, buď nám silou na cestách tam, kde nás chceš mít.

3. zastavení - Pán Ježíš upadl pod tíhou kříže

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553499

Farizeové tvrdě pronásledovali Ježíše a teď ho vedou po křížové cestě a čekají konečně nějaký pád. A je to tady: Kristus padá. Padá pod tíhou, ale nehřeší. Císař Valerián velmi tvrdě pronásleduje křesťany. Najde, zatkne, pošle na smrt pro Krista. Mezi nimi je i sv. Vavřinec. Také nás svět pronásleduje, čeká na naše pády, aby nás mohl obžalovat a pranýřovat za naše nedokonalé křesťanství. Máme příležitost vydávat svědectví, i když je nám těžko, když nás jiní trýzní. Kéž se podíváme, Pane, na Tebe, který padáš pod tíhou kříže a vydáváme dobré křesťanské svědectví.

4. zastavení - Pán Ježiš vidí svou Matku

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553500

"Kdo je má matka a kdo jsou moji příbuzní?" ptá se Pán Ježíš během svého veřejného působení a dává i odpověď: "Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce." Ježíšova Matka vůli Boží plnila z lidí na prvním místě. Dobro církve a vůle Boží nebyla cizí ani sv. Vavřinci či kterému koli jinému světci, vždyť proto nám je církev staví před oči jako vzor k následování. Papež sv. Vavřince pověřil ke správě majetku církve a Vavřinec se svého úkolu ujal vskutku horlivě a naplňoval jej, jako by to byla vůle Boží. Tato horlivost ho vedla až k nebeské odměně. Uč nás, Pane, být horlivými pro tvé jméno.

5. zastavení - Ježíšův pohled na Šimona

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553501

Ježíš potřeboval pomoci. Vojáci viděli Šimona, připletl se jim do cesty, vyhovět rozkazu musel hned. Ježíš jeho pomoc přijímá a uzdravuje jeho srdce. Sv. Vavřinec byl věrným pomocníkem papeže Sixta II., kterého císař umučil toho dne. Císař se obrací na arcijáhna Vavřince a dává mu 3 dny k tomu, aby shromáždil bohatství církve. Vavřinec je však věrným služebníkem papeže a s pohledem na Krista poslechne i císaře tak, jak Šimon vojáky a pilně po celou dobu shromažďuje bohatství církve. Jaké je to bohatství? Pomoz nám, Pane, hromadit právě to bohatství, které chce sv. Vavřinec ukázat císaři.

6. zastavení - Veronika vidí Ježíše

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553502

Svědectví. To je slovo, které nás může oslovit právě při tomto zastavení křížové cesty. Že se tak stalo, Písmo nevzpomíná, ale křesťané se to modlí. Byl to malý čin, ale velké svědectví, protože viděla sama Krista, který chce pomoci a pomohla. V době sv. Vavřince při pronásledování křesťané vydávali svědectví o Kristu právě svým životem. Jejich život byl oslovující i přes fakt jejich pronásledování. Císař pronásledoval církev a církev skrze svědectví mučedníků rostla a sílila. Sílila i skrze Vavřincovo svědectví. Nauč nás, Pane, vydávat Ti pravdivé a přesvědčivé svědectví.

7. zastavení - Další pád pod křížem

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553503

Ježíš má podporu Šimona a stejně padá pod tíhou svého kříže. Sv. Vavřinec byl připraven na to, že Kristu bude svědčit svým životem, když shromáždí pravý majetek církve. Věděl, že před ním bylo mnoho těch, kteří pro Krista dali život. On se rozhodl jít tou cestou, která rozhodně nebyla lehká a pevně se rozhodl v této cestě vytrvat až do konce. Dej nám, Pane, dar pravé vytrvalosti.

8. zastavení - Ježíšovo slovo k ženám

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553504

Co budeme dělat? Veliká bezradnost žen nad Ježíšovým osudem nenechává Ježíše chladným a i přes své utrpení k nim dokáže ještě láskyplně promluvit. Ani sv. Vavřinec nevidí svou situaci bezradně. Hned vidí, co má dělat, když císař po něm žádá majetek církve. Shromáždí všechny chudé, kteří potřebují pomoci a povzbudit a tyto představuje císaři jako největší bohatství církve. Jak podobná jsou Vavřincova slova císaři jako ta, která Ježíš řekl ženám: "Neplačte nade mnou..." Vavřinec říká: "Pohleď, to je naše bohatství! Zde ti ukazuji poklad církve. Péče o něj, není jako mamon příčinou zla, ale v pravdě vede k většímu obohacení i k slávě." Uč nás, Pane, hledat ten pravý poklad, který vede k Tobě.

9. zastavení - Ježíšův poslední pád

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553505

Co se děje? Že by Šimon utekl z boje? Kde je, že Kristus pořád padá? Je tam. Dívá se na Krista, pomáhá mu, ale dalšímu pádu zabránit nedokáže. Ježíš nikdy nezhřešil, všechny naše poklesky vzal na sebe. My však pořád hřešíme a padáme a Ježíš jde s námi a je nám tím Šimonem, který pomáhá nést kříž. Vavřinec tušil jaká odměna ho čeká, když císaři ukáže místo peněz chudé. Hleděl na Krista a potřeboval od něho pomoci zvládnout tu nejtěžší zkoušku, že má pro evangelium položit vlastní život. U Krista našel novou odvahu k povstání. A tak, jak Ježíš šel dál, i jáhen Vavřinec jde mu vstříc. Uč nás, Pane, hledat tu pravou pomoc u Tebe.

10. zastavení - Kristus bez šatů

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553506

Tak a jsme na místě: pro Ježíše Kalvárie, pro Vavřince čekání na blízkou smrt. Oba před popravou musí svléknout ze šatů. Ježíš bude ukřižován, jáhen Vavřinec upečen. Ježíš se bude péct na slunci, arcijáhen na rožni, jako se opéká maso. Ani jeden z nich nemůže mít šat, jsou před lidmi nazí. I v dnešní době mnohé lidi těší pohled na nahé tělo. Křesťana by měl vést stud, aby se nedíval. Mnozí však mají zábavu z toho utrpení i ze způsobu popravy. Je to pro ně podívaná jako dobré divadlo. Pane Ježíši, uč nás dívat se správně.

11. zastavení - Nástroj umučení

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553507

Ježíšův nástroj je kříž. Máme ho často doma, vidíme ho na ulicích a ve své zbožnosti se snad u něj zastavíme k modlitbě. Když někdo umírá, píšeme mu křížek. Vavřincův nástroj byl rošt. Nevím, kdo z nás se modlí u roštu při opékačce nebo má obrázek sv. Vavřince doma. Nicméně při příchodu do kostela sv. Vavřince se na něj díváme od oltáře alespoň každou neděli. Při pohledu na tyto nástroje nás jímá hrůza. Ale oba nám skrze tu hrůzu připomínají nástroj vítězství. Kristus vstane z mrtvých a sv. Vavřinec získá vavřín vítězství v nebi. Žádného z těchto vítězství by nebylo bez kříže. Sv. Pavel říká: Nechci znát nic jiného, než Krista ukřižovaného. Kéž nám, Pane, pohled na kříž připomene tvé vítězství. 

12. zastavení - Smrt Krista a smrt mučednická

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553508

Kristus zemřel za naše hříchy a k jeho výkupné oběti již není třeba nic přidávat. Nastává ticho, díváme se na kříž, na kterém zemřel Spasitel světa. Hle, kříž, na kterém zemřel Spasitel světa... Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti! Co tedy s mučedníky zabitými pro Boží slovo? Tito následují Krista až na smrt a svou víru zpečeťují krví. Krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Krev Abelova volá k Bohu, krev sv. Vavřince vydává svědectví Kristu a povzbuzuje víru křesťanů. Jeho mučení na rožni bylo velmi kruté, ale on se těšil za Kristem do nebe. Svou vytrvalostí nám ukázal směr: "Kdo vytrvá až do konce, bude spasen." Pane, kéž vytrváme i přes všechny těžkosti a oběti.

13. zastavení - Matka Boží má svého Syna na klíně

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553509

Ještě na kříži Ježíš říká Janovi: "Hle, tvá Matka..." a předává ji církvi místo sebe. Ježíš ukazuje na svou Matku a Matka na Ježíše. Církev měla vždy velkou úctu k Matce Boží a sv. Vavřinec miloval církev, sloužil ji až k upečení vlastního těla. Tato láska k církvi a pohled na umučeného Spasitele dala mu sílu k hrdinnému mučednictví. Kéž, Pane, také my milujeme církev a často a rádi se obracíme v modlitbě k tvé Matce, která tě měla na klíně pod křížem.

14. zastavení - Hrob Kristův a ostatky sv. Vavřince

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553510

Kristus byl pohřben za přítomnosti malé hrstky věrných, sv. Vavřinec byl zaživa zpopelněn před mnoha Kristovými nepřáteli. Ostatky Pána Ježíše byste marně hledali, protože vstal z mrtvých, ostatky sv. Vavřince naleznete v Římě a nad jeho ostatky se slaví mše svatá, jak to mají křesťané ve zvyku. Blízko místa ukřižování je Boží hrob, který zůstal prázdný. Ostatky mučedníka jsou povzbuzením víry věřících a Kristův prázdný hrob v Jeruzalémě se těší u všech křesťanů veliké úcty. O popeleční středě nám kněz sype na hlavu popel se slovy: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš." Sv. Vavřinec opustil tělo smrtelné, aby získal nesmrtelnost. Kéž se dobrým životem s církví dobře připravujeme také na svoji smrt.

15. zastavení - Kristovo vzkříšení a věčná radost

https://www.signaly.cz/fotky/61981/1553511

Poslední Ježíšovo slovo je: "Dokonáno jest." Poslední slova sv. Vavřince svému popravčímu jsou jako slova kuchaře, který předkládá dobrou krmi: "Pečeně je již připravena, okrajuj a jez!" Pohleďme na vítězný nástroj kříže, kde Kristus dokonává svou oběť jako vítěz nad smrtí. Nehledejme živého mezi mrtvými. Ukrojme si z pečeně sv. Vavřince a následujme jeho příkladu, protože on také šel za Kristovým křížem. Rozdávejme radost z Kristova zmrtvýchvstání a vězme, že jako apoštolové můžeme mít radost, že jsme mohli trpět pro Krista. Ať světlo Kristova vzkříšení, naši tmu ve světlo promění. Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

Závěr

Buďme hrdi na příklad světců i na příklad sv. Vavřince. Každý ve svém životě máme donést kříž až na Golgotu. Svatí jsou ti, kterým se podařilo svůj kříž až tam dotáhnout. Jsou nám vzorem a příkladem a v nebi se za nás přimlouvají. Sv. Vavřinec byl věrným spolupracovníkem papeže Sixta II. a věrně konal všechno pro dobro církve. Modleme se společně modlitbou církve o sv. Vavřinci a na závěr nabídněme tuto křížovou cestu církvi, když se pomodlíme na úmysl Svatého otce.

Bože, Tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu, aby věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení; nauč i nás následovat příklad jeho lásky: milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Tato křížová cesta je inspirována životem sv. Vavřince a obsahuje i nějaké ty citace či myšlenky z různých zdrojů, které jsem zpracoval a použil, nicméně přímo na ně neodkazuji. Nejedná se o vysokoškolskou práci, ale o rozjímání a modlitbu. Bohu díky za ty všechny zdroje a kéž i toto rozjímání nás přivede blíže Kristu.

Jako vhodná píseň se mi jeví Želivská křížová cesta.

Rozjímání může kdokoli použít ke zbožným účelům.

V Drahotuších od 8. neděle v mezidobí do pátku po Popeleční středě, dne 8.3. 2019 v 15:00

Křížová cesta o sv. Vavřinci.doc

Křížová cesta o sv. Vavřinci.pdf

 

Zobrazeno 409×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes tedy pro nepřízeň počasí se křížová cesta pro cyklisty neuskutečnila. Náhradní termín tedy bude v neděli po prvním jarním dni.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio