Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Veršíky od Třídenní přes Velikonoce

Postní doba už pomalu vrcholí a kupodivu se mě daří udělat ještě víc, než jsem si původně předsevzal. 

24.3. - sobota po 5. neděli postní

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek při večerní mši: Jan 13,1-15

"Pane, nohy mi umývat nebudeš!"

"Petře, pak se mnou podíl mít nemůžeš!"

"Pak, Pane, umyj mi hlavu, ruce též."

"Pokud ses vykoupal, nohy stačí, věř."

Umyl jsem vám nohy, já Mistr a Pán,

podobně to dělejte, vás vyzývám.

Já dal jsem vám příklady, jak vás mám rád,

takto vy máte bližního milovat.

Velký pátek - obřady na památku umučení Páně:

https://vvrh.signaly.cz/1802/pasije-z-jana

Bílá sobota - Boží hrob

Z Jana

Do pruhů plátna ho zabalili,

s vonnými věcmi ho uložili. 

Jak židé maj zvykem pohřbívat,

tak i s Ježíšem mělo se stát. 

Zahrada byla na tom místě

a hrobka nová zcela jistě, 

v ní ještě nikdo pochován,

nyní v ní Pán je uschován. 

U židů přec byl příprav den 

a hrobka blízko byla jen.

z Marka

Josef spásu očekává

za Pilátem se vydává. 

Chce mít tělo Pána Krista,

jeho smrt však není jistá. 

Pilát se diví nad brským skonem,

volejte setníka proto honem. 

Mrtvé tělo vydá klidně hned,

Josef jde připravit na pohřeb. 

Lněné plátno bylo k mání,

to je vhodné k pohřbívání. 

Sňal tělo, do plátna je zabalil,

hrob v té skále kamenem zavalil. 

Kde byl Ježíš položen

viděl tento párek žen: 

Matka Josefova a Magdalena,

pamatujte si dobře tato jména.

z Lukáše

A ti, co sešli se k podívání,

bijí se teď v prsa znenadání.

Vrací se domů všichni hned,

neví, co z toho bude teď.

Jeho známí zůstali,

ženy se zde dívaly.

Josef z Arimatie, z velerady,

spravedlivý je. Ten teď ví si rady.

Nesouhlasil s jednáním kněží,

tušil, že zde o spásu běží.

K Pilátovi jde s žádostí o tělo.

Pak ho sňal, zabalil, tak, jak se mělo.

Vložil do hrobky v skále vytesané,

kde nebylo pohřbené tělo jiné.

Nastal pak den přípravy

na sobotní oslavy.

Ženy, jež byly z Galileje,

viděli to vše, co se děje.

Viděli hrob i tělo k pochování,

šli domů vše připravit k pohřbívání.

Vonné věci i masti připravily,

svátečního klidu pošlušny byly.

z Matouše

Z povzdálí bylo tam taky mnoho žen,

z nich mnohé řekli pak, že byl vzkříšen. 

Josef vyžádal Ježíšovo tělo,

jež v skále tři dny odpočinek mělo. 

Velekněží z obav o vzkříšení

žádají Piláta o střežení. 

"Zde máte stráž, zajistěte,

udělejte, tak, jak chcete." 

Oni šli a zajistili,

stráže k hrobu postavili. 

Na kámen pečeť umístili,

že nevstane se ujistili. 

Již otřese se celá zem

nad zmrtvýchvstalým Ježíšem.

Velikonoční vigilie a slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Po sobotě, z týdne první den,

kámen byl od hrobu odvalen.

Velikonoční vigilie, cyklus A: Mt 28, 1 -  10

Do Galileje, tam jděte,

že jsem vstal z mrtvých, povězte. 

Velikonoční vigilie, cyklus B: Mk 16, 1 - 7

Kdo jim kámen odvalí

za chviličku odhalí.

Velikonoční vigilie, cyklus C: Lk 24, 1 - 12

Proč živého hledáte v hrobě,

z mrtvých vstal, jak řekl o sobě. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v den slavnosti: Jan 20, 1 - 9

Jan s Petrem hned k hrobu běželi,

že byl hrob uklizen viděli.

Pán jistě vyšel dnes z hrobu ven,

jinak by nebyl hrob uklizen.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v den slavnosti, večer: Lk 24, 13 - 35

a také 3. neděle velikonoční, cyklus A

Dva učedníci putují pryč,

srdce jim svírá žalosti bič.

Pán se připojí, zjišťuje žal,

Písmo vykládá, putují dál.

"Zůstaň tu s námi, nastává noc!"

A naráz vidí Kristovu moc!

Kdo láme chleba, je přece Pán,

to on se nyní ukázal nám.

I když je noc, musíme teď zpět,

že Pán vstal z mrtvých všem povědět. 

Velikonoční oktáv

Pondělí v oktávu velikonočním: Mt 28, 8 - 15

Ježíš, on nevstal, ukraden byl,

za tuto zprávu vás podplatím.

Takto to kněží vyžehlili,

vojáky mnoze podplatili. 

Tak u židů to po dnes stojí,

že z mrtvých vstal, to neobstojí.

Úterý v oktávu velikonočním: Jan 20, 11 - 18

To nebyl zahradník, byl to náš Pán,

jeho jsem viděla, zvěstuji vám.

(Úterý po 2. neděli velikonoční: Jan 3, 7 - 15

"Vy musíte se narodit znova..."

"Jak, Pane, naplnit tato slova?"

"Tys učitel, nevíš, o čem mám řeč,

o nebi mluvit chci, naslouchej též.

Jako byl na poušti vyvýšen had,

se Synem člověka musí se stát.")

Středa v oktávu velikonočním: Lk 24, 13 - 35

jako o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, ve dne - večer

Čtvrtek v oktávu velikonočním: Lk 24, 35 - 48

a také 3. neděle velikonoční, cyklus B

Z Emauz radostí naplněni

zvěstují Písma vyplnění.

(zvěstují zprávu o vzkříšení.)

Tu zazní v místnosti "Pokoj vám!"

Leknou se, že vidí ducha tam.

"Zde moje rány, dejte mi jíst,

duch nemá maso, tím jsem si jist.

Co psáno bylo ve zjevení,

splnilo se vám k odpuštění.

A vy jste svědky těchto věcí,

nebuďte sami na to přeci.

Pátek v oktávu velikonočním: Jan 21, 1 - 14

a také 3. neděle velikonoční, cyklus C (Jan 21,1-19)

Učedníci chtěli lovit ryby,

tam na břehu Pán je, bez pochyby.

Za celou noc však nic neuloví,

ze břehu volá Pán na ně slovy:

"Na pravé straně, tam ryb je dosti!"

Hodili, měli jich do sytosti.

"Pán je to," řekl Petrovi Jan,

Petr se oblékl a plaval tam.

Sto tři a padesát ryb je v síti,

společně mohou snídani míti.

Teď po Ježíšově zmrtvýchvstání

to bylo již třetí s ním setkáni.

v 3. neděli velikonoční ještě pokračuje:

Za trojí zapření, trojí "mám rád"

musí teď Petr Kristu Pánu dát. 

Když všichni společně posnídali,

zeptal se Petra Pán zmrtvýchvstalý:

"Šimone, Petře, máš mě vůbec rád?"

"Ty víš dobře, Pane, že tě mám rád."

"Mé stádo, mé beránky, tedy pas."

Za chvíli se Petra Pán zeptal zas:

"Víc, než ti zde, Petře, máš mě tak rád?"

"Láska má k tobě je pevná, jak hrad."

"Mé stádo, moje ovce, tedy pas."

Za chvíli se Petra Pán zeptal zas:

"Šimone, Petře, moc mě miluješ?"

Potřetí Pán zeptal se na totéž.

Petr zesmutněl, odpověď však měl:

"Miluji, Pane, tys všechno věděl."

"Pas moje ovce. Když jsi mladší byl,

sám sis dělal vše, kams chtěl, tams chodil.

Jak však zestárneš, ruce natáhneš,

jiný povede tě, tam kam nechceš."

Naznačil Petrovi těmi slovy

jakou smrtí, že Pána oslaví. 

26.3. - pondělí ve svatém (pašijovém) týdnu

Sobota v oktávu velikonočním: Mk 16, 9 - 15

Ježíš se ukázal Magdaleně,

ze které vyhnal zlých duchů plémě.

Ona pak řekla truchlícím tu zvěst,

ve svém stavu však nemohli to snést.

Dvěma, co prchali, též se zjevil,

z učedníků však nikdo nevěřil.

Potom se zjevil těm jedenácti,

že nevěřili, není jim ke cti.

"To vaše srdce sice tvrdé je,

vkládám ve vás však mnoho naděje.

Jděte, kažte do celého světa

evangelium, ať tvorstvo vzkvétá.

Neděle v oktávu velikonočním, 2. neděle velikonoční: Jan 20, 19 - 31

Ze strachu před židy zavíráme,

nikoho mezi nás nevítáme.

Tu přijde Ježíš, říká "Pokoj vám!"

ukáže ruce, bok, vždyť je to Pán.

Srdce jim radostí zaplesají

a slova Pánova přijímají.

"Přijměte Ducha a odpouštějte,

a hříchy těm lidem odkrývejte.

A komu ty hříchy odpustíte,

Boží hněv také tím zadržíte.

Nedojde-li ten hřích odpuštění,

může se obávat zavržení."

Tomáš však není při této zvěsti,

nemůže uvěřit, neměl štěstí.

Za týden opět tak, Tomáš s nimi,

Ježíš se objeví mezi nimi.

A vyzve Tomáše: "Vlož prsty sem,

ať věříš pevně teď, že já to jsem."

"Pán můj a Bůh můj též, teď už to vím,

velikou radost mám, že již věřím."

"Že jsi mě uviděl, máš teď sílu,

mnohý mě neviděl, přec má víru."

Zázraků Ježíš mnoho vykonal,

těžko bych všechno to zaznamenal.

Toto však zapsal jsem, ať víru máš,

že Ježíš je ten pravý Mesiáš. 

Zobrazeno 724×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

4. velikonoční A: Jan 10, 1-10

Do ovčince, kdo vchází dveřmi,
jen to pastýř je, ovce, věř mi!

Ten, kdo jinudy tam proniká,
potkáte zloděje, hříšníka.

Jen dobrý pastýř ovečky zná,
každá z nich snadno je rozpozná.

Za hlasem pastýře ovce jdou,
cizího poslouchat nebudou.

Jděme za Kristem, on je dveře,
cestu k životu nám otevře!

4. velikonoční B: Jan 10, 11 - 18

Ježíš, Dobrý pastýř, za ovce
také svůj život dáti chce.

Ten, kdo však hlídá kvůli práci,
jak vlk přijde, tak hned se ztrácí.

Jako Dobrý pastýř ovce znám,
svého Otce, Boha poslouchám.

4. velikonoční C: Jan 10, 27 - 30

Ty moje ovce můj hlas slyší,
znám je, vím, že mě neoslyší.

To já jim věčný život dávám,
v cizích rukou je nenechávám.

A můj Otec všechny mi je dal,
v jednotě s Ním jsem, každý ho chval.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

23.4. - sv. Vojtěch: Jan 10,11-16 (nebo 4. velikonoční B)

Dobrý pastýř ovce zná,
život za ně taky dá.

25.4. - sv. Marek: Mk 16, 15-20 - začátek jako konec SO v oktávu velikonočním

Jděte, kažte do celého světa
evangelium, ať tvorstvo vzkvétá.

Ten, kdo uvěří, přijme od vás křest.
Kdo neuvěří, zavržený jest.

Kdo uvěří, bude konat znamení,
jeho život se velmi promění.

Po tom všem Pán byl vzat na nebesa
a s Pánem na nebi církev plesá.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

5. neděle velikonoční A: Jan 14, 1-12

Jak můžeme cestu znát?
Tvého Otce milovat?

Kdo Ježíše vidí, věř:
Jako Otec, tak Pán též.

"To Já v Otci jedno jsem,
mé skutky jsou důkazem.

Ten, kdo ve mě víru má,
stejné činy udělá."

5. neděle velikonoční B: Jan 15,1-8

Otec vinař a Ježíš kmen,
na tomto kmeni uzrajem.

Dobré ovoce musí zrát,
Pán se chce o nás postarat.

5. neděle velikonoční C: Jan 13,31-33a.34-35

Máme nové přikázání:
Ježíš nás zve k milování.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

29.4. - Sv. Kateřina: Mt 11,25-30

Maličkým, Otče, vše ukazuješ,
pokorné srdce jim odhaluješ.

6. velikonoční A: Jan 14,15-21

Budu prosit Otce svého,
Přímluvce Vám dá jiného.

Kdo žije má přikázání,
miluje mne do skonání.

6. velikonoční B: Jan 15,9-17

Už nejste mí služebníci,
jste přátelé, učedníci.

Vše vám dá Pán ve jménu mém.
Vy milujte se navzájem.

6. velikonoční C: Jan 14,23-29

Slovo mé přece moje není,
od Otce mám ho, ze slyšení.

Duch svatý z Otce ve jménu mém,
zjeví vám všechno, co chci říct všem.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

K Seslání Ducha Svatého - ze Skutků apoštolů, 2. kap.

Ta zdánlivá opilost
přitahuje lidí dost.

Nemůžem být opilí,
devět bude za chvíli.

Z nebe Ducha seslal všem
Ježíš, jenž je vítězem.

Na kříž jste ho přibili,
on vstal, je opět živý.

Není třeba překladu,
vnímá, kdo má náladu.

Rozumí nám národy,
dojde velké obrody.

Tři tisíce lidí hned
žádají Petra o křest.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3.5. - sv. Filip a Jakub: Jan 14, 6-14

Skrz Tomáše Pán říká všem:
"Já cesta, pravda, život jsem."

Filip chce Otce ukázat,
Pán o Něm začne vykládat.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nanebevstoupení Páně A: Mt 28, 16-20

Jedenáct odešlo na horu
s Ježíšem naposled pospolu.

"Jděte, získejte učedníky,
národy vzdají Bohu díky.

Národy křtěte v jméně Páně,
učte všechny, jak jednat správně.

Jsem s vámi vždy do konce světa,
tato víra ať stále vzkvétá."

Nanebevstoupení Páně B: Mk 16, 15 - 20

S jedenácti Pán naposled má řeč:
"Celý svět ať radost dozví se též.

Kdo uvěří, od vás přijme křest,
kdo neuvěří, zavržený jest.

Kdo uvěří, zlé duchy vyžene,
jed i zlo nebude mu smrtelné."

Po tom všem byl Ježíš vzat do nebe,
u Otce jest, čeká tam na tebe.

Učedníci pak vyšli, kázali,
Pán s nimi byl a divy dělali.Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nanebevstoupení Páně C: Lk 24, 46-53

Naposled Pán mluví k učedníkům:
"Zvěstovat budete všem národům

Kristus musel trpět a vstát z mrtvých,
aby odpuštěn byl všechen váš hřích.

Vy svědky toho jste, já pošlu vám,
od Otce Ducha, počkejte zde naň."

Vyvedl je, kde je Betanie,
tam požehnal jim, v jejích srdcích je.

Zatímco jim žehnal, k nebi se vznes,
apoštol každý na kolena kles.

Do Jeruzaléma se vrátili,
stále v chrámě Boha velebili.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

7. neděle velikonoční A: Jan 17, 1-11

Říká nám nyní svatý Jan,
jak k Otci modlí se náš Pán.

"Otče, přišla ta hodina,
Syn oslaví tě, ty Syna.

Zjevil jsem Tebe lidem všem,
poznali, že od tebe jsem.

Všechny ty, které jsi mi dal,
stále veď, já k Tobě jdu dál."

7. velikonoční B: Jan 17, 11-19

Říká nám nyní svatý Jan,
jak k Otci modlí se náš Pán.

"...nenávist je jim odplata,
protože nejsou ze světa.

Svou pravdou, Otče, posvěť je,
ať nesou stále slovo tvé.

Od zlého, Otče, je teď chraň,
ve světě jsi jim mocná zbraň.

Ty jsi je poslal do světa,
já jsem je poslal do světa."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

7. neděle velikonoční C: Jan 17, 20 - 26

Říká nám nyní svatý Jan,
jak k Otci modlí se náš Pán.

"...Ať všichni jedním směrem jdou,
tím, který vede za tebou.

Jako já v tobě jedno jsem,
ať dají světlo lidem všem.

Lásku dals mi před stvořením,
tu slávu ukaž také jim.

Svět, Otče, tebe nepoznal,
moji ví, že jsi mě poslal.

Dal jsem jim poznat jméno tvé,
předal jim lásku, jenž dals mě."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Seslání Ducha Svatého - vigilie: Jan 7, 37 - 39

Kdo v Krista věří, žízeň má,
od něj ať vodu načerpá.

Duch svatý nemůže být dán
dřív, než oslaven bude Pán.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Sv. Matěj - 14.5.: Jan 15, 9-17 >jako 6. neděle velikonoční B
(Sk 1, 15 - 17. 20 - 26

Svědkem Páně zmrtvýchvstání
má být Matěj znenadání.)

Sv. Jan Nepomucký - 16.5.: Mt 10, 17 - 22

Mnozí v nenávisti vás budou mít,
nenechte se od víry odradit.

Co mluvit máte, to svatý Duch ví,
vydáte tak o Kristu svědectví.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Seslání Ducha Svatého - ve dne A: Jan 20, 19-23 (jako neděle v oktávu velikonočním - 2. neděle velikonoční:
Ze strachu před židy zavíráme... - ...Nedojde -li ten hřích odpuštění, může se obávat zavržení)

Ze strachu před židy zavíráme,
nikoho mezi nás nevítáme.

Tu přijde Ježíš, říká "Pokoj vám!"
ukáže ruce, bok, vždyť je to Pán.

Srdce jim radostí zaplesají
a slova Pánova přijímají.

"Přijměte Ducha a odpouštějte,
a hříchy těm lidem odkrývejte.

A komu ty hříchy odpustíte,
Boží hněv také tím zadržíte.

Nedojde-li ten hřích odpuštění,
může se obávat zavržení."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Seslání Ducha Svatého - ve dne C: Jan 14, 15-16; 23 - 26
(jako 6. velikonoční A: Jan 14,15-21
Budu prosit Otce svého,
Přímluvce Vám dá jiného.

Kdo žije má přikázání,
miluje mne do skonání.)

navíc:

Duch pravdy, ten mě oslaví,
z mého vezme, vám oznámí.

(nebo dál jako 6. velikonoční C: Jan 14,23-29

Slovo mé přece moje není,
od Otce mám ho, ze slyšení.

Duch svatý z Otce ve jménu mém,
zjeví vám všechno, co chci říct všem.)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Seslání Ducha Svatého - ve dne B: Jan 15,26-27; 16,12-15

Od začátku se mnou jste,
své svědectví vydejte.

Duch pravdy vás uvede,
v celou pravdu zavede.

Vše od Otce moje jest,
z mého oznámí vám zvěst.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz - čtvrtek po Seslání Ducha Svatého B: Mk 14, 22-25 - část pašijového příběhu podle Marka -

Večeře jde dál, Ježíš slovo má,
bere chléb, žehná, lámá, podává.

Z Ježíšových úst nyní zaznělo:
"Vezměte, jezte, to je mé tělo."

Potom vzal kalich a díky vzdal,
podal jim, pili, pokračoval:

"To je krev moje, nová smlouva vám,
za vás a za všechny ji prolévám.

Už nikdy nebudu z plodu révy pít,
až v Božím království budu slavit."

Pak zazněl chvalozpěv a vyšli dál,
na Olivovou horu je Pán vzal.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz - čtvrtek po Seslání Ducha Svatého A: Mt 26, 36-42

"Má duše je smutná k smrti,
zůstaňte zde se mnou bdíti."

"Otče můj, je -li možné to,
ať mě mine kalich tento.

Ne, jak já, ale jak ty chceš,
přijmu kalich, k němuž mě zveš."

Vrátil se k nim, oni spali,
tak hodinu zanedbali.

"Duch ochotný, slabé tělo,
proti zlu se modlit mělo."

Odešel zas, modlil se dál,
by ten kalich nakonec vzal.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz - čtvrtek po Seslání Ducha Svatého C: Jan 17, 1-2. 9.14-26 - stejně jako 7. velikonoční A, B i C dohromady

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ač následující slavnosti vč. JK, nejvyššího a věčného kněze nepatří přímo do velikonoční doby, mají velikonoční povahu. Tak sem dám veršíky od Boží Trojice až do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vyjma nedělí v mezidobí, které náleží mezi doby.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Slavnost Nejsvětější Trojice v cyklu B má naprosto stejný text jako Nanebevstoupení Páně A: Mt 28, 16-20, proto i stejné verše:

Jedenáct odešlo na horu
s Ježíšem naposled pospolu.

"Jděte, získejte učedníky,
národy vzdají Bohu díky.

Národy křtěte v jméně Páně,
učte všechny, jak jednat správně.

Jsem s vámi vždy do konce světa,
tato víra ať stále vzkvétá."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Slavnost Nejsvětější Trojice v cyklu A (Jan 3,16-18) má podobný (delší text) jako 4. neděle postní v cyklu B:

Jan 3, 14 - 21 (Jan 3,16)

Tak Bůh lidi miloval,
Syna světu k spáse dal.

(Syna svého k spáse dal)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

V cyklu C Nejsvětější Trojice jako slavnost Seslání Ducha Svatého v cyklu B, ale pouze 2. část, tj. Jan 16,12-15:

Chci vám ještě mnoho říct,
nemůžete to teď snýst.

Duch pravdy vás uvede,
v celou pravdu zavede.

Vše od Otce moje jest,
z mého oznámí vám zvěst.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Slavnost Těla a Krve Páně, cyklus B: Mk 14,12-16.22-26
Tyto úryvky z pašijí:

Když zabíjel se beránek,
tu jeden z učedníků řek:

"Kde chceš, Pane, dneska být,
velikonoc oslavit."

"Jděte vy dva do města,
jistý člověk přichystá."

Všechno, jak řekl jim, našli ihned,
večer s učedníky Ježíš zased.

Večeře jde dál, Ježíš slovo má,
bere chléb, žehná, lámá, podává.

Z Ježíšových úst nyní zaznělo:
"Vezměte, jezte, to je mé tělo."

Potom vzal kalich a díky vzdal,
podal jim, pili, pokračoval:

"To je krev moje, nová smlouva vám,
za vás a za všechny ji prolévám.

Už nikdy nebudu z plodu révy pít,
až v Božím království budu slavit."

Pak zazněl chvalozpěv a vyšli dál,
na Olivovou horu je Pán vzal.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Slavnost Těla a Krve Páně, cyklus A: Jan 6,51-58

Ty, Ježíši, živý chlebe,
sestoupil jsi pro nás z nebe.

"Kdo ten můj chléb bude jísti,
toho čeká věčné žití.

Ten chléb, to je tělo moje,
jenž se za svět obětuje."

Jak nám může dát své tělo,
málo jich to rozumělo.

"Nebudete-li to tělo jíst,
nebudete ten život mít.

Kdo mé tělo jí, krev pije,
vzkříšen bude, povždy žije.

Tento živý, skutečný chléb,
ten neslouží vám na pohřeb.

Tento chléb, kdo bude jísti,
toho čeká věčné žití."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Slavnost Těla a Krve Páně, cyklus C: Lk 9,11b-17

Ježíš mluví ke všem lidem,
poslouchají všichni s klidem.

Přišel čas jídla, propust lid,
ať sami si jdou nakoupit.

Vy jim dejte, jídlo máte.
Jen pět chlebů, ryby zlaté.

Přes pět tisíc poslouchalo,
do skupinek posedalo.

Chleby, ryby Pán rozdělil,
dvanáct tam košů zbytek zbyl.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Navštívení Panny Marie, 31.5.: Lk 1,39-56

K Alžbětě přichází Maria, Panna,
mezi všemi ženami požehnaná.

Ó velebí duše má,
velebí Hospodina.

To v Bohu můj duch jásá,
vždyť od Něj přijde spása.
On shlédl mě nepatrnou
služebnici mu oddanou.

Od té chvíle blahoslavit budou mě
všichni lidé země, každé plémě,
Mě, malé, staly se tak velké věci,
od toho, jenž má to vše v Božské moci.

To jeho jméno svaté je,
milosrdenství prospěje,
lidem, jenž se Boha bojí,
on milosrdenstvím spojí.

Mocně zasáhl on ramenem svým
a pyšně smýšlející rozptýlil.
Mocné, ty z trůnu sesadil
a ponížené povýšil.

Dobrem nasytil hladové,
s prázdnou propustil bohaté.
Služebníka Izraele se ujal,
na své milosrdenství pamatoval.

Jak na věky slíbil všem našim předkům,
Abrahamovi a jeho potomkům.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tři měsíce zůstává
a Alžbětě pomáhá.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie - SO po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého: Lk 2,41-51

Ve dvanácti opět v chrámě
učí učitele zdárně.

Dvanáct let už nyní mám,
s Otcem v chrámě zůstávám.

Na co rozum krátký,
to je v srdci Matky.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, cyklus A: Mt 11, 25-30 (jako sv. Kateřina Sienská)

Maličkým, Otče, vše ukazuješ,
pokorné srdce jim odhaluješ.

Pojďte ke mně obtížení
a já vám dám občerstvení.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, cyklus B: Jan 19, 31 - 37
Tento úryvek pašijí:

Jelikož den příprav byl,
čas se brzo nachýlil.

Přes sobotu mrtvá těla
na kříži viset nesměla.

Jo, slavili navíc velký svátek,
ani netušili velký pátek.

Byli tedy židé žádat Piláta,
by byla přeražena každá hnáta

všem, kteří na kříži viseli,
hýbat se vůbec nesměli.

Prvnímu i druhému přerazili,
u Ježíše se však hned zastavili.

Shledali totiž, že skonal již,
měli by s tím jen zbytečný kříž.

Ale jeden voják kopím vrh,
trefil do boku a naráz spch!

Z té rány vytryskla krev a voda,
opět se splnila Písma slova:

"Ani kost nebude mít zlomenou"
či "Pohledí na ránu probodenou."

Ten, který to viděl dává svědectví,
mluví pravdu, říká dobré poselství.

Abyste věřili také vy,
je k vám ten učedník pravdivý.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, cyklus C: Lk 15, 3-7

Učitelé, když ovcí máte sto
a jedna z nich ztratí svoje místo,
vy snad necháte zbytek ovcí být,
abyste mohli ztracenou najít?
Kdo najde ji, dá ji na ramena,
oslaví to, že je nalezena?

Jednoho zlého obrácení
mnohem více se v nebi cení,
nad vším zbytkem těch spravedlivých,
jenž si myslí, že nemají hřích.

Zobrazit 30 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio