Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Ekumenická bohoslužba dnes

Dnes, tj. 23. ledna 2011 o 3. neděli v mezidobí v 16:30 byla v Drahotuších ve farním kostele sv. Vavřince ekumenická bohoslužba. Vedl ji drahotušský kaplan, novokněz, P. Antonín Fiala a kázal bratr farář ČSCH Mgr. Josef Bobrovský.

Jak jsem již na tomto blogu psal, bohoslužby ČSCH mě připadají prázdné. To však neplatí o společné ekumenické bohoslužbě, která letos měla téma křesťanů ve Svaté zemi. Velice jsem se na to těšil už proto, že jsem se mohl zase vrátit do Svaté země, kde jsem loni putoval. A opravdu, celá ta bohoslužba tím dýchala. Velice jsem to cítil, bylo to nádherné. V kázání bratr farář Josef Bobrovský poukázal na to, jak Pán Ježíš rozšířil chápání přikázání desatera "Nezabiješ". Zdůrazňoval slova evangelia a promítal je do našeho života.

Kdo chce trochu té atmosféry, na konci tohoto příspěvku bude celá bohoslužba tak, jak přibližně probíhala. Může se to klidně v soukromí pomodlit. Je zpracována z materiálů, které byly poslány z biskupství pro týden modliteb za jednotu křesťanů. Pokud chce někdo ty originální materiály, které obsahují více než 30 stran textu s mnoha úvahami, může se zajisté obrátit na kteroukoli faru. Je to velice obohacující a jistě tak získá vhled do situace křesťanů v Izraeli, odkud se šířilo evangelium do celého světa.

Po bohoslužbě se většina z 40 věřících, kteří se této bohoslužby účastnili, přesunula na faru a společně i s bratrem farářem jsme utvořili normální lidské společenství plné povídání. Bratr farář vyjádřil, že se na tuto každoroční bohoslužbu vždy těší a projevil radost z živosti farního společenství v Drahotuších.

Jen se omlouvám těm, kteří nebudou moci tento příspěvek komentovat. Dělám to velice nerad, ale ze zkušenosti z předchozí diskuse, která se rozpoutala docela žhavě a někdy i nepříjemně, jsem učinil toto opatření. Nikdo z mých přátel ani z autorizovaných uživatelů Signaly.cz se nedopouštěl neslušných komentářů a psali rozumně a k věci. Ti, kteří se stydí za své jméno a nechtějí jít se svou kůží na trh, mohou mi své postřehy poslat jako vzkaz a bude-li to vhodné, budou -li sami chtít, nebudu se bát jejich příspěvek zveřejnit v komentářích blogu.

Kdo chce, může si udělat soukromou modlitbu za Svatou Zemi. Tady tedy ta zpracovaná podoba:

Ekumenická bohoslužba

 

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2,42).

 

Neděle 23. ledna 2011 v 16:30 v kostele sv. Vavřince v Drahotuších

 

Předsedající:

P. Mgr. Antonín Fiala, kaplan Drahotuše

Host a kazatel:

Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH

 

 

 

Letošním tématem jeruzalémské církve zvou křesťany, aby se na chvíli zastavili a uvažovali nad svým vztahem k mateřské církvi v Jeruzalémě, což jim umožní podívat se novým způsobem i na svou vlastní situaci. Právě z jeruzalémského společenství se zrodily všechny další komunity a místní pozemské společenství je předobrazem nebeského Jeruzaléma, kde budou všichni lidé shromážděni kolem trůnu Beránkova ve věčné chvále a klanění se Bohu.

 

Jeruzalémští křesťané vybízejí všechna ekumenická shromáždění, aby v roce 2011 rozjímala nad významem vytrvalosti v apoštolském učení, společenství, lámání chleba a modlitbě. I když je nás mnoho, právě tyto prvky nás sjednocují v jediném Kristově těle. Jeruzalémské církve prosí, abychom na ně v jejich nejisté situaci pamatovali a modlili se za spravedlnost a mír ve Svaté zemi. Předkládaná ekumenická bohoslužba má za cíl vyzvednout základní rozměr každého křesťanského svědectví, kterým je láska ve službě radostné zvěsti o smíření s Bohem, s lidstvem i s celým stvořením.

 

Řád bohoslužby

P: předsedající, V: všichni, L: lektor

I.) Zahájení

Kancionál č. 910 (celé)

P: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.

V: Amen.

Přivítání

P: Slitovný a milující Bože, stvořil jsi nás podle své podoby.

V: Chválíme tě a děkujeme ti.

 

P: Scházíme se v tvém jménu a chceme tě prosit, abys obnovil jednotu všech,kdo vyznávají tvého Syna Ježíše Krista jako Pána a Spasitele celého lidstva.

V: Vyslyš nás, Bože, a smiluj se nad námi.

 

P: Pomáhej nám v našich slabostech a posiluj nás svým svatým Duchem.

V: Sešli svého Ducha a sjednoť nás.

P: Modleme se k Pánu:

 

L: (varhany hrají) Kyrie, Kyrie eleison.

P: Nejmilostivější Bože, skrze své proroky jsi oznámil,
že Jeruzalém se stane domovem a matkou pro mnohé národy.
Vyslyš naše prosby za to, aby se toto město tvého navštívení stalo pro všechny lidi místem, kde budou s tebou přebývat a navzájem se setkávat v pokoji. Pána prosme:

L: Kyrie, Kyrie eleison.

P: Milosrdný Bože, kéž tvůj životodárný Duch pohne se všemi lidskými srdci. Kéž zmizí překážky, které nás rozdělují, a rozplyne se nedůvěra a nenávist, aby byl tvůj lid uzdraven ze všech rozdělení a mohl žít ve spravedlnosti a pokoji. Pána prosme:

L: Kyrie, Kyrie eleison.

P: Milující Bože, vyslyš naše modlitby za své svaté město, Jeruzalém. Ukonči jeho utrpení a sjednoť je. Učiň z něj opět svůj domov, město pokoje a světlo všech národů. Dej, ať mezi všemi jeho obyvateli vládne harmonie. Pána prosme:

L: Kyrie, Kyrie eleison.

P: Otevři náš sluch a naše srdce svému slovu a pomoz nám, abychom je věrně žili ve všem, co konáme a říkáme, ke slávě tvého jména a pro šíření tvého království, ó Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý.

V: Amen.

 

II.) Bohoslužba slova

 

P: Pozorně naslouchejme slovům moudrosti.

 

Starozákonní čtení: Gn 33,1-4 nebo Iz 58,6-10

 

Čtení z první knihy Mojžíšovy

Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň.  Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali.

 

Nebo: >


Čtení z knihy proroka Izaiáše

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?  Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,   budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“

 

Žalm: Ž 96,1-13 (Zpívaná odpověď: Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci)

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, dobrořečte jeho jménu.

 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, dobrořečte jeho jménu.

 

Neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.  Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho.

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, dobrořečte jeho jménu.

 

Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc, přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, dobrořečte jeho jménu.

 

Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, dobrořečte jeho jménu.

 

Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, dobrořečte jeho jménu.

 

Novozákonní čtení: Sk 2,42-47

 

Čtení ze Skutků apoštolů

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.  Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

 

Aleluja (zpívané)

 

Evangelium: Mt 5,21-26

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.  Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

 

Homilie / Kázání

Kancionál č. 512 (1. a 2. sloka)

III.) Modlitba pokání a pokoje

P: Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědomím, že věřící vytrvale naslouchali učení apoštolů a byli spolu, vyznáváme, že jsme nedokázali setrvat ve věrnosti a společenství. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

P: Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu. S vědomím, že se všech zmocnila bázeň a viděli mnoho zázraků a znamení, vyznáváme, že jsme ve svém středu nedokázali nacházet slávu tvého díla. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

P: Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědomím, že všichni, kteří uvěřili, měli všechno společné a pomáhali potřebným, vyznáváme, že lpíme na majetku na úkor chudých. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

P: Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědomím, že věřící trávili mnoho času na modlitbách
a po domech lámali chléb s radostí a upřímným srdcem,
vyznáváme, že nám schází láska a štědrost. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

Příslib Božího odpuštění

P: Tak je psáno u proroka Jóela: „Stane se v posledních dnech, je výrok Hospodinův, že vyleji svého ducha na každé tělo, a každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“ Čekáme na příchod Páně s jistotou, že v Kristu můžeme dojít odpuštění, obnovy a nového sjednocení.

Pozdravení pokoje

P: Kristus je náš pokoj. Usmířil nás s Bohem v jednom těle na kříži. V jeho jménu se setkáváme a máme účast na jeho pokoji. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

V: I s tebou.

Vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

Kancionál č. 523(1. sloka) > nebo píseň Scholy Drahotuše

IV.) Litanie za jednotu křesťanů

P: V Kristu je svět usmířen s Bohem a toto poselství o smíření nám Bůh svěřil. Jako vyslanci Kristova smírného díla prosme Boha:

Když se navzdory svým odlišným tradicím modlíme společně,

V: Bože svatý, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.

P: Když navzdory rozdílům v jazyce nebo kultuře čteme společně Bibli,

V: Bože zjevující se, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.

 

P: Když posilujeme přátelské vztahy mezi židy, křesťany a muslimy, když boříme zdi lhostejnosti a nenávisti,

V: Bože milosrdný, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.

P: Když usilujeme o spravedlnost a solidaritu, když od strachu přecházíme k důvěře,

V: Bože posilující, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.

P: Když nás utrpení válek a násilí, nespravedlnosti a nerovnosti, nemocí a předsudků, chudoby a beznaděje přibližují Kristovu kříži i jednoho k druhému,

V: Bože zraněný, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.

P: Spolu s křesťany ve Svaté zemi jsme i my svědky Kristova narození v Betlémě, působení v Galileji, jeho smrti a vzkříšení i seslání Ducha svatého v Jeruzalémě. Když toužíme po míru a spravedlnosti v jistotě a naději na tvé království,

V: Bože trojjediný, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.

 

Modlitba Páně

…Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Amen.

V.) Vyslání

Shromáždění vyprošuje Boží požehnání pro všechny přítomné, kteří jsou vysláni jako hlasatelé radostné zvěsti o smíření. Bohoslužbu může uzavřít vhodný zpěv.

P: Ať vás Otec, jenž vždy věrně dostojí slibům a nikdy neodmítne svou pomoc, neustále podpírá v úsilí o spravedlnost a překonání všech rozdílů.

V: Amen.

P: Ať vám Syn, jenž svým narozením, službou, smrtí a vzkříšením posvětil Svatou zemi, přinese vykoupení, smíření a pokoj.

V: Amen.

P: Ať Duch, jenž shromáždil vjedno první věřící v Jeruzalémě,
sjednotí i vás ve věrnosti apoštolskému učení, společenství, lámání chleba a modlitbě, a ať vás nadchne k tomu, abyste hlásali a žili evangelium.

V: Amen.

P: Ať vám jediný Bůh, Otec, Syn i Duch, žehná a chrání vás,
když světu hlásáte radostnou Boží zvěst.

V: Bohu díky.

Požehnání

P: Požehnání Boha pokoje a spravedlnosti,
požehnání Syna, jenž roní slzy nad utrpením světa,
i požehnání Ducha, jenž nás nabádá ke smíření a naději
kéž s námi zůstává nyní i na věky.
V:Amen.

Kancionál 928 (celé)

Modlitba představitelů jeruzalémských církví

Nebeský Otče, vzdáváme ti dík a chválu za dar, kterým je pro nás tvůj jednorozený Syn Ježíš – jeho narození v Betlémě, působení po celé Svaté zemi, smrt na kříži i zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. On přišel, aby zachránil tuto zemi i celý svět. Přišel jako Vládce pokoje.

Vzdáváme ti díky za všechny církve a farnosti ve světě, které se s námi dnes modlí za mír. Naše Svaté město a naše země mír velmi potřebují. Kéž ve tvém nepochopitelném tajemství a lásce ke všem lidem dokáže moc tvého vykoupení a pokoje překonat všechny překážky rozdělující kultury a náboženství a naplní srdce všech, kdo ti zde slouží, všeho lidu – izraelského i palestinského – i všech náboženství.

Pošli nám zodpovědné politické vůdce, kteří jsou skutečně odhodláni zasvětit svůj život úsilí o spravedlivý mír. Dej jim odvahu, aby podepsali mírovou smlouvu, která ukončí okupaci jednoho lidu druhým, přinese svobodu Palestincům, zajistí bezpečí Izraelcům a nás všechny osvobodí od strachu. Dej nám vůdce, kteří chápou, jak posvátné je tvé město, a otevřou je všem jeho obyvatelům – palestinským i izraelským – i celému světu.

V této zemi, kterou jsi sám posvětil, nás všechny osvoboď od hříchu nenávisti a zabíjení. Osvoboď od tohoto hříchu duše a srdce Izraelců i Palestinců. Dej svobodu lidem v Gaze, který je vystaven nekončícím zkouškám a hrozbám. Důvěřujeme ti, náš nebeský Otče. Věříme, že jsi dobrý a tvá dobrota že zvítězí nad každým zlem války a nenávisti v naší zemi.

 

Prosíme o tvé požehnání zvláště pro děti a mladé lidi, aby jejich strach a obavy z konfliktu nahradilo štěstí a radost z míru. Prosíme také za staré lidi a postižené, kéž se jim dobře daří a mohou přispívat k budoucnosti této země.

Konečně prosíme i za uprchlíky, roztroušené kvůli tomuto konfliktu po světě. Bože, dej všem politikům a vládám, které jsou za ně odpovědné, moudrost a odvahu hledat vhodná a spravedlivá řešení. Prosíme o to ve jménu Ježíše. Amen.

+ píseň Scholy Drahotuše

 

Zobrazeno 1410×

Komentáře

MartyR

No,nějakou dobu jsem přemýšlel,že bych přijel.Pak jsem musel z časových důvodů plány změnit.
Docela mě to láká,a nezbývá než doufat,že to vyjde příště ;-)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Martine, neboj, v modlitbě se můžeme setkávat denně alespoň na dálku.

Jinak ekumenické bohoslužby bývají u katolíků mezi 18. a 25. lednem, kdy probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů a tuším, že týden před tím prožívají evangeličtí křesťané alianční týden modliteb. Ale občas se najdou i ekumenické bohoslužby kdykoli během roku. Mě se na nich nejvíc líbí to, co se včera ukázalo. Že se křesťané zapomínají hádat a učí se hledat to, co mají společné a jeden přeje druhému.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio