Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Hesla na roráty, advent a vánoce

Využívám času doby postní, abych si všimnul adventních evangelií po tom, co jsem se pustil do pašijí, které už mám prorozjímané všechny čtyři. Když jsou volné postní večery a potřebuji si odpočinout, tu si vzpomenu na svou "básnickou vášeň" a je to pro mě "taková odreagovačka", která mě i trochu dost naplňuje. A Protože roráty jsou někde každý den a jelikož "nedělní veršování" je docela pěkná pohoda a větší zážitek z prožívání neděle, zkusím si i teď při přípravě na velikonoce tak trochu připravit vánoce. Adventní neděle už svá hesla mají, takže zbývají všední dny, svátky svatých a týden od 17. do 24. prosince.

 

Sobota ve 4. postním týdnu:

 

První adventní týden

Pondělí: Mt 8,5-11

Tu víru, kerou setník měl,

Pán v Izraeli nenašel.

Úterý: Lk 10,21-24

Moudrým všechno dáno není,

v maličkých máš zalíbení.

Středa: Mt 15,29-37

Sedm chlebů tady máme,

klidně Ti je, Pane, dáme.

Čtvrtek: Mt 7,21.24-27

Jen dům s pevnými základy

ustojí bouři bez vady.

Pátek: Mt 9,27-31

Jak Pán jim pomoh potají,

dva dříve slepí volají.

Sobota: Mt 9,35-10,1.5-8

Boží království hlásejte.

Zdarma máte, tak dávejte.

Druhý adventní týden

Pondělí: Lk 5,17-26

Pán, jenž smí hříchy odpouštět,

chromého z lůžka rychle zved.

Úterý: Mt 18, 12 - 14

Ztracenou Pán jde zachránit

a zbytek ovcí nechá být.

Středa: Mt 11, 28 - 30

Břemeno Pána netíží,

u něj se zbavte obtíží.

Čtvrtek: Mt 11, 11 - 15

Jan Křtitel je ten Eliáš,

přijmi a slyš, kdo uši máš.

Pátek: Mt 11, 16 - 19

Jan se postí, Pán jí hodně,

moudrost všechno vidí rovně.

Sobota: Mt 17, 10 - 13

Eliáš byl nepoznaný,

Syn bude za nás vydaný.

Třetí adventní týden

Pondělí: Mt 21,23-27

Jakou mocí to dělat smíš?

Řeknu, pokud mi odpovíš.

Úterý: Mt 21, 28 - 32

Velekněží, správně díte,

bohužel se nezměníte.

Středa: Lk 7, 19 - 23

Co máme říci Janovi?

Co vidíte mu napoví.

Čtvrtek: Lk 7, 24 - 30

Víc než prorok Jan Křtitel byl,

kdo naslouchal, mu uvěřil.

Pátek: Jan 5, 33 - 36

Jan vydal pravdě svědectví,

co konám já, to Otec ví.

Předvánoční týden

17.12.: Mt 1, 1 - 17

Pokolení čtrnáct krát tři,

od Abrahama jsme bratři.

18.12.: Mt 1, 18 - 24

Maria dítě bude mít,

Josef je musí ochránit.

19.12.: Lk 1, 5 - 25

Že Bohu nyní nevěříš,

dá Ti Jana, teď oněmíš.

20.12.: Lk 1, 26 - 38

Já jsem služebnice Boží,

To, co chce, ať na mne vloží.

21.12.: Lk 1, 39 - 45

Ty jsi žena požehnaná,

v lůně nosíš světa Pána.

22.12.: Lk 1, 46 - 56

Duše má Pána velebí,

jeho moc zde i na nebi.

23.12.: Lk 1, 57 - 66

Jan Alžbětě se narodil,

Zachariáš pak promluvil.

24.12.: Lk 1, 67 - 79

Synu, prorokem Božím jsi,

náš lid uvedeš do spásy.

Slavnosti a svátky doby adventní

30.11. - svátek sv. Ondřeje: Mt 4, 18 - 22

Petr, Ondřej, Jakub a Jan -

lovit lidi volá je volá Pán.

 

Hesla z doby adventní a vánoční v r. 2017

 

8.12. - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu: Lk 1, 26 - 38

Milostiplná nazvána -

chce by byla vůle Pána.

Adventní neděle

1. cyklus A: Mt 24, 37-44

Zloděj přichází neznámo kdy,

musíme hlídat všechny vchody.

1. cyklus B: Mk 13, 33-37

Dobrý spánek musí být,

abych mohl správně bdít.

1. cyklus C: Lk 21, 25-28.34-36

Až to začne, vzpřimte hlavu.

Uvidíte Boží slávu.

2. cyklus A: Mt 3, 1-12

Nechceme býti, jako plemeno hadí,

proto Pánu cestu připravíme rádi.

2. cyklus B: Mk 1,1-8

Když Jan káže - všechen lid,

s odvahou se nechá křtít.

2. cyklus C: Lk 3, 1-6

Tam u Jordánu hlásá Křtitel Jan,

každý pahorek ať je narovnán.

3. cyklus A: Mt 11, 2-11

Tak tedy řekněte Janovi,

co vidíte - to mu napoví.

3. cyklus B: Jan 1, 6-8.19-28

I když nejsi Mesiáš,

cestu připravit mu máš.

3. cyklus C: Lk 3, 10 - 18

Otázkou je, co dělat mám,

k tomu mě napoví dnes Jan.

4. cyklus A: Mt 1,18-24

Marii si k sobě vem,

Dítě nazveš Ježíšem.

4. cyklus B: Lk 1,26-38

Když se anděl bude ptát,

vzpomeň rychle na FIAT.

4. cyklus C: Lk 1,39-45

K Alžbětě přichází Maria, Panna,

mezi všemi ženami požehnaná.


Doba vánoční

Slavnost Narození Páně

vigilie: Mt 1,1-25

Abraham začíná slavný rod,

Ježíš je nejvyšší jeho plod.

v noci: Lk 2,1-14

Maria porodí svého Syna,

andělé chválí teď Hospodina.


za svítání: Lk 2,15-20

Do Betléma pojďme hned,

Spasitele chcem vidět.

ve dne: Jan 1,1-18

Život ten byl světlem lidí,

temnota s Ním nepořídí.

Vánoční oktáv

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Cyklus A: Mt 2,13-15.19-23

Hned vstaň, Ježíše rychle vem,

ať není zabit Herodem.

Cyklus B: Lk 2,24-40

První mužské ke cti Páně,

Ježíš obětován v chrámě.

Cyklus C: Lk 2,41-52

Ve dvanácti opět v chrámě

učí učitele zdárně.

26.12. - Sv. Štěpán, prvomučedník: Mt 10,17-22

I když pro Ježíše trápení máš,

stojí ti to za to, když vytrváš.

27.12. - Sv. Jan, evangelista: Jan 20,2-8

Miláček Páně k hrobu běží,

nakoukne dovnitř, hned uvěří.

28.12. - Sv. Mláďátka: Mt 2,13-18

Herodes zuří, v Betlémě krev teče,

žádný klučík do dvou let neuteče.

5. den oktávu - jako o Sv. Rodině B

6. den oktávu: Lk 2,36-40

Když vidí dítě prorokyně Anna

říká, že spása je již přichystaná.

7. den oktávu a 2. NE po Narození Páně - jako Narození Páně "ve dne" Jan 1,1-18

1.1. - Slavnost Matky Boží, Panny Marie: Lk 2, 16 - 21

Jaké jméno chcete dát?

Ježíš se má jmenovat.

 

6.1. - Slavnost Zjevení Páně: Mt 2,1-12

My tři králové za hvězdou jdem,

novému králi poklonit se chcem.

Svátek Křtu Páně 

Cyklus A: Mt 3,13-17

Po křtu Páně se nebe otevřelo,

"Toť můj milovaný Syn,..." hned zaznělo.

Cyklus B: Mk 1,6b-11 

Přichází Ježíš, od Jana přijme křest.

"Tys můj milovaný Syn,..." zní z nebe zvěst.

Cyklus C: Lk 3,15-16.21-22

Jan říká, že jen vodou křtí,

pokřtít se nechá mocnější.

 

Navíc: Lk 2, 19 a částečně 2, 51

Na co rozum krátký,

to je v srdci Matky.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno 574×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3. NE adventní: Lk 3, 10 - 18

Otázkou je: Co dělat mám?
K tomu mě napoví dnes Jan...

perem, kterým Lukáš píše
své svědectví pro Ježíše:

Lidé se prý Jana ptali,
aby správně udělali:

Každý, kdo má dvoje šaty,
dá tomu, kdo nemá na ty.

Ten, kdo má něco k jídlu však,
ať rozdělí se stejně tak.

Zájem měli celníci též,
tak zeptali se na totéž:

Vybírejte jen, co máte,
nic navíc si nenecháte.

Vojáci též přicházejí,
dobro taky v zájmu mají:

Žold váš, ten si jenom berte
a o více nežádejte...

též násilí nepáchejte,
nikoho nevydírejte.

Pln očekávání byl lid,
spasitele moh prohlásit.

Na to Jan však všem namítal:
Já vás křtím vodou, avšak dál...

Mocnější, než já přichází,
Duch a oheň ho provází.

Duchem svatým vás bude křtít,
mu mohu jen se poklonit.
...

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3. NE adventní: Lk 3, 10 - 18 - pokračování

Má lopatu ve své ruce,
v sýpce složí vše z pšenice.

Pálit bude všechny plevy
silným ohněm bez úlevy.

Napomenul mnoho lidí,
radostnou zvěst, že uvidí.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio