Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Veršíky od Třídenní přes Velikonoce

Postní doba už pomalu vrcholí a kupodivu se mě daří udělat ještě víc, než jsem si původně předsevzal. 

24.3. - sobota po 5. neděli postní

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek při večerní mši: Jan 13,1-15

"Pane, nohy mi umývat nebudeš!"

"Petře, pak se mnou podíl mít nemůžeš!"

"Pak, Pane, umyj mi hlavu, ruce též."

"Pokud ses vykoupal, nohy stačí, věř."

Umyl jsem vám nohy, já Mistr a Pán,

podobně to dělejte, vás vyzývám.

Já dal jsem vám příklady, jak vás mám rád,

takto vy máte bližního milovat.

Velký pátek - obřady na památku umučení Páně:

https://vvrh.signaly.cz/1802/pasije-z-jana

Bílá sobota - Boží hrob

Z Jana

Do pruhů plátna ho zabalili,

s vonnými věcmi ho uložili. 

Jak židé maj zvykem pohřbívat,

tak i s Ježíšem mělo se stát. 

Zahrada byla na tom místě

a hrobka nová zcela jistě, 

v ní ještě nikdo pochován,

nyní v ní Pán je uschován. 

U židů přec byl příprav den 

a hrobka blízko byla jen.

z Marka

Josef spásu očekává

za Pilátem se vydává. 

Chce mít tělo Pána Krista,

jeho smrt však není jistá. 

Pilát se diví nad brským skonem,

volejte setníka proto honem. 

Mrtvé tělo vydá klidně hned,

Josef jde připravit na pohřeb. 

Lněné plátno bylo k mání,

to je vhodné k pohřbívání. 

Sňal tělo, do plátna je zabalil,

hrob v té skále kamenem zavalil. 

Kde byl Ježíš položen

viděl tento párek žen: 

Matka Josefova a Magdalena,

pamatujte si dobře tato jména.

z Lukáše

A ti, co sešli se k podívání,

bijí se teď v prsa znenadání.

Vrací se domů všichni hned,

neví, co z toho bude teď.

Jeho známí zůstali,

ženy se zde dívaly.

Josef z Arimatie, z velerady,

spravedlivý je. Ten teď ví si rady.

Nesouhlasil s jednáním kněží,

tušil, že zde o spásu běží.

K Pilátovi jde s žádostí o tělo.

Pak ho sňal, zabalil, tak, jak se mělo.

Vložil do hrobky v skále vytesané,

kde nebylo pohřbené tělo jiné.

Nastal pak den přípravy

na sobotní oslavy.

Ženy, jež byly z Galileje,

viděli to vše, co se děje.

Viděli hrob i tělo k pochování,

šli domů vše připravit k pohřbívání.

Vonné věci i masti připravily,

svátečního klidu pošlušny byly.

z Matouše

Z povzdálí bylo tam taky mnoho žen,

z nich mnohé řekli pak, že byl vzkříšen. 

Josef vyžádal Ježíšovo tělo,

jež v skále tři dny odpočinek mělo. 

Velekněží z obav o vzkříšení

žádají Piláta o střežení. 

"Zde máte stráž, zajistěte,

udělejte, tak, jak chcete." 

Oni šli a zajistili,

stráže k hrobu postavili. 

Na kámen pečeť umístili,

že nevstane se ujistili. 

Již otřese se celá zem

nad zmrtvýchvstalým Ježíšem.

Velikonoční vigilie a slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Po sobotě, z týdne první den,

kámen byl od hrobu odvalen.

Velikonoční vigilie, cyklus A: Mt 28, 1 -  10

Do Galileje, tam jděte,

že jsem vstal z mrtvých, povězte. 

Velikonoční vigilie, cyklus B: Mk 16, 1 - 7

Kdo jim kámen odvalí

za chviličku odhalí.

Velikonoční vigilie, cyklus C: Lk 24, 1 - 12

Proč živého hledáte v hrobě,

z mrtvých vstal, jak řekl o sobě. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v den slavnosti: Jan 20, 1 - 9

Jan s Petrem hned k hrobu běželi,

že byl hrob uklizen viděli.

Pán jistě vyšel dnes z hrobu ven,

jinak by nebyl hrob uklizen.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v den slavnosti, večer: Lk 24, 13 - 35

a také 3. neděle velikonoční, cyklus A

Dva učedníci putují pryč,

srdce jim svírá žalosti bič.

Pán se připojí, zjišťuje žal,

Písmo vykládá, putují dál.

"Zůstaň tu s námi, nastává noc!"

A naráz vidí Kristovu moc!

Kdo láme chleba, je přece Pán,

to on se nyní ukázal nám.

I když je noc, musíme teď zpět,

že Pán vstal z mrtvých všem povědět. 

Velikonoční oktáv

Pondělí v oktávu velikonočním: Mt 28, 8 - 15

Ježíš, on nevstal, ukraden byl,

za tuto zprávu vás podplatím.

Takto to kněží vyžehlili,

vojáky mnoze podplatili. 

Tak u židů to po dnes stojí,

že z mrtvých vstal, to neobstojí.

Úterý v oktávu velikonočním: Jan 20, 11 - 18

To nebyl zahradník, byl to náš Pán,

jeho jsem viděla, zvěstuji vám.

(Úterý po 2. neděli velikonoční: Jan 3, 7 - 15

"Vy musíte se narodit znova..."

"Jak, Pane, naplnit tato slova?"

"Tys učitel, nevíš, o čem mám řeč,

o nebi mluvit chci, naslouchej též.

Jako byl na poušti vyvýšen had,

se Synem člověka musí se stát.")

Středa v oktávu velikonočním: Lk 24, 13 - 35

jako o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, ve dne - večer

Čtvrtek v oktávu velikonočním: Lk 24, 35 - 48

a také 3. neděle velikonoční, cyklus B

Z Emauz radostí naplněni

zvěstují Písma vyplnění.

(zvěstují zprávu o vzkříšení.)

Tu zazní v místnosti "Pokoj vám!"

Leknou se, že vidí ducha tam.

"Zde moje rány, dejte mi jíst,

duch nemá maso, tím jsem si jist.

Co psáno bylo ve zjevení,

splnilo se vám k odpuštění.

A vy jste svědky těchto věcí,

nebuďte sami na to přeci.

Pátek v oktávu velikonočním: Jan 21, 1 - 14

a také 3. neděle velikonoční, cyklus C (Jan 21,1-19)

Učedníci chtěli lovit ryby,

tam na břehu Pán je, bez pochyby.

Za celou noc však nic neuloví,

ze břehu volá Pán na ně slovy:

"Na pravé straně, tam ryb je dosti!"

Hodili, měli jich do sytosti.

"Pán je to," řekl Petrovi Jan,

Petr se oblékl a plaval tam.

Sto tři a padesát ryb je v síti,

společně mohou snídani míti.

Teď po Ježíšově zmrtvýchvstání

to bylo již třetí s ním setkáni.

v 3. neděli velikonoční ještě pokračuje:

Za trojí zapření, trojí "mám rád"

musí teď Petr Kristu Pánu dát. 

Když všichni společně posnídali,

zeptal se Petra Pán zmrtvýchvstalý:

"Šimone, Petře, máš mě vůbec rád?"

"Ty víš dobře, Pane, že tě mám rád."

"Mé stádo, mé beránky, tedy pas."

Za chvíli se Petra Pán zeptal zas:

"Víc, než ti zde, Petře, máš mě tak rád?"

"Láska má k tobě je pevná, jak hrad."

"Mé stádo, moje ovce, tedy pas."

Za chvíli se Petra Pán zeptal zas:

"Šimone, Petře, moc mě miluješ?"

Potřetí Pán zeptal se na totéž.

Petr zesmutněl, odpověď však měl:

"Miluji, Pane, tys všechno věděl."

"Pas moje ovce. Když jsi mladší byl,

sám sis dělal vše, kams chtěl, tams chodil.

Jak však zestárneš, ruce natáhneš,

jiný povede tě, tam kam nechceš."

Naznačil Petrovi těmi slovy

jakou smrtí, že Pána oslaví. 

26.3. - pondělí ve svatém (pašijovém) týdnu

Sobota v oktávu velikonočním: Mk 16, 9 - 15

Ježíš se ukázal Magdaleně,

ze které vyhnal zlých duchů plémě.

Ona pak řekla truchlícím tu zvěst,

ve svém stavu však nemohli to snést.

Dvěma, co prchali, též se zjevil,

z učedníků však nikdo nevěřil.

Potom se zjevil těm jedenácti,

že nevěřili, není jim ke cti.

"To vaše srdce sice tvrdé je,

vkládám ve vás však mnoho naděje.

Jděte, kažte do celého světa

evangelium, ať tvorstvo vzkvétá.

Neděle v oktávu velikonočním, 2. neděle velikonoční: Jan 20, 19 - 31

Ze strachu před židy zavíráme,

nikoho mezi nás nevítáme.

Tu přijde Ježíš, říká "Pokoj vám!"

ukáže ruce, bok, vždyť je to Pán.

Srdce jim radostí zaplesají

a slova Pánova přijímají.

"Přijměte Ducha a odpouštějte,

a hříchy těm lidem odkrývejte.

A komu ty hříchy odpustíte,

Boží hněv také tím zadržíte.

Nedojde-li ten hřích odpuštění,

může se obávat zavržení."

Tomáš však není při této zvěsti,

nemůže uvěřit, neměl štěstí.

Za týden opět tak, Tomáš s nimi,

Ježíš se objeví mezi nimi.

A vyzve Tomáše: "Vlož prsty sem,

ať věříš pevně teď, že já to jsem."

"Pán můj a Bůh můj též, teď už to vím,

velikou radost mám, že již věřím."

"Že jsi mě uviděl, máš teď sílu,

mnohý mě neviděl, přec má víru."

Zázraků Ježíš mnoho vykonal,

těžko bych všechno to zaznamenal.

Toto však zapsal jsem, ať víru máš,

že Ježíš je ten pravý Mesiáš. 

Zobrazeno 722×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, cyklus B: Jan 19, 31 - 37
Tento úryvek pašijí:

Jelikož den příprav byl,
čas se brzo nachýlil.

Přes sobotu mrtvá těla
na kříži viset nesměla.

Jo, slavili navíc velký svátek,
ani netušili velký pátek.

Byli tedy židé žádat Piláta,
by byla přeražena každá hnáta

všem, kteří na kříži viseli,
hýbat se vůbec nesměli.

Prvnímu i druhému přerazili,
u Ježíše se však hned zastavili.

Shledali totiž, že skonal již,
měli by s tím jen zbytečný kříž.

Ale jeden voják kopím vrh,
trefil do boku a naráz spch!

Z té rány vytryskla krev a voda,
opět se splnila Písma slova:

"Ani kost nebude mít zlomenou"
či "Pohledí na ránu probodenou."

Ten, který to viděl dává svědectví,
mluví pravdu, říká dobré poselství.

Abyste věřili také vy,
je k vám ten učedník pravdivý.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, cyklus C: Lk 15, 3-7

Učitelé, když ovcí máte sto
a jedna z nich ztratí svoje místo,
vy snad necháte zbytek ovcí být,
abyste mohli ztracenou najít?
Kdo najde ji, dá ji na ramena,
oslaví to, že je nalezena?

Jednoho zlého obrácení
mnohem více se v nebi cení,
nad vším zbytkem těch spravedlivých,
jenž si myslí, že nemají hřích.

Zobrazit 30 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio